[1]
Furdova, A. i Olah, Z. 2023. The Beginnings of the Development of Ophthalmology in Slovakia Region Bratislava. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny. 86, (grudz. 2023), 25–31. DOI:https://doi.org/10.12797/AHiFM.86.2023.86.02.