Furdova, A., & Olah, Z. (2023). The Beginnings of the Development of Ophthalmology in Slovakia Region Bratislava. Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, 86, 25–31. https://doi.org/10.12797/AHiFM.86.2023.86.02