Stopka, K. (2013). Śladami kopisty Awedyka: Portret rodzinny Derszymonowiców, czyli mikro-historia przemian kulturowych Ormian polskich w XVII wieku. Lehahayer, 2, 81–121. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/2443