[1]
Kowalski, G. 2022. Kognitywne modele metafory wizualnej: teoria, metodologia, analizy. LingVaria. 17, 1(33) (maj 2022), 53–66. DOI:https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.33.05.