Rak, M. (2020). Od redaktora naczelnego. LingVaria, 15(2(30), 7–9. https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.01