Rak, M. (2021). Od redaktora naczelnego. LingVaria, 16(2(32), 7–8. https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.01