Rak, M. (2022). Od redaktora naczelnego. LingVaria, 17(1(33), 7. https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.33.01