Kowalski, G. (2022). Kognitywne modele metafory wizualnej: teoria, metodologia, analizy. LingVaria, 17(1(33), 53–66. https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.33.05