[1]
Basta, P. 2021. “Faith so as to Remove Mountains”: What Faith and What Mountains in 1 Cor 13:2?. Między Oryginałem a Przekładem. 27, 3/53 (Sep. 2021), 11–30. DOI:https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.53.01.