Basta, P. (2021). “Faith so as to Remove Mountains”: What Faith and What Mountains in 1 Cor 13:2?. Między Oryginałem a Przekładem, 27(3(53), 11–30. https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.53.01