Basta, Pasquale. 2021. “‘Faith so As to Remove Mountains’: What Faith and What Mountains in 1 Cor 13:2?”. Między Oryginałem a Przekładem 27 (3(53):11-30. https://doi.org/10.12797/MOaP.27.2021.53.01.