Bankowicz, M. (2020). Giovanni Sartori as a Philosopher. Politeja, 17(4(67), 35–53. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.67.02