Stępniewski, T. (2021). The Eastern Policy of the European Union. The Role of Poland. Politeja, 13(2 (41), 181–193. https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.41.10