Romanowski, D. (2022). Nowa lewica w Rosji: Borys Kagarlicki. Praktyka i teoria. Politeja, 19(2(77), 311–328. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.14