Bankowicz, Marek. 2020. “Giovanni Sartori As a Philosopher”. Politeja 17 (4(67):35-53. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.67.02.