Stępniewski, Tomasz. 2021. “The Eastern Policy of the European Union. The Role of Poland”. Politeja 13 (2 (41):181-93. https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.41.10.