Stępniewski, T. (2021) “The Eastern Policy of the European Union. The Role of Poland”, Politeja, 13(2 (41), pp. 181–193. doi: 10.12797/Politeja.13.2016.41.10.