(1)
Valdenfels, B. Thinking of the Alien. RocznikRuskiejBursy 2022, 18, 167-180.