Gajewski, A. (2017) “Sejmik ziemi wiskiej wobec zagrożenia moskiewskiego w latach 1654‑1667”, Studia Historyczne, 60(4 (240), pp. 5-24. doi: 10.12797/SH.60.2017.04.01.