Postanowienia ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii praw i wolności cudzoziemców

  • Janusz Małysiak
Keywords: foreigner, anti‑terrorist act, rights and freedoms, national security, security treats

Abstract

The Provisions of the Polish Anti‑Terrorist Act of 2016 with Emphasis on the Rights and Freedoms of Foreigners
The aim of this article is to analyse the provisions of the Polish anti‑terrorist act of 2016. Particular emphasis is put on the issue of rights and freedoms of foreigners. The article is divided into three thematic sections. The first part is devoted to the drawing up of the act, the second focuses on legal status of foreigners in Poland, whereas the third discusses the consequences of the adoption of the act. The author analyses how the position of foreigners in the Polish legal system has been affected by the passing of the anti‑terrorist act.

Author Biography

Janusz Małysiak

Student III roku studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się konstytucjonalizmem, koncepcją CPTED i metodami zwalczania zagrożeń terrorystycznych.

References

I. Materiały drukowane:

Literatura źródłowa:

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz.U. 1997 poz. 483 nr 78 poz. 483.

• Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (nr 40) z dnia 9 czerwca 2016 r.

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym, Dz.U. 2016 poz. 1092.

• Rządowy projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk nr 516 z 16 V 2016 r.

• Rzecznik Praw Obywatelskich, Opinia do projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych (druk sejmowy nr 516), 19 V 2016 r., II.520.2.2016.

• Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 516), druk nr 567 z 7 VI 2016 r.

• Stanowisko Fundacji Panoptykon w sprawie projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych, Fundacja Panoptykon, Warszawa 2016.

• Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016, Dz.U. 2016 poz. 393.

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz.U. 2013 poz. 1650.

• Ustawa z dnia 8 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku, Dz.U. 2016 poz. 865.

• Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, Dz. U. 2016 poz. 904.

• Uwagi Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych (druk sejmowy nr 516), 18 V 2016 r., 987/2016/MPL.

• Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego, 11 VII 2016, VII.520.6.2016.VV/AG.

• Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2000 r. sygn. akt P. 3/2000, Dz.U. 2000 nr 50 poz. 600.

• Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. sygn. akt K 23/11, Dz.U. 2014 poz. 1055.

Literatura pomocnicza:

– monografie i opracowania:

• Bankowicz M., Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Kraków 2006.

• Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2002.

• Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne: zarys wykładu, Warszawa 2003.

• Leoński Z., Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009.

• Malinowska I., Rzecznik Praw Obywatelskich w systemie ochrony praw i wolności w Polsce, Warszawa 2007.

– prace zbiorowe:

• Konstytucje Rzeczpospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Bocia, Wrocław 1998.

– rozdziały w pracach zbiorowych:

• Chomentowski P., Tchorzewski P., Ustawa antyterrorystyczna. Próba analizy, [w:] Terroryzm. Materia ustawowa?, red. K. Indecki, P. Potejko, Warszawa 2009.

• Lubiewski P., Ustawa antyterrorystyczna wobec służb specjalnych. Rozszerzenie czy aktualizacja uprawnień, [w:] Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem, red. W. Zubrzycki, K. Jałoszyński, A. Babiński, Szczytno 2016.

• Paprzycki L. K., Czy Polsce potrzebna jest ustawa antyterrorystyczna?, [w:] Terroryzm. Materia ustawowa?, red. K. Indecki, P. Potejko, Warszawa 2009.

• Szuniewicz‑Stępień M., Działania operacyjno‑rozpoznawcze w ustawie antyterrorystycznej a europejski standard ochrony praw człowieka – wybrane zagadnienia, [w:] Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem, red. W. Zubrzycki, K. Jałoszyński, A. Babiński, Szczytno 2016.

• Tyburska A., Jewartowski B., Ustawa antyterrorystyczna wobec zjawiska współczesnego terroryzmu, [w:] Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem, red. W. Zubrzycki, K. Jałoszyński, A. Babiński, Szczytno 2016.

• Wentkowska A., Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ skarg i kontroli nad działaniami Policji, [w:] Bezpieczeństwo – powinność czy gwarancja?, t. 3: Prawa i wolności a działania państwa, red. T. Miłkowski, Sosnowiec 2015.

• Wojtyczek K., Ograniczenie praw konstytucyjnych. Konstytucyjne granice ingerencji w sferę praw człowieka, [w:] Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, Warszawa 2011.

• Zubrzycki W., Dzieje ustawy antyterrorystycznej w Polsce, [w:] Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem, red. W. Zubrzycki, K. Jałoszyński, A. Babiński, Szczytno 2016.

– artykuły w czasopismach naukowych:

• Bruder T., Udział Wojewody Dolnośląskiego w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w związku z migracją cudzoziemców, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2015, vol. 37, nr 3.

• Dąbrowski Ł. D., Antyterrorystyczne kompetencje służb państwowych odpowiedzialnych za obronność, bezpieczeństwo i porządek publiczny w obszarze świadczenia usług telekomunikacyjnych i internetowych, „Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa” 2016, nr 1.

• Florczak‑Wątor M., Prawo do sądu jako prawo jednostki i jako gwarancja horyzontalnego działania praw i wolności, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2016, vol. 31, nr 3.

• Kuć T., Analiza funkcjonalności systemu kontroli i nadzoru nad służbami specjalnymi w Polsce, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2017, vol. 16, nr 9.

• Małysz Z., Sprawozdanie z eksperckiego seminarium dyskusyjnego pt. „Jaka powinna być polska ustawa antyterrorystyczna?” zorganizowanego przez Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2016, vol. 15, nr 8.

• Wencel K., Prawa cudzoziemców w postępowaniu przed organami administracji publicznej, „Analizy, Raporty, Ekspertyzy” 2009, nr 4.

• Wrześniewska‑Wal I., Wybrane zagadnienia prawne dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium

Polski, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2012, vol. 93, nr 1.

II. Materiały elektroniczne:

Literatura źródłowa:

• Internetowy Portal Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, sprawa K 35/16, [online] https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=K%2035/16.

• Komunikat dotyczący Pana Ameera Alkhawlany’ego, strona internetowa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 4 IV 2017, [online] https://bip.abw.gov.pl/bip/informacja‑publiczna/354,Komunikat‑dotyczacy‑Pana‑Ameera‑Alkhawlanyego.html?search=787031489.

• Projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych, strona internetowa Rządowego Centrum Legislacji, [online] http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284561, 5 V 2017.

• Raport z obywatelskiego wysłuchania publicznego w sprawie projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych, [online] https://uploads.strikinglycdn.com/files/989ebbb7‑df7b‑46b1‑90ef‑60893a715f0c/Podsumowanie_wysluchania_ustawaAT.pdf.

• Rzecznik Praw Obywatelskich, List do Prezydenta RP w sprawie ustawy antyterrorystycznej, 21 VI 2016, [online] https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Apel%20do%20Prezydenta%20RP%20w%20sprawie%20ustawy%20antyterrorystycznej%2C%2021.06.2016.pdf.

• Rzecznik Praw Obywatelskich skarży ustawę antyterrorystyczną do Trybunału Konstytucyjnego, strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich, 11 VII 2016, [online] https://www.rpo.gov.pl/pl/content/RPO‑skarzy‑ustawe‑antyterrorystyczna‑do‑TK.

• Ustawa antyterrorystyczna: skuteczne i sprawne działanie służb, strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 10 V 2016, [online] https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14490,Ustawa‑antyterrorystyczna‑skuteczne‑i‑sprawne‑dzialanie‑sluzb.html.

• Ustawa o działaniach antyterrorystycznych – podstawowe informacje, Antyterroryzm.gov.pl, 4 IV 2017, [online] http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/ochrona‑antyterrorysty/ustawa‑o‑dzialaniach‑an/1273,ustawa‑o‑dzialaniach‑antyterrorystycznych.html.

Literatura pomocnicza:

• Błaszczak: Ustawa antyterrorystyczna przed szczytem NATO i ŚDM, Defence24, 23 III 2016, [online] http://www.defence24.pl/332114,blaszczak‑ustawa‑antyterrorystyczna‑przed‑szczytem‑nato‑i‑sdm.

• Bogdańska K., ABW: doktorant z UJ miał zataić swoje kontakty z islamistami, 15 XI 2016, [online] https://wiadomosci.wp.pl/abw‑doktorant‑z‑uj‑mial‑zataic‑swoje‑kontakty‑z‑islamistami‑6058809730253953a.

• Cudzoziemiec, [w:] Encyklopedia powszechna PWN, [online] http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3888351/cudzoziemiec.html.

• Doktorant UJ deportowany do Iraku. „Nie zagrażał bezpieczeństwu kraju”, TVN24, 6 IV 2017, [online] http://www.tvn24.pl/krakow,50/doktorant‑deportowany‑do‑iraku,729848.html.

• Jak i kto inwigilował w 2016 r. – są najnowsze dane, Business Insider Polska, 7 VII 2017, [online] https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/inwigilacja‑sluzb‑sprawozdanie‑za‑2016‑rok/f2l69v8.

• Na czym polega zasada proporcjonalności, Rządowe Centrum Legislacji, [online] http://www.rcl.gov.pl/book/221‑na‑czym‑polega‑zasada‑proporcjonalno%C5%9Bci.

• Projekt ustawy antyterrorystycznej w ogniu krytyki, Defence24, 19 V 2016, [online] http://www.defence24.pl/373102,projekt‑ustawy‑antyterrorystycznej‑w‑ogniu‑krytyki.

• Sankowski M., „Wiele hałasu o nic”. Ustawa antyterrorystyczna podobna jak na Zachodzie, Defence24, 24 III 2016, [online] http://www.defence24.pl/334022,wiele‑halasu‑o‑nic‑ustawa‑antyterrorystyczna‑podobna‑jak‑na‑zachodzie.

• Służby składają mniej wniosków o dane, Cyberdefence24, 11 VII 2017, [online] http://www.cyberdefence24.pl/626221,sluzby‑skladaja‑mniej‑wnioskow‑o‑dane.

• Społeczeństwo nadzorowane – materiały, strona internetowa Fundacji Panoptykon, [online] https://nadzor.panoptykon.org/spo‑ecze‑stwo‑nadzorowane‑materia‑y.

• Szczucki K., Ustawa Antyterrorystyczna czy antyobywatelska, „Rzeczpospolita” 2016, 7 V, [online] http://www.rp.pl/Rzecz‑o‑prawie/305079991‑Ustawa‑antyterrorystyczna‑czy‑antyobywatelska.html#ap‑1.

• Ustawa antyterrorystyczna „zdała egzamin”, Defence24, 28 VI 2017, [online] http://www.defence24.pl/619174,ustawa‑antyterrorystyczna‑zdala‑egzamin.

• Ustawy, przepisy prawne o cudzoziemcach, nostryfikacji, nauce, Cudzoziemiec.eu, [online] http://cudzoziemiec.eu/?q=prawo.

Published
2019-01-25
Section
Polityka wewnętrzna i bezpieczeństwo