Rzeczpospolita w Europie, czyli o otwartości i potrzebie dialogu kultur

Uwagi po lekturze dwóch tomów serii wydawniczej "Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Dialogu z Europą"

  • Waldemar Kowalski Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

References

Źródło drukowane:

Herbest B., Nauka prawego chrześcijanina, Kraków 1566.

Wydawnictwa źródłowe:

Potocki W., Dzieła, t. 2, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1987.

Szkocja Marii Stuart według dwóch szesnastowiecznych manuskryptów z Biblioteki Jagiellońskiej, [oprac.] M. Misztal, Kraków 2004.

Opracowania:

Baczkowska W., Z rozważań nad historiografią mieszczańską XVI – początków XVIII w., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 709. Prace Historyczne” 1985, z. 77, s. 53‑67.

Bajer P.P., Scots in the Polish‑Lithuanian Commonwealth, 16th to 18th Centuries. The Formation and Disappearance of an Ethnic Group, Leiden–Boston 2012, The Northern World, 57. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004210653

Bartoszewicz A., Urban Literacy in Small Polish Towns and the Process of ‘Modernisation’ of Society in the Later Middle Ages, [w:] Writing and the Administration of Medieval Towns: Medieval Urban Literacy, [vol.] 1, eds. M. Mostert, A. Adamska, Turhout 2014, s. 149‑182, Utrecht Studies in Medieval Literacy, 27. DOI: https://doi.org/10.1484/M.USML-EB.1.101932

Buszewicz E., Koncepcja jedności Kościoła i idea Polski katolickiej w twórczości pisarzy potrydenckich, [w:] Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej. Powszechność i narodowość katolicyzmu polskiego, red. J. Dąbkowska‑Kujko, Warszawa 2016, , s. 388‑434, Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej, t. 6. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323524076.pp.388-434

Filipović R., English as a Word Donor to Other Languages of Europe, [w:] The English Language in Europe, ed. R. Hartmann, Exter 1996, s. 37‑46.

Goodare J., Scottish Politics in the Reign of James VI, [w:] The Reign of James VI, eds. J. Goodare, M. Lynch, Edinburgh 2008, s. 32‑54.

Gruchała J.S., Iucunda familia librorum. Humaniści renesansowi w świecie książki, Kraków 2002.

Hanusiewicz‑Lavallee M., Brytania i Sarmacja – na krańcach Europy, [w:] Wśród krajów Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich i naddunajskich. Mapa spotkań, przestrzenie dialogu, red. M. Hanusiewicz‑Lavallee, Warszawa 2015, s. 125‑189, Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Dialogu z Europą. Hermeneutyka Wartości, t. 1, red. A. Nowicka‑Jeżowa.

Hanusiewicz‑Lavallee M., W stronę Albionu. Studia z dziejów polsko‑brytyjskich związków literackich w dobie wczesnonowożytnej, Lublin 2017.

Jespersen O., Growth and Structure of the English Language, Leipzig 1905.

Juul A., Nielsen H.F., Otto Jespersen. Facets of his Life and Work, Amsterdam 1989, Studies in the History of the Language Sciences, 52. DOI: https://doi.org/10.1075/sihols.52

Kieniewicz J., Hiszpania a Rzeczpospolita, [w:] W przestrzeni Południa. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów romańskich. Estetyka, prądy i style, konteksty kulturowe, red. M. Hanusiewicz‑Lavallee, Warszawa 2016, s. 387‑404, Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej, t. 2.

Kolbuszewski K., Postyllografia polska XVI i XVII w., Kraków 1921.

Kowalski M., Kowalski W., Drogą Ewangelii, we wspólnocie Kościoła… Katolickie wezwania do nawrócenia religijnego w szesnastowiecznej Polsce, [w:] Rycerze, wędrowcy, kacerze. Studia z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy Środkowej, red. W. Kowalski, B. Wojciechowska, Kielce 2013, s. 263‑276.

Kowalski W, The Reasons for the Immigration of Scots to the Polish Commonwealth in the Early Modern Period as outlined in Contemporary Opinions and Historiography, [w:] Scotland and Poland. Historical Encounters, 1500‒2010, eds. T. M. Devine, D. Hesse, Edinburgh 2011, s. 38‑50.

Kowalski W., „Walking he preferred before talking”. Roger Haydock, apostoł Światłości w siedemnastowiecznej Anglii, [w:] Staropolska literatura dewocyjna, red. I.M. Dacka‑Górzyńska, J. Partyka, Warszawa 2015, s. 319‑330, Staropolskie Teksty Paraliterackie, t. 3.

Kowalski W., Wielka imigracja. Szkoci w Krakowie i Małopolsce w XVI – pierwszej połowie XVII wieku, Kielce 2014.

Kowalski W., Znaczenie szkockiej diaspory w społeczeństwie staropolskim. Zarys problemu, [w:] Robert Wojciech Portius de Lanxeth, krośnieński mieszczanin, kupiec i fundator, Krosno 2018.

Kriegseisen W., Autonomia jednostki a wolność sumienia. Problem konwersji w nowożytnej Rzeczypospolitej, [w:] Autonomia jednostki w Europie i w Polsce od XVII do XX wieku, red. W. Mędrzecki, Warszawa 2011, s. 25‑44.

Kriegseisen W., Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo‑kościół między reformacją a oświeceniem (Rzesza Niemiecka – Niderlandy Północne – Rzeczpospolita polsko‑litewska), Warszawa 2010.

Krzak K., Pobożność popularna w ilustracjach modlitewników drukowanych w Polsce XVI wieku, [w:] Sztuka około 1500. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Gdańsk, listopad 1996, red. T. Hrankowska, Warszawa 1997, s. 299‑312.

Kürbis B., Metody źródłoznawcze wczoraj i dziś, [w:] eadem, Cztery eseje o źródłoznawstwie, wstęp i dobór tekstów R. Witkowski, Poznań 2007, Klasycy Nauki Poznańskiej, t. 13, red. A. Pihan‑Kijasowa, s. 104‑119.

Macinnes A., The Hidden Commonwealth: Poland‑Lithuania and Scottish Political Discourse in the Seventeenth Century, [w:] Citizenship and Identity in a Multinational Commonwealth: Poland‑Lithuania in Context, 1550‑1772, eds. K. Friedrich, B.M. Pendzich, Leiden–Boston 2009, Studies in Central European Histories, 46, s. 233‑260. DOI: https://doi.org/10.1163/ej.9789004169838.i-311.32

Małek E., Polsko‑rosyjskie kontakty kulturowe w XV‑XVIII wieku, [w:] Wśród krajów Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich i naddunajskich. Mapa spotkań, przestrzenie dialogu, red. M. Hanusiewicz‑Lavallee, Warszawa 2015, s. 478‑553, Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Dialogu z Europą. Hermeneutyka Wartości, t. 1, red. A. Nowicka‑Jeżowa.

Małłek J., Prusy Książęce a reformacja w Polsce, „Komunikaty Mazursko‑Warmińskie” 1983, nr 159, s. 9‑17.

McDonald P.D., Artefacts of Writing: Ideas of the State and Communities of Letters from Matthew Arnold to Xu Bing, Oxford–New York 2017. DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780198725152.001.0001

Meller K., Potrydenckie konwersje protestantów na katolicyzm. Świadectwa piśmiennicze, [w:] Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej. Powszechność i narodowość katolicyzmu polskiego, red. J. Dąbkowska‑Kujko, Warszawa 2016, Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej, t. 6, s. 300‑350. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323524076.pp.300-350

Murawiec W.F., Piotr z Alkantary i popularyzacja w Polsce jego programu życia wewnętrznego w XVII i XVIII wieku, „Folia Historica Cracoviensia”, 1997‑1998, vol. 4‑5, s. 153‑169.

Nowak Z., Jan Danyszek. Portret renesansowego humanisty, Wrocław 1982, Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Gdańska.

Nowicka‑Jeżowa A., Ad lectorem. Zarys projektu badawczego, [w:] Wśród krajów Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodow germańskich, słowiańskich i naddunajskich. Mapa spotkań, przestrzenie dialogu, red. M. Hanusiewicz‑Lavallee, Warszawa 2015, s. 7-47, Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Dialogu z Europą. Hermeneutyka Wartości, t. 1, red. A. Nowicka‑Jeżowa.

Partyka J., Kobiety a hiszpańska obecność w kulturze dawnej Rzeczypospolitej. Wybrane aspekty, [w:] W przestrzeni Południa. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodow romańskich. Estetyka, prądy i style, konteksty kulturowe, red. M. Hanusiewicz_Lavallee, Warszawa 2016, s. 430-448, Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej, t. 2.

Pawelec M., Bartłomiej Bythner starszy (ok. 1559‑1629). Z dziejów protestanckiego irenizmu na przełomie XVI i XVII wieku, Warszawa 2008.

Pawlak W., Barbara quæ fuerant regna latina fiunt. Polsko‑niemieckie związki kulturalne XVI‑XVIII wieku w perspektywie neolatynistyki, [w:] Wśród krajów Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich i naddunajskich. Mapa spotkań, przestrzenie dialogu, red. M. Hanusiewicz‑Lavallee, Warszawa 2015, s. 320‑364, Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Dialogu z Europą. Hermeneutyka Wartości, t. 1, red. A. Nowicka‑Jeżowa.

Pelc J., Słowo i obraz na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków 2002.

Pocock J.G.A., The Discovery of Islands: Essays in British History, Cambridge 2005. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511614873

Polkowski M., Rzeczpospolita a Niderlandy. Relacje literackie i kulturowe w dobie staropolskiej, [w:] Wśród krajów Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodow germańskich, słowiańskich i naddunajskich. Mapa spotkań, przestrzenie dialogu, red. M. Hanusiewicz‑Lavallee, Warszawa 2015, s. 190-246, Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Dialogu z Europą. Hermeneutyka Wartości, t. 1, red. A. Nowicka‑Jeżowa.

Rabiej S., Herbest, Herbestus Neapolitanus, Benedykt SJ, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 4, red. J. Walkusz, Lublin 1993, kol. 741.

Radoń S., Z dziejów polemiki antyariańskiej w Polsce XVI‑XVII wieku, Kraków 1993.

Raffeld M., Isserles, Mosheh ben Yisra’el, [w:] YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, Vol. 1, ed. G.D. Hundert, New Haven–London 2008, s. 809‑810.

Rollinson D., A Commonwealth of the People: Popular Politics and England’s Long Social Revolution, 1066‑1649, Cambridge 2010. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511807541

‘Settling the Peace of the Church’: 1662 Revisited, ed. N. H. Keeble, New York–Oxford 2014.

Smout T.C., A History of the Scottish People, 1560‑1830, London 1998.

Solt L.F., Church and State in Early Modern England, 1509‑1640, New York–Oxford 1990.

Tazbir J., Szlaki kultury polskiej, Warszawa 1986.

Teter M., The Iconography of Blood Libel: A European Story / Ikonografia oskarżeń o mord rytualny. Historia europejska, [w:] Blood: Uniting and Dividing / Krew łączy i dzieli, ed. M. Stolarska‑Fronia, Warszawa 2017, s. 120‑149.

Urjasz‑Raczko M., Duma i uprzedzenia. Strategia dyplomacji hiszpańskiej wobec pierwszych wolnych elekcji w Rzeczypospolitej, [w:] W przestrzeni Południa. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodow romańskich. Estetyka, prądy i style, konteksty kulturowe, red. M. Hanusiewicz‑Lavallee, Warszawa 2016, s. 405-429, Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej, t. 2.

Wake W., Jablonski D.E., Odložilík O., Protestant Reunion in the Eighteenth Century, „The Slavonic and East European Review”, vol. 13, 1934, s. 119‑126.

Waurechen S., Covenanter Propaganda and Conceptualizations of the Public during the Bishops’ Wars, „The Historical Journal” 2009, vol. 52, 1, s. 63‑86. DOI: https://doi.org/10.1017/S0018246X08007310

Wierzbicka‑Trwoga K., Przekłady z języka niemieckiego na język polski od XV do końca XVIII wieku, [w:] Wśród krajów Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodow germańskich, słowiańskich i naddunajskich. Mapa spotkań, przestrzenie dialogu, red. M. Hanusiewicz‑Lavallee, Warszawa 2015, s. 406‑434, Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Dialogu z Europą. Hermeneutyka Wartości, t. 1, red. A. Nowicka‑Jeżowa.

Wilczek P., Polonice et Latine. Studia o literaturze staropolskiej, Katowice 2007.

Włodarski M., Obraz i słowo. O powiązaniach w sztuce i literaturze XV‑XVI wieku na przykładzie „ars moriendi”, Kraków 1991.

Wojtyniak M., Rzeczpospolita i Hiszpania w kręgu europejskiej respublica litteraria, [w:] W przestrzeni Południa. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodow romańskich. Estetyka, prądy i style, konteksty kulturowe, red. M. Hanusiewicz‑Lavallee, Warszawa 2016, s. 449-468, Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej, t. 2.

W przestrzeni Południa. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów romańskich. Estetyka, prądy i style, konteksty kulturowe, red. M. Hanusiewicz‑Lavallee, Warszawa 2016, Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej, t. 2.

Wśród krajów Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich i naddunajskich. Mapa spotkań, przestrzenie dialogu, red. M. Hanusiewicz‑Lavallee, Warszawa 2015, Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka Wartości, t. 1, red. A. Nowicka‑Jeżowa.

Wyczawski H.E., Herbest (Herbestus, Neapolitanus) Benedykt, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 2, red. H.E. Wyczawski, Warszawa 1982, s. 36‑37.

Published
2017-12-29
How to Cite
Kowalski, W. (2017). Rzeczpospolita w Europie, czyli o otwartości i potrzebie dialogu kultur. Studia Historyczne, 60(4 (240), 65-78. https://doi.org/10.12797/SH.60.2017.04.04
Section
Review Article