Organizacja rzemiosła i handlu w gminie ormiańskiej w Stanisławowie w XVII i XVIII wieku

Authors

  • Andrzej Gliński Instytut Grzegorza Piramowicza, Wrocław

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.07.2020.07.02

Keywords:

Zamość, Poish Armenians, Jan Zamoyski, oriental trade

Abstract

Organization of crafts and trade in the Armenian commune inStanisławów in the 17th and 18th centuries

“Orientalization” of artistic taste, which could be observed in 17thcenturyPoland, contributed to the development of crafts and trade in Stanisławów.The owners of the city, the Potocki family, were aware of the benefits that the Armeniansettlement carried. In the second half of the 17th and throughout the 18thcentury, a dozen or so Armenian merchant families from Stanisławów occupiedthemselves with trade in Wallachian and Moldavian farms. Both of these countriesplayed a significant role in the transit of goods from the East. In the last decadesof the 17th century, Stanisławów to some extent replaced in oriental trade KamieniecPodolski, which was then under the Turkish rule. In the 18th century, themain subject of trade for Stanisławów Armenians became oxen and horses, importedfrom Moldova via Pokucie, and then driven to markets in Lublin, Warsawand Gdańsk, or to Silesia. Several Armenian families from Stanisławów also tradedin dried fish from the Danube, morocco leather, silk and wine imported fromHungary. In the second half of the 18th century, trade in textiles and products of Armenian furriery in Stanisławów regressed due to being cut off from the marketsafter the first partition of Poland.

References

Źródła archiwalne

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu: sygn. 1359/II, Akta prawa uprzywilejowanego ormiańskiego w Stanisławowie 1681–1689; sygn. 1590/II, Akta sądu ormiańskiego 1692–1702; sygn. 1361/II, Akta prawa uprzywilejowanego ormiańskiego w Stanisławowie z lat 1723–1727; sygn. 1362/II, Akta prawa uprzywilejowanego ormiańskiego w Stanisławowie z lat 1727–1729; sygn. 1363/II, Akta prawa uprzywilejowanego ormiańskiego w Stanisławowie z lat 1736–1742; sygn. 1356/II, Akta wójtowskie radzieckie miasta Stanisławowa z lat 1737–1742

[Centralnyj] Centralʹnij deržavnij іstoričnij arhіv Ukraїni u mіstі Lʹvovі: f. 96, op. 1, spr. 3, Akta prawa uprzywilejowanego ormiańskiego w Stanisławowie z lat 1780–1788; f. 96, op. 1, spr. 2, Liber Actorum seu Protocolli Priviligiati juris Ritus Armenorum Civitatis Stanisloviensis

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie: Księga zgonów parafii ormiańskokatolickiej w Stanisławowie z lat 1715-1829

[Lwiwśka] Lʹvіvsʹka nacіonalʹna naukova bіblіoteka Ukraїni іmenі V. Stefanika (Lwów): f. 5, op. 1, spr. 1351, Protokół seu liber variorum actionum, decretorumque criminalium coram officio composito utriusque 1738–1751; f. 5, op. 1, spr. 1360, Akta prawa uprzywilejowanego ormiańskiego w Stanisławowie 1703–1709; f. 5, op. 1, spr. 2826, Inwentarz miasta Stanisławowa nacyi polskiey, Ruskiey, Ormiańskiey oraz Synagogi tak we mieście jako y po przedmieściach mieszkających, po powietrzu spisany y weryfikowany na rok Pański 1770

Opracowania

Barącz S., Pamiątki miasta Stanisławowa, Lwów 1858

Barącz S., Rys dziejów ormiańskich, Tarnopol 1869

Baszanowski J., Z dziejów handlu polskiego w XVI–XVIII wieku. Handel wołami, Gdańsk 1977

Chowaniec C., Ormianie w Stanisławowie w XVII i XVIII wieku, Stanisławów 1928

Gliński A., Gmina ormiańska w Stanisławowie w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku – organizacja, gospodarka, codzienność (nieopublikowana praca doktorska)

Gliński A., Spis Ormian ze Stanisławowa, „Przeszłość Demograficzna Polski”, 36, 2014, s. 105-112

Horn M., Handel wołami na Rusi Czerwonej w pierwszej połowie XVII wieku, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 24, 1962, 1, s. 73-86

Kizik E., Z działalności kupców ormiańskich w Gdańsku w XVII–XVIII wieku, „Lehahayer”, 1, 2010, s. 89-100

Król-Mazur R., Miasto trzech nacji. Studia z dziejów Kamieńca Podolskiego w XVIII wieku, Kraków 2008

Księga pamiątkowa mieszczaństwa polskiego w Stanisławowie 1868–1934, red. J. Zieliński, Stanisławów 1935

Lewicki F., Oblężenie Stanisławowa przez Moskali w 1739 roku, Stanisławów 1879

Pęckowski J., Dzieje miasta Rzeszowa do końca XVIII wieku, Rzeszów 1913

Stopka K., Zięba A. A., Ormiańska Polska, Warszawa 2018

Studia z dziejów kontaktów polsko-ormiańskich, red. M. Zakrzewska-Dubasowa, Lublin 1983

Szarłowski A., Stanisławów, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 11, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1886, s. 190-207

Szarłowski A., Stanisławów i powiat stanisławowski pod względem historycznym i geograficzno-statystycznym, Stanisławów 1887

Wasyl F., Ormianie w przedautonomicznej Galicji. Studium demograficzno-historyczne, Kraków 2015

Zakrzewska-Dubasowa M., Ormianie w dawnej Polsce, Lublin 1982

Zakrzewska-Dubasowa M., Ormianie zamojscy i ich rola w wymianie handlowej i kulturalnej między Polską a Wschodem, Lublin 1965

Zięba A. A., Gente Rutheni, natione Poloni. Z problematyki kształtowania się ukraińskiej świadomości narodowej w Galicji, „Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU”, 2, 1995, s. 61-77

Downloads

Published

2021-03-15 — Updated on 2020-03-11

How to Cite

Gliński, A. . (2020). Organizacja rzemiosła i handlu w gminie ormiańskiej w Stanisławowie w XVII i XVIII wieku. Lehahayer, 7, 43–69. https://doi.org/10.12797/LH.07.2020.07.02

Issue

Section

Articles