"Sztuka morelowa"?

O katalogu wystawy Ars Armenica: Sztuka Ormiańska ze zbiorów polskich i ukraińskich w Muzeum Zamojskim w Zamościu (2010)

Authors

  • Joanna Wolańska Kraków

Abstract

”Apricot art”? About the exhibition catalogue “Ars armeniaca: Armenian art from Polish and Ukrainian collections in the Muzeum Zamojskie in Zamość”

In the recent years we have observed the growing interest in Armenian cultureand history — mainly the Polish‑Armenian,  who for hundreds of years, until the Second World War, have lived in the eastern parts of Poland and who shaped their own flourishing and unique culture. Presently, Armenian societies are getting more actives in different regions of the country, there is a growing number of scholarly publications, exhibition catalogues, academic conferences and meetings. We should welcome all the new initiatives with satisfaction, hoping, that we are witnessing — similarly to the interwar period in Lwów — a rebirth of Armenian culture. However, if we wish to call the present time with such a proud name, all the initiatives mentioned before have to meet at least average standards of reliability and stand the test of time. The publication, which is the subject of this review — Ars armeniaca: Armenian art from Polish and Ukrainian collections — even if it is a part of the aforementioned increased activity — casts a shadow on the recent activities, in most part well prepared and professionally organized, aimed at provoking deeper academic reflection on Armenian issues and their popularization.

Author Biography

Joanna Wolańska, Kraków

Doktor historii sztuki, związana z Krakowem, autorka między innymi monografii Katedra ormiańska we Lwowie w latach 1902–1938. Przemiany architektoniczne i dekoracja wnętrza (2010).

References

[Ałeksandrowycz] Aleksandrovič V., Slіdi Ûrіâ Šimonoviča‑ctaršogo poza Ukraїnoû, „Pam’âtki Ukraїni”, 2011, nr 1–2 (165–166), s. 58–75.

Amirowicz A., Porozmawiajmy o Armenii, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, 1993, nr 1.

Ars armeniaca: sztuka ormiańska ze zbiorów polskich i ukraińskich (katalog wystawy), red. W. Deluga, Zamość 2010.

Art Déco у Lʹvovі. Koncepcіâ vistavki ta katalogu Anni Bancekovoї, Lʹvіvsʹka galereâ mistectv, Červenʹ–Žovtenʹ 2001, Lʹvіv 2001.

Barącz S., Żywoty sławnych Ormian w Polsce, Lwów 1856.

Bołoz Antoniewicz J., Cechy świeckiej architektury Ormian polskich, „Czas”, 1895, nr 171.

Bołoz Antoniewicz J., Die Armenier, w: Die österreichisch‑ungarische Monarchie in Wort und Bild. Galizien, Wien 1898, s. 440–463.

Bołoz Antoniewicz J., Fragment tablicy grobowej ormiańskiej z cmentarza w Kamieńcu Podolskim, „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce”, 7, Kraków 1906, s. CCCLXXXXIII.

Bołoz Antoniewicz J., O architekturze kościelnej i świeckiej oraz ornamentyce ormiańskiej w Polsce, „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce”, 6, 1900, s. XII–XIII.

Bołoz Antoniewicz J., O cechach świeckiej architektury Ormian polskich, „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce”, 6, 1900, s. XIII–XIV.

Bołoz Antoniewicz J., Płyty grobowe na cmentarzu katedry ormiańskiej we Lwowie, „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce”, 8, Kraków 1912, s. CCCCV.

Bołoz Antoniewicz J., [Referat na temat zbioru rękopisów ormiańskich w Bibliothèque Nationale], „Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce”, 5, 1896, s. C.

Chrząszczewski J., Kościoły Ormian polskich, Warszawa 2001 (= Katalog zabytków ormiańskich, I) Deluga W., Badania nad sztuką Ormian w Polsce, „Ikonotheka”, 21, 2008, s. 203–210.

[Encykłopedija] Enciklopedіâ Lʹvova, 1, А–Г, Lʹvіv 2007.

Frazik J. T., Kontrakty rzeźbiarza Sebastiana Czeszka dla zamku w Dubiecku, w: idem, Sztuka Przemyśla i ziemi przemyskiej. Zbiór studiów, red. M. Dłutek, J. Kowalczyk, Przemyśl–Warszawa 2004.

Gębarowicz M., Młodość i pierwsze prace Jerzego Eleutera Szymonowicza‑Siemiginowskiego, w: Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, I, Lwów 1925, s. 391–416.

Grodzińska A., Rysunki dzieci polskich, „Kształt i Barwa”, 1913, z. 4, s. 58–61.

[Hałyćka] „Galicʹka Brama”, 1996, nr 21–22.

Janusz B., O restauracji katedry ormiańskiej, „Wiadomości Konserwatorskie”, t. 1, 1925, nr 7, s. 185–191.

Karpowicz M., Jerzy Eleuter Siemiginowski, malarz polskiego baroku, Wrocław 1974.

Katalog Powszechnej Wystawy Sztuki Polskiej we Lwowie 1910 w Pałacu Sztuki, Plac Powystawowy, od d. 22. maja 1910, Lwów 1910.

Kouymjian D., Armenian Art: An Overview (1992), http://armenianstudies.csufresno.edu/faculty/kouymjian/articles/1992_armenian_art_overview.htm

Kouymjian D., The Evolution of Armenian Gospel Illumination: The Formative Period (9th–11th Centuries), w: Armenia and the Bible: Papers Presented to the International Symposium held at Heidelberg, July 16–19, 1990, ed. C. Burchard, Atlanta 1993, s. 125–142 (http://armenianstudies.csufresno.edu/faculty/kouymjian/articles/evolution.htm)

Kurzej M., Jan Wolff. Monografia architekta w świetle analizy prefabrykowanych elementów dekoracji sztukatorskich, „Modus — Prace z Historii Sztuki”, 8–9, 2009, s. 31–98.

Łoziński W., Sztuka lwowska w XVI i XVII wieku. Architektura i rzeźba, Lwów 1901.

[Łypka] Lipka R. M., Ansamblʹ vulicі Vіrmensʹkoї, Lʹvіv 1983.

Mańkowski T., Sztuka Ormian lwowskich, Kraków 1934 (=”Prace Komisji Historii Sztuki PAU”, VI).

[Mystectwo] Mistectvo Lʹvova peršoї polovini XX smolіttâ, red. O. Rіpko, katalog vistavki 14 kvіtnâ – 24 serpnâ 1994, Lʹvіv 1996.

Ormianie polscy. Odrębność i asymilacja, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, listopad 1999 – luty 2000, Kraków 1999.

Pasierb J. S., Jan Henryk Rosen maluje w Castelgandolfo, w: Fermentum massae mundi. Jackowi Woźniakowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1990, s. 511–519.

Pasierb J. S., Janocha M., Polonica artystyczne w zbiorach watykańskich, Warszawa 1999.

Polskie życie artystyczne w latach 1915–1939, red. A. Wojciechowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974.

Przewodnik po wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, 5, Warszawa 1925.

Rożek M., Kahlenberg 1683–1983, Wiedeń 1982.

Smirnow J., Historia odkrycia i badań średniowiecznych fresków w katedrze ormiańskiej we Lwowie, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, 2000, nr 23, s. 24–35.

Smirnow J., Katedra ormiańska we Lwowie. Dzieje archidiecezji ormiańskiej lwowskiej, Lwów 2002.

Smirnow J., Katedra ormiańska we Lwowie przekazana wiernym, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, 2001, nr 24–25, s. 21–23.

Smirnow J., Mozaiki Józefa Mehoffera w katedrze ormiańskiej we Lwowie, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, 2004, nr 36/37 (przedruk pt. Mozaiki Mehoffera w katedrze ormiańskiej we Lwowie, „Rocznik Lwowski”, 2005, s. 89–106).

Stopka K., Stefanowicz (Soplica‑Stefanowicz) Kajetan, w: Polski słownik biograficzny, 43, Warszawa–Kraków 2005, s. 207–210.

Sulewska R., Siemiginowski (Szymonowicz) Jerzy Eleuter, w: Polski słownik biograficzny, 37, Warszawa–Kraków 1996–1997, s. 39–42.

Szkła z Huty Kryształowej w starostwie lubaczowskim, red. A. J. Kasprzak, Warszawa 2005.

Szostkiewicz M., „Brak mi moreli”, „Tygodnik Powszechny”, 1997, nr 16, s. 7.

Taylor A., Armenian Art and Armenian Identity, w: Treasures in Heaven. Armenian Art, Religion, and Society. Papers delivered at The Pierpont Morgan Library at a Symposium organized by T. F. Mathews and R. S. Wieck, 21–22 May 1994, New York 1998.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www, Warszawa 2008.

Wolańska J., Kaplica Najświętszego Sakramentu przy katedrze ormiańskiej we Lwowie, Jan Henryk Rosen i lacche veneziane, „Przegląd Wschodni”, XII, 2013, z. 3 (47), s. 473–499.

Wolańska J., Katedra ormiańska we Lwowie w latach 1902–1938. Przemiany architektoniczne i dekoracja wnętrza, Warszawa 2010.

Wolańska J., Kilka uwag na temat ikonografii malowideł Jana Henryka Rosena w katedrze ormiańskiej we Lwowie: Pogrzeb św. Odilona, „Przegląd Wschodni”, 6, 1999/2000, nr 2 (22), s. 379–401.

Wolańska J., O świętym Odilonie, dusz zmarłych patronie w katedrze ormiańskiej we Lwowie (http://www.dziedzictwo.ormianie.pl/O_swietym_Odilonie_dusz_zmarlych_patronie_w_katedrze_ormianskiej_we_Lwowie).

[Wujcyk] Vujcik V. S., Deržavnij іstoriko‑arhіtekturnij zapovіdnik u Lʹvovі, Lʹvіv 1991.

Wystawa zabytków ormiańskich we Lwowie, 19 VI – 30 IX 1932: przewodnik, Lwów 1932.

Zakrzewska M., Rosen Jan Henryk, w: Polski słownik biograficzny, 32, Wrocław–Warszawa–Kraków 1989–1991, s. 56–58.

Żyła W., Katedra ormiańska we Lwowie, Kraków 1919.

Downloads

Published

2013-02-12

How to Cite

Wolańska, J. (2013). "Sztuka morelowa"? O katalogu wystawy Ars Armenica: Sztuka Ormiańska ze zbiorów polskich i ukraińskich w Muzeum Zamojskim w Zamościu (2010). Lehahayer, 2, 219–250. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/2448

Issue

Section

Articles