Elekcje marszałków poselskich na sejmach w okresie panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego – zarys problematyki

  • Karolina Leśniak Uniwersytet Wrocławski
Keywords: Michał Korybut Wiśniowiecki, Sejm, election, Sejm Marshall

Abstract

Elections of Sejm Marshals in the Time of Michał Korybut Wiśniowiecki's Rule - Presentation of the Research Topic

The article presents the outline of the research project on the elections of sejm Marshalls in the years 1669-1672. Only the last sejm assembled during Michał Korybut Wiśniowiecki’s reign was omitted due to its specificity – it was the 1673 pacification sejm. Various elements of the parliamentary procedures such as the initiation of the election, deputies’ attendance, the exchange between the Crown and Grand Duchy of Lithuania in fulfilling functions and proposing candidates to these functions, removal of deputies and finally the form of voting are taken into connsideration and discussed. Sejm diaries form the source base for the research, which is supplemented with existing historiograph

References

Źródła rękopiśmienne:

Diariusz sejmu warszawskiego zaczętego in Anno 1672 die 18 Maii, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 247.

Źródła drukowane:

Chrapowicki J. A., Diariusz. Część trzecia: lata 1669-1673, oprac. L. A. Wierzbicki, Warszawa 2009.
Diariusz sejmu koronacyjnego 1669 roku, oprac. K. Przyboś, M. Ferenc, Kraków 2004.
Diariusz sejmu nadzwyczajnego 1670 roku, oprac. K. Przyboś, M. Ferenc, Kraków 2004.
Diariusz sejmu zwyczajnego 1670 roku, oprac. K. Przyboś, M. Ferenc, Kraków 2005.
Diariusz sejmu zwyczajnego 1672 roku, oprac. K. Przyboś, Kraków 2007.
Diariusz Seymu [drugiego] Roku Tysiąc Sześćset Siedmdziesiąt wtórego, miesiąca Maja, dnia ośmnastego, [w:] Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, t. I, cz. 2, oprac. F. Kluczycki, Kraków 1881, s. 887-950.
[Inny, krótszy dziennik Sejmu styczniowego, r. 1672], [w:] Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, t. I, cz. 2, oprac. F. Kluczycki, Kraków 1881, s. 838-846.
Volumina legum, t. V, Warszawa 1859.

Opracowania:

Bobiatyński K., W walce o hegemonię. Rywalizacja polityczna w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1667-1674, Warszawa 2016.
Czapliński W., Sejm w latach 1587-1696, [w:] Historia sejmu polskiego, t. 1: Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej, red. J. Michalski, Warszawa 1984, s. 217-299.
Dorobisz J., Z problematyki procedury sejmów nadzwyczajnych za Zygmunta III, [w:] Studia z dziejów Rzeczypospolitej szlacheckiej, red. K. Matwijowski, Z. Wójcik, Wrocław 1988, s. 133-137,
Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 945, Historia, t. 66.
Kaczorowski W., Wybór marszałków poselskich na sejmach bezkrólewia 1632 roku, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Historia” 1986, t. 23, s. 33-41.
Kołodziej R., Elekcje marszałków poselskich w czasach panowania Jana III Sobieskiego (1676-1695), [w:] Ustrój – polityka – kultura. Studia ofiarowane Profesor Stefanii Ochmann-Staniszewskiej, red. J. Maroń, R. Kołodziej, Wrocław 2011.
Ochmann-Staniszewska S., Staniszewski Z., Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza
Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, t. 2, Wrocław 2000.
Olszewski H., Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii 1652-1763. Prawo – praktyka – teoria – programy, Poznań 1966.
Seredyka J., Elekcje marszałków poselskich za Zygmunta III Wazy (1587-1632), [w:] Studia z dziejów Rzeczypospolitej szlacheckiej, red. K. Matwijowski, Z. Wójcik, Wrocław 1988, s. 95-112, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 945, Historia, t. 66.
Seredyka J., Marszałkowie izby poselskiej za Zygmunta III Wazy, [w:] Władza i społeczeństwo w XVI i XVII w. Praca ofiarowana Antoniemu Mączakowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Kamler [et al.], Warszawa 1989.
Seredyka J., Kaczorowski W., Marszałkowie poselscy za Władysława IV, [w:] Kultura, polityka, dyplomacja. Studia ofiarowane Profesorowi Jaremie Maciszewskiemu w sześćdziesiątą rocznicę jego urodzin, red. A. Bartnicki [et al.], Warszawa 1990, s. 346-363.
Stolicki J., O wyborze marszałka poselskiego podczas sejmu elekcyjnego 1669, [w:] Poprzez stulecia. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Antoniemu Podrazie w 80. rocznicę Jego urodzin, red. D. Czerska, Kraków 2000.
Uruszczak W., Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980.
Wierzbicki L. A., Marszałkowie i parlamentarzyści. Studia z dziejów sejmu polskiego w XVII w., Warszawa 2014.
Wierzbicki L. A., O zgodę w Rzeczypospolitej. Zjazd warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673 roku, Lublin 2005.
Published
2018-12-31
How to Cite
Leśniak, K. (2018). Elekcje marszałków poselskich na sejmach w okresie panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego – zarys problematyki. Studia Historyczne, 61(3 (243), 5-16. https://doi.org/10.12797/SH.61.2018.03.01
Section
Articles and Dissertations