O czasopiśmie

O czasopiśmie

 „LingVaria” są półrocznikiem wydawanym od 2006 r. przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i publikującym artykuły z zakresu językoznawstwa, głównie polonistycznego, ale też z zakresu językoznawstwa ogólnego i slawistycznego. Odbiorcami są językoznawcy, a także doktoranci i studenci o zainteresowaniach lingwistycznych. . Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym LingVariów jest prof. dr hab. Mirosław Skarżyński. Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja elektroniczna.


Tematyka czasopisma i rodzaj przyjmowanych tekstów

Na łamach “LingVariów” są publikowane artykuły naukowe z dziedziny językoznawstwa, zwłaszcza slawistycznego. Szczególna uwaga jest poświęcana zagadnieniom językoznawstwa ogólnego, semantyki, leksykografii, etymologii, językoznawstwa synchronicznego i diachronicznego, dialektologii oraz socjolingwistyki, etnolingwistyki, onomastyki, pragmatyki, analizy dyskursu, a także historii językoznawstwa. Czasopismo przyjmuje oryginalne artykuły naukowe, polemiki oraz edycje źródeł pisane w języku polskim oraz tzw. językach kongresowych.


Indeksacja w bazach naukowych

 • Scopus
 • ERIH PLUS
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • EBSCO:
 • Bibliography of Slavic Linguistics BrillOnline
 • Central and Eastern European Online Library
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • Lista czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki 2023 – 70 pkt.
 • Index Copernicus Journal Master List (ICV 2021 – 99,33)
 • Google Scholar
 • Crossref
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • MOST Wiedzy
 • Arianta
 • WorldCat


Sposób archiwizacji

Kopia bezpieczeństwa treści publikowanych w czasopiśmie jest zapewniona przez wydawcę. Artykuły opublikowane w czasopismach są także przekazywane do zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Mogą być również deponowane w uniwersyteckich repozytoriach instytucjonalnych, m.in. w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego, o ile została zawarta umowa porozumienia z wydawcą.

W kwestiach dotyczących sposobów tzw. samoarchiwizacji więcej informacji dostępnych w sekcji Prawa autorskie i udostępnianie.