O czasopiśmie

O czasopiśmie

 „LingVaria” są półrocznikiem wydawanym od 2006 r. przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i publikującym artykuły z zakresu językoznawstwa, głównie polonistycznego, ale też z zakresu językoznawstwa ogólnego i slawistycznego. Odbiorcami są językoznawcy, a także doktoranci i studenci o zainteresowaniach lingwistycznych. . Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym LingVariów jest prof. dr hab. Mirosław Skarżyński. Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja elektroniczna.


Tematyka czasopisma i rodzaj przyjmowanych tekstów

Na łamach “LingVariów” są publikowane artykuły naukowe z dziedziny językoznawstwa, zwłaszcza slawistycznego. Szczególna uwaga jest poświęcana zagadnieniom językoznawstwa ogólnego, semantyki, leksykografii, etymologii, językoznawstwa synchronicznego i diachronicznego, dialektologii oraz socjolingwistyki, etnolingwistyki, onomastyki, pragmatyki, analizy dyskursu, a także historii językoznawstwa. Czasopismo przyjmuje oryginalne artykuły naukowe, polemiki oraz edycje źródeł pisane w języku polskim oraz tzw. językach kongresowych.


Indeksacja w bazach naukowych

  • Bibliography of Slavic Linguistics BrillOnline
  • Central and Easter European Online Library
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • EBSCO
  • ERIH PLUS
  • Index Copernicus Journal Master List
  • Lista czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki 2020 - 40 pkt.
  • Pol-index
  • Scopus (w trakcie oceny)

 


Proces recenzowania

Podstawą zakwalifikowania artykułów do druku są dwie pozytywne recenzje językoznawców – specjalistów z zakresu, którego dotyczy artykuł, niezwiązanych z Wydziałem Polonistyki UJ lub z ośrodkiem, w którym pracuje autor artykułu. W przypadku zasadniczo sprzecznych ocen redakcja zastrzega sobie prawo powołania trzeciego recenzenta, którego opinia będzie rozstrzygająca. W postępowaniu recenzenckim zachowywana jest zasada anonimowości autora i recenzenta (double-blind review). Lista recenzentów współpracujących z czasopismem w danym roku jest zamieszczana w 2. numerze rocznika, a także na stronie internetowej czasopisma. O wyniku postępowania recenzenckiego autor jest powiadamiany przez redakcję, otrzymuje także kopie recenzji.


Sposób archiwizacji

The electronic backup and preservation of access to the journal content is provided by the publisher and the Repository of Jagiellonian University.