Debata nad nową strategią bezpieczeństwa zewnętrznego na forum instytucji i organów Unii Europejskiej w latach 2012-2015

Authors

  • Janusz Józef Węc Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.41.12

Keywords:

strategy of external security, Lisbon Treaty, common security and defence policy, common foreign and security policy, European Council, Council for Foreign Affairs, European Commission, European Parliament, Interparliamentary Conference for a Common Foreign and Security Policy and Common Security and Defence Policy

Abstract

Debate on the new strategy of external security at the forum of European Union institutions and bodies in 2012-2015


The subject of the article is the debate on the new external security strategy, which has been ongoing in the European Union since 2012. It presents the position of the European Council and the Council for Foreign Affairs, the European Commission, the European Parliament as well as the Interparliamentary Conference for a Common Foreign and Security Policy and Common Security and Defence Policy. In so far as these first two institutions play a decisive role in shaping a common security and defence policy, the influence of the next two is still limited, in spite of the fact that it has increased since the coming into force of the Lisbon Treaty of 13 December 2007. In turn, the Interparliamentary Conference, whose members include representatives of the European Parliament and national parliaments, functions only as an advisory body in this area.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Council Decision 2004/197/CFSP of 23 February 2004 establishing a mechanism to administer the financing of the common costs of European Union operations having military or defence implications, Official Journal L, 2004, nr 63.

Council of the European Union. Outcome of proceedings, Council conclusions on CSDP, Brussels, 18 V 2015, 8971/15.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” L, 2009, nr 146.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE, „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej” L, 2009, nr 216.

Instytucjonalne relacje UE-NATO, [online] http://www.psz.pl/.

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „W kierunku bardziej konkurencyjnego i wydajnego sektora obronności i bezpieczeństwa”, Bruksela, 24 VII 2013 r., COM(2013) 542 wersja ostateczna.

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego „Plan inwestycyjny dla Europy”, Bruksela, 26 XI 2014 r., COM(2014) 903 wersja ostateczna.

Komisja Europejska, Wysoki Przedstawciel Unii Europejskiej do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady „Kompleksowe podejście UE do zewnętrznych konfliktów i sytuacji kryzysowych”, Bruksela, 11 XII 2013 r., JOIN(2013) 30 wersja ostateczna.

Komisja Europejska, Wysoki Przedstawiciel Unii do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady „Budowanie zdolności na rzecz wsparcia ochrony i rozwoju – umożliwienie partnerom zapobiegania kryzysom i zarządzania nimi”, Strasburg, 28 IV 2015 r., JOIN(2015) 17 wersja ostateczna.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Relacje UE-NATO, [online] https://www.msz.gov.pl/pl/.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Szefowie dyplomacji Trójkąta Weimarskiego we Wrocławiu, 3 IV 2015 r., [online] http://www.msz.gov.pl/pl/.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Trójkąt Weimarski, [online] http://www.msz.gov.pl/pl/.

Parlament Europejski, Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie klauzuli wzajemnej obrony (art. 42 ust. 7 TUE) (2015/3034/RSP). Projekt B8-0043/2016.

Parlament Europejski, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2013 r. w sprawie struktur wojskowych UE: stan obecny i przyszłe perspektywy (2012(2319)INI)),P7_TA(2013)0381.

Parlament Europejski, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wdrażania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (14605/1/2012-2013/2105(INI)), P7_TA(2013)0513.

Parlament Europejski, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wdrażania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (14605/1/2012-2013/2105(INI)), P7_TA(2014)2220.

Parlament Europejski, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie klauzuli wzajemnej obrony (art. 42 ust. 7 TUE) (2015/3034/RSP), P8_TA-PROV(2016) 0019.

Parlament Europejski, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie klauzul wzajemnej obrony i solidarności UE: wymiaru politycznego i operacyjnego (2012/2223/(INI)), P7_TA-PROV(2012)0456.

Posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych w dniach 18-19 listopada 2013 r. Komunikat prasowy, Bruksela, 19 XI 2013 r., 16364/13.

Posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych w dniu 23 lipca 2012 r. Komunikat prasowy, Bruksela, 23 VII 2012 r., 12800/1/12 REV 1.

Posiedzenie Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w dniach 4-6 września 2013 r. w Wilnie. Konkluzje, Wilno, 4-6 IX 2013 r.

Posiedzenie Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w dniach 3-4 kwietnia 2014 r. w Atenach. Konkluzje, Ateny, 3-4 IV 2014 r.

Posiedzenie Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w dniach 4-6 marca 2015 r. w Rydze. Konkluzje, Ryga, 4-6 III 2015 r.

Posiedzenie Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w dniach 5-6 września 2015 r. w Luksemburgu. Konkluzje, Luksemburg, 5-6 IX 2015 r.

Posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych w dniach 16-17 listopada 2015 r. Komunikat prasowy, Bruksela, 17 XI 2015 r., [online] http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/fac/2015/11/16-17/.

Posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych w dniach 17-18 listopada 2014 r. Komunikat prasowy, Bruksela, 18 XI 2014 r., 15573/14.

Posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych w dniu 22 lipca 2014 r. Komunikat prasowy, Bruksela, 22 VII 2014 r., 12091/14.

Posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych w dniu 24 czerwca 2014 r. Komunikat prasowy, Bruksela, 24 VI 2014 r., 11198/14.

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 11-12 grudnia 2008 r. Konkluzje prezydencji, Bruksela, 13 II 2009 r., 16616/07 (załącznik 2).

Posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 13-14 grudnia 2012 r. Konkluzje, Bruksela, 14 XII 2012 r., EUCO 205/12. Posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 19-20 grudnia 2013 r. Konkluzje, Bruksela, 20 XII 2013 r., EUCO 217/13.

Posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 25-26 czerwca 2015 r. Konkluzje, Bruksela, 26 VI 2015 r., EUCO 22/15.

Rada Unii Europejskiej, Europejska Strategia Bezpieczeństwa „Bezpieczna Europa w lepszym świecie”, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2009.

Regulamin Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, [online] http://oide.sejm.gov.pl/.

Spotkanie Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 11-12 grudnia 2003 r. Konkluzje prezydencji, Bruksela, 11-12 XII 2003 r., 16616/07.

Cianciara A.K., Partnerstwo Wschodnie 2009-2014. Geneza, funkcjonowanie, uwarunkowania, Warszawa 2014.

Ciupiński A., Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej. Geneza, rozwój, funkcjonowanie, Warszawa 2013. DOI: https://doi.org/10.5604/08672245.1157039

Ciupiński A., Zdolności wojskowe Unii Europejskiej. Perspektywy grup bojowych, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2014, nr 8, [online] http://dx.doi.org/10.14746/rie.2014.8.8. DOI: https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.8

Lindstrom G., Enter the EU Battlegroups, Paris 2007, Chaillot Papers, 97.

Misje cywilne Unii Europejskiej, red. B. Przybylska-Maszner, Poznań 2010.

Olszewski P., Reforma strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej jako nowe otwarcie w relacjach transatlantyckich. Koncepcja i perspektywy, [w:] System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, red. J.M.Fiszer, P. Olszewski, Warszawa 2013, System Euroatlantycki w Wielobiegunowym Świecie i Jego Perspektywy, 6.

Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, red. B. Przybylska-Maszner, Poznań 2014.

System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej. Struktura, charakter, obszary, red. J. Gryz, Toruń 2009.

Terlikowski M., Stan i perspektywy partnerstwa UE i NATO, „Biuletyn PISM” 2010, nr 106.

Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim. Między polityką wspólną a interesami państw członkowskich, red. J. Zając, Warszawa 2014.

W stronę nowej europejskiej strategii bezpieczeństwa. Food for thought, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2012, [online] http://www.bbn.gov.pl.

Węc J.J., Dynamika wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polska, Europa, Świat. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Ziębie z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. J. Zając, A. Włodkowska-Bagan, M. Kaczmarski, Warszawa 2015.

Węc J.J., Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej. Uwarunkowania, procesy decyzyjne, osiągnięcia i niepowodzenia, Kraków 2012, Societas, 44.

Węc J.J., Proces implementacji traktatu lizbońskiego w latach 2009-2014, „Politeja” 2015, nr 2 (35), [online] http://dx.doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.24. DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.24

Węc J.J., Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015, Kraków 2016, Societas, 36.

Węc J.J., W poszukiwaniu nowej strategii bezpieczeństwa zewnętrznego Unii Europejskiej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2015, nr 2.

Published

2021-06-21

How to Cite

Węc, Janusz Józef. 2021. “Debata Nad Nową Strategią bezpieczeństwa zewnętrznego Na Forum Instytucji I organów Unii Europejskiej W Latach 2012-2015”. Politeja 13 (2 (41):211-36. https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.41.12.