Źródło idei ukraińskiego katolickiego uniwersytetu i dzieje jej realizacji w Ukrainie po 1991 r.

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.83.04

Keywords:

university, Ukraine, catholicism, Greek-Catholic Church

Abstract

THE IDEA OF A UKRAINIAN CATHOLIC UNIVERSITY: ITS ORIGINS AND ITS IMPLEMENTATION IN UKRAINE AFTER 1991

The historical predecessors of the today’s Ukrainian Catholic University were the Greek-Catholic Theological Academy founded in 1928 in Lviv by Metropolitan Andrey Sheptytsky, and the Ukrainian Catholic University of St. Clemens the Pope in Rome, established by Metropolitan Josyf Slipyj in December 1963, after his release from the Soviet imprisonment. In 1994, the Lviv Theological Academy was restored in the independent Ukraine, and in 2002 it was transformed into a university. The very name of the institution reflects the three consecutive stages of its history. As first, during the interwar period, when Western Ukraine was within the borders of Poland, the principal task was to provide Ukrainian youth with a possibility to pursue higher studies in their native language. During the Soviet period, when the Greek-Catholic Church in Ukraine was banned and persecuted, the top priority was to maintain links with the Catholic world. Nowadays, in the independent Ukraine, the UCU seeks to become a new type of university offering an alternative to the post-Soviet educational approach and forming leaders to serve with professional excellence in Ukraine and internationally – for the glory of God, the common good, and the dignity of the human person.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Oleh Turij, Ukrainian Catholic University in Lviv, Lviv, Ukraine

Doktor nauk filozoficznych (historia), dyrektor Instytutu Historii Kościoła i wicerektor do spraw zewnętrznych Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie. Autor ponad 120 artykułów poświęconych problemom etnoreligijnym, cerkiewno-politycznym oraz międzykonfesyjnym relacjom w Ukrainie; współredaktor rocznika „Kowczeh” (osiem numerów) i innych publikacji: Головна Руська Рада (1848-1851): протоколи засідань і книга кореспонденції (2002); Віра після атеїзму: релігійне життя в Україні в період демократичних перетворень і державної незалежности (2004); Religiöse Pluralität als Faktor des Politischen in der Ukraine (2015); Verfolgt für die Wahrheit: Ukrainische griechisch-katholische Gläubige hinter dem Eisernen Vorhang (2020). Wykładowca i badacz wizytujący w uniwersytecie w Wiedniu, a także w Mainz, Ratyzbonie, Ottawie, Edmonton, Notre-Dame (Indiana).

Alicja Nowak, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor uniwersytecki w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka kilkudziesięciu artykułów, współredaktor naukowa „Latopisów Akademii Supraskiej” (2019, 2020, 2021), monografii: Rola monasterów w kształtowaniu kultury ukraińskiej w wiekach XI-XX (2014) oraz Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej (2016, 2019, 2022), autorka monografii: Człowiek wobec wieczności. Ukraińskie i białoruskie prawosławne piśmiennictwo żałobne w XVII w. (2008); Priesthood in the Teachings for the Clergy. On the History of Religious Reform in the Kievan Metropolitanate throughout the 16th and 17th Centuries (2017). Jej naukowe zainteresowania związane są z dziejami i kulturą Kościołów wschodnich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej.

References

Archivio della Congregazione per le Chiese Orientali (ACO), Ruteni, 53, pos. 480/28, fol. 7a, Sopuch-Lauri, 1926.

Baczyński A., Sawicki D., Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego i jego „teologiczni spadkobiercy”, „Elpis” 2018, t. 20, s. 231-252, https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.25. DOI: https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.25

Baran A., Borot’ba ukraïns’kih deputatìv avstrìjs’kogo parlamentu za vprovadžennâ ukraïns’koï movi v dìâl’nostì osvìtnìh, admìnìstrativnih ta sudovih ìnstitucìj Gabsburz’koï monarhìï (1848–1918 rr.) [Баран A., Боротьба українських депутатів австрійського парламенту за впровадження української мови в діяльності освітніх, адміністративних та судових інституцій Габсбурзької монархії (1848–1918 рр.)], [w:] Język ukraiński w życiu i działalności elit na Ukrainie na przestrzeni wieków. Kultura, nauka, oświata, religia, społeczeństwo, polityka, red. W. Mokry, Kraków 2015, s. 541-552.

Bocûrkìv B., Ukraïns’ka Greko-Katolic’ka Cerkva ì Radâns’ka deržava (1939-1950), przeł. z ang. N. Kočan, red. O. Turìj, Lviv [Боцюрків Б., Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939-1950), przeł. z ang. Н. Кочан, red. О. Турій, Львів] 2005.

Bocûrkìv B., Ukraïns’ka Greko-Katolic’ka Cerkva v katakombah (1946-1989), „Kovčeg” [Боцюрків Б., Українська Греко-Католицька Церква в катакомбах (1946-1989), „Ковчег”] 1993, R. 1, s. 123-164.

Bud’mo soboû! Žittâ ì zapovìt patrìarha Josifa Slìpogo, red. O. Turìj, R. Skakun, Lviv [Будьмо собою! Життя і заповіт патріарха Йосифа Сліпого, red. О. Турій, Р. Скакун, Львів] 2017.

Čehovič K., Greko-Katolic’ka Duhovna Akademìâ – Ukraïns’ka Visoka Škola u L’vovì, „Žittâ ì Znannâ” [Чехович К., Греко-Католицька Духовна Академія – Українська Висока Школа у Львові, „Життя і Знання”] 1932, R. 14, nr 62, s. 411-412.

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (ЦДІАЛ), F. (zespół archiwalny) 451, оp. 2, teczka 140.

Draus J., Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946. Portret kresowej uczelni, Kraków 2007.

Greko-katol. Bogoslovs’ka Akademìâ u L’vovì (Z nagodi ïï vìdkrittâ), „Dìlo” 230 (16 žovtnâ 1929) [Греко-катол. Богословська Академія у Львові (З нагоди її відкриття), „Діло” 230 (16 жовтня 1929)], s. 2.

Greko-katolic’ka bogoslovs’ka akademìâ u L’vovì v drugomu tr’ohlìttû svojogo ìsnuvannâ (1932-34), Lviv [Греко-католицька богословська академія у Львові в другому трьохліттю свойого існування (1932-34), Львів] 1935.

Greko-katolic’ka bogoslovs’ka akademìâ u L’vovì v tret’omu tr’ohlìttû svojogo ìsnuvannâ (1934-1937), Lviv [Греко-католицька богословська академія у Львові в третьому трьохліттю свойого існування (1934-1937), Львів] 1941.

G’udzâk B., Postradâns’ke cerkovne žittâ u nezaležnìj Ukraïnì: emblematičnì âviŝa ta vikliki XXI stolìttâ [Ґудзяк Б., Пострадянське церковне життя у незалежній Україні: емблематичні явища та виклики ХХІ століття], [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, red. M.R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2012, s. 929-950.

Gudziak B., Hurkina S., Turij O., Hierarchia i duchowieństwo ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego w podziemiu, [w:] Polska–Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 4: Katolickie unie kościelne w Europie Środkowej i Wschodniej – idea a rzeczywistość, red. S. Stępień, Przemyśl 1998, s. 311-338.

Homa Ì., Šlâhami katorgi Blažennìjšogo Josifa Slìpogo, Rim [Хома І., Шляхами каторги Блаженнійшого Йосифа Сліпого, Рим] 1987.

Hrycak J., Historia Ukrainy. 1772-1999. Narodziny nowoczesnego narodu, przeł. K. Kotyńska, Lublin 2000.

Ìsaêvič Â., „Lycaeum trilingue”: Koncepcìâ trimovnoï školi u Êvropì v XVI st., [w:] Ostroz’ka davnina. Doslìdžennâ ì materìali, red. Ì. Mic’ko, Lviv [Ісаєвич Я., „Lycaeum trilingue”: Концепція тримовної школи у Європі в XVI ст., [w:] Острозька давнина. Дослідження і матеріали, red. І. Мицько, Львів] 1995, t. 1, s. 8-12.

Jakowenko N., Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku, przeł. O. Hnatiuk, K. Kotyńska, Lublin 2000.

Kačmar V., Cprava ukraïns’kogo unìversitetu na tlì pol’s’ko-ukraïns’kih superečnostej u Galičinì 1901–1908 rr., „Problemi slov’ânoznavstva” [Качмар В., Cправа українського університету на тлі польсько-українських суперечностей у Галичині 1901–1908 рр., „Проблеми слов’янознавства”] 2002, nr 52, s. 47-58.

Kačmar V., Pitannâ pro stvorennâ ukraïns’kogo unìversitetu u L’vovì v avstrìjs’komu parlamentì na počatku XX st., [w:] L’vìv: mìsto-suspìl’stvo-kul’tura: zb. nauk. pr., red. M. Mudrij, Lviv [Качмар В., Питання про створення українського університету у Львові в австрійському парламенті на початку ХХ ст., [w:] Львів: місто-суспільство-культура: зб. наук. пр., red. М. Мудрий, Львів] 1999, s. 421-430.

Kačmar V., Za ukraïns’kij unìversitet u L’vovì. Ìdeâ nacìonal’noï viŝoï školi u suspìl’no-polìtičnomu žittì galic’kih ukraïncìv (kìnec’ XIX – počatok XX st.), Lviv [Качмар В., За український університет у Львові. Ідея національної вищої школи у суспільно-політичному житті галицьких українців (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), Львів] 1999.

Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-2018, t. 1: 1918-1944, red. G. Bujak, Lublin 2019.

Kempa T., Akademia Ostrogska, [w:] Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk, P. Chomik, Białystok 2002, s. 55-79.

Korolevs’kij K., Mitropolit Andrej Šeptic’kij (1865-1944), Lviv [Королевський К., Митрополит Андрей Шептицький (1865-1944), Львiв] 2014.

Krochmal A., Przepisy kościelne i państwowe regulujące stosunki między obrządkami, [w:] A. Krochmal, Konflikt czy współpraca? Relacje między duchowieństwem łacińskim i greckokatolickim w diecezji przemyskiej w latach 1918-1939, Lublin 2001, s. 60-65.

Kuszka P., Postać sługi Bożego metropolity Andrzeja Szeptyckiego, [w:] Kościół, naród, państwo.

Działalność i dziedzictwo Metropolity Andrzeja Szeptyckiego (1865-1944). Materiały z międzynarodowej konferencji w Krakowie 25-26 listopada 2009 roku, red. A.R. Szeptycki, Wrocław–Warszawa 2011, s. 17-25.

Lencik V., Prof. d-r Ìvan Krip’âkevič, âk profesor Bogoslovs’koï Akademìï u L’vovì (spomin pro znamenitogo profesora), „Ukraïns’kij ìstorik. Žurnal Ukraïns’kogo Ìstoričnogo Tovaristva” [Ленцик В., Проф. д-р Іван Крип’якевич, як професор Богословської Академії у Львові (спомин про знаменитого професора), „Український історик. Журнал Українського Історичного Товариства”] 1993, nr 1/4, s. 170-173.

Lenczewski M., Studium Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1925-1939, Warszawa 1992.

List Blažennìšogo Josifa Slìpogo do Svâŝennoï Kongregacìï Shìdnoï Cerkvi vìd 12 bereznâ 1963 r. [Лист Блаженнішого Йосифа Сліпого до Священної Конгрегації Східної Церкви від 12 березня 1963 р.], Historyczne Archiwum Ukraińskiego Greckokatolickiego Kościoła w Rzymie, F. 2, оp. ІV a, teczka 28, Сuria Romana 1963 I.

Mic’ko Ì., Ostroz’ka slov’âno-greko-latins’ka akademìâ, [w:] Ostroz’ka davnina. Doslìdžennâ ì materìali, red. Ì. Mic’ko, Lviv [Мицько І., Острозька слов’яно-греко-латинська академія, [w:] Острозька давнина. Дослідження і матеріали, red. І. Мицько, Львів] 1995, t. 1, s. 13-23.

Mudrij C., Naris ìstorìï Cerkvi v Ukraïnì, Rim [Мудрий C., Нарис історії Церкви в Україні, Рим] 1990.

Mudrij M., Spór o ukraiński uniwersytet we Lwowie na przełomie XIX i XX stulecia i ukraiński [tajny] uniwersytet (1921-1925), [w:] Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, red., wstęp i zakończenie A. Redzik, Kraków 2015, s. 895-920.

Mudrij M., V obìjmah polìtiki. Ukraïns’kij taêmnij unìversitet u L’vovì, 1921-1925, „Vìsnik NTŠ: ìnformacìjne vidannâ” [Мудрий M., В обіймах політики. Український таємний університет у Львові, 1921-1925, „Вісник НТШ: інформаційне видання”] 2011, nr 46, s. 36-41.

Mudrij M., Vìd Avstrìï do Pol’ŝì: problema ukraïns’kogo unìversitetu u L’vovì v peršìj čvertì XX st [Мудрий M., Від Австрії до Польщі: проблема українського університету у Львові в першій чверті XX ст.], [w:] Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów Lwowa, t. 4, red. K. Karolczak, Kraków 2002, s. 291-309.

Papierzyńska-Turek M., Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 1918-1939, Warszawa 1989.

Paprocki H., Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego (1925-1939), „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 1973, nr 4, s. 62-68.

Pasternak Â., Peršì arheologìčnì rozkopki z rameni gr.-katol. Bogoslovs’koï akademìï u L’vovì, „Bogoslovìâ” [Пастернак Я., Перші археологічні розкопки з рамени гр.-катол. Богословської академії у Львові, „Богословія”] 1936, nr 2-3, s. 165-179.

Portnov A., Nauka u vignannì: naukova ì osvìtnâ dìâl’nìst’ ukraïns’koï emìgracìï v mìžvoênnìj Pol’ŝì (1919-1939), Harkìv [Портнов А., Наука у вигнанні: наукова і освітня діяльність української еміграції в міжвоєнній Польщі (1919-1939), Харків] 2008.

Portnov A., Studìum pravoslavnogo bogoslov’â Varšavs’kogo unìversitetu (1925-1939), „Ukraïns’kij arheografìčnij ŝorìčnik” [Портнов А., Студіум православного богослов’я Варшавського університету (1925-1939), „Український археографічний щорічник”] 2006, nr 10-11. s. 386-397.

Pristaj M., L’vìvs’ka duhovna semìnarìâ 1783-1945 pp., Lviv–Rudno [Пристай М., Львівська духовна семінарія 1783-1945 pp., Львів–Рудно] 2003.

Programa vikladìv gr. kat. Bogoslovs’koï Akademìï na akademìčnij rìk 1934/35, Lviv [Програма викладів гр. кат. Богословської Академії на академічний рік 1934/35, Львів] 1934.

Programa vikladìv gr. kat. Bogoslovs’koï Akademìï na lìtnìj semester akad. roku 1933/34, Lviv [Програма викладів гр. кат. Богословської Академії на літній семестер акад. року 1933/34, Львів] 1933.

Protokol z zasìdannâ profesors’koï kolegìï v spravì vìdnovlennâ pracì Bogoslovs’koï Akademìï u L’vovì čerez stvorennâ Ukraïns’kogo Katolic’kogo Unìversitetu z golovnim osìdkom u Rimì ta v spravì prijnâttâ zvičajnih ta nadzvičajnih profesorìv c’ogo ž Unìversitetu [Протокол з засідання професорської колегії в справі відновлення праці Богословської Академії у Львові через створення Українського Католицького Університету з головним осідком у Римі та в справі прийняття звичайних та надзвичайних професорів цього ж Університету], Historyczne Archiwum Ukraińskiego Greckokatolickiego Kościoła w Rzymie, F. 2, op. ІV a, teczka 173, Opera Omnia Universitas.

Redzik A., Zarys historii Uniwersytetu Jana Kazimierza (perspektywa ustrojowa i ogólnouniwersytecka), cz. 1: Ab ovo ad mala, [w:] Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, red., wstęp i zakończenie A. Redzik, Kraków 2015, s. 61-202.

Šeptic’kij A., Pastirs’kì poslannâ 1899–1914 rr., t. 1, Lviv [Шептицький А., Пастирські послання 1899–1914 рр., t. 1, Львів] 2007.

Šiška O., Naše mìsto: L’vìv, Lviv [Шишка О., Наше місто: Львів, Львів] 2011.

Slìpij J., Promova na svâtočnìj ìnavg’uracìï akad. 1932/33 roku na Bogosl. Akademìï u L’vovì dnâ 9. X. 1932, „Niva” [Сліпий Й., Промова на святочній інавґурації акад. 1932/33 року на Богосл. Академії у Львові дня 9. X. 1932, „Нива”] 1932, nr 10, s. 347-351.

Stoczewska B., Projekt utworzenia w 1924 r. ukraińskiego uniwersytetu w Krakowie na tle sporów wokół ukraińskich dążeń do powstania własnej wszechnicy, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2008, t. 11, s. 185-206.

Suhij O., L’vìvs’kij unìversitet na rubežì XIX–XX st.: organìzacìâ, školi, gromads’ke žittâ, „Vìsnik L’vìvs’kogo unìversitetu. Serìâ ìstorična” [Сухий О., Львівський університет на рубежі XIX–XX ст.: організація, школи, громадське життя, „Вісник Львівського університету. Серія історична”] 2013, nr 49, s. 52-77.

Szeptycki A., Ukraina wobec Rosji. Studium zależności, Warszawa 2013. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323510703

Szeptycki A.R., Słowo wstępne, [w:] Kościół, naród, państwo. Działalność i dziedzictwo Metropolity Andrzeja Szeptyckiego (1865-1944), red. A.R. Szeptycki, Wrocław–Warszawa 2011, s. 9-16.

Ukraïns’kij Katolic’kij Unìversitet ìm. sv. Klimenta Papi v drugomu p`âtilìttû svoêï dìâl’nosti 1968-1973, Rim [Український Католицький Університет ім. св. Климента Папи в другому п`ятиліттю своєї діяльности 1968-1973, Рим] 1974.

Ukraïns’kij Katolic’kij Unìversitet ìm. sv. Klimenta Papi v peršomu p`âtilìttû svogo postannâ ì dìâl’nosti 1963-1968, Rim [Український Католицький Університет ім. св. Климента Папи в першому п`ятиліттю свого постання і діяльности 1963-1968, Рим] 1969.

Ukraïns’kij Katolic’kij Unìversitet ìm. sv. Klimentìâ Papi ì jogo pravna osnova, Rim [Український Католицький Університет ім. св. Климентія Папи і його правна основа, Рим] 1967.

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, [online] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19210440267/O/D19210267.pdf.

Vavžonek M., Ekumenìčna dìâl’nìst’ Andrìâ Šeptic’kogo v Ukraïnì ta Rosìï, Rim [Вавжонек М., Екуменічна діяльність Андрія Шептицького в Україні та Росії, Рим] 2006.

Wawrzonek M., Religia i polityka na współczesnej Ukrainie. Cerkiew prawosławna i greckokatolicka jako elementy ukraińskiego systemu politycznego, Kraków 2015.

Wawrzonek M., Religion and Politics in Ukraine: The Orthodox and Greek Catholic Churches as Elements of Ukraine’s Political System, Newcastle 2014.

Za ukraïns’kij unìversitet. Zakonoproêkt Ukraïns’kogo Sojmovogo Klûbu, „Dìlo” 31 (11 lûtogo 1926) [За український університет. Законопроєкт Українського Соймового Клюбу, „Діло” 31 (11 лютого 1926)], s. 1.

Zvìt Verhovnogo Arhiêpiskopa z dìâl’nostì Ukraïns’kogo Katolic’kogo Unìversitetu za akad. rìk 1969-70, [w:] Ukraïns’kij Katolic’kij Unìversitet ìm. sv. Klimenta Papi v drugomu p’âtilìttû svoêï dìâl’nosti 1968-1973, Rim [Звіт Верховного Архиєпископа з діяльності Українського Католицького Університету за акад. рік 1969-70, [w:] Український Католицький Університет ім. св. Климента Папи в другому п’ятиліттю своєї діяльности 1968-1973, Рим] 1974, s. 21-25.

Published

2023-08-23

How to Cite

Turij, Oleh, and Alicja Nowak. 2023. “Źródło Idei ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu I Dzieje Jej Realizacji W Ukrainie Po 1991 R”. Politeja 20 (2(83):69-88. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.83.04.