Szkoła i terytorium. Refleksje edukacyjne wynikające z uczestnictwa w szkole letniej ILS – Innovative Learning Spaces „Schools to be lived”

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.87.15

Keywords:

European education, school and territory, cultural, social and natural heritage

Abstract

SCHOOL AND TERRITORY: EDUCATIONAL REFLECTIONS ARISING FROM PARTICIPATION IN THE ILS SUMMER SCHOOL – INNOVATIVE LEARNING SPACES „SCHOOLS TO BE LIVED”

The article contains considerations on the feedback relationship between the school as an educational institution and the local territory (city, town or village) in which the school operates, as well as the impact of the spatial organization of the school and its external environment on the educational process. The reflections are based on the results of the international and interdisciplinary summer school ILS – Innovative Learning Spaces “Schools to be lived,” which took place in the fall of 2022 in Pula, Sardinia, pilot surveys and interviews conducted among Polish teachers and primary school students, as well as the author’s many years of observations. The presence of local cultural, social and natural heritage in school curricula and the influence of the arrangement of school spaces may have a significant impact on the quality of education and its adequacy to the challenges of the 21st century. The article is a preview of the author’s more extensive research and strengthens the pedagogical discourse in the context of the European topic of the local territory as an educational space.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Ambrosewicz-Jacobs J., Islands of Memory: The Landscape of the (Non)Memory of the Holocaust in Polish Education from 1989 to 2015, Kraków 2020, https://doi.org/10.4467/K7189.192/20.20.15537.
Google Scholar

Ambroziak A., Rząd PIS to najgorszy rząd dla osób LGBT od 89 roku (Raport), „OKO.press” 2018, 15 XI, [online] https://oko.press/rzad-pis-to-najgorszy-rzad-dla-osob-lgbt-od-89-rokuraport.
Google Scholar

Bandura E., Nauczyciel jako mediator kulturowy, red. J. Dybiec, M. Piotrowska, Kraków 2007, Język a Komunikacja, 13.
Google Scholar

Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”, [online] http://szklanydom.maslow.pl/.
Google Scholar

Costarella T., Quali sono i doveri dell cittadino, La legge per tutti, 20 III 2020, [online] https://www.laleggepertutti.it/369624_quali-sono-i-doveri-del-cittadino.
Google Scholar

Edukacja w warunkach wielokulturowości. Konteksty społeczno-metodyczne, red. J. Nikitorowicz, A. Młynarczuk-Sokołowska, U. Namiotko, Gdańsk 2016.
Google Scholar

Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych, Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, [online] https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/europejska-kartajezykow-regionalnych-lub-mniejszosciowych.
Google Scholar

Festiwal Kultury Żydowskiej, [online] https://www.jewishfestival.pl/pl/.
Google Scholar

Gorzeńska O., Radanowicz E., Zmiany, innowacje, eksperymenty – w poszukiwaniu inspiracji. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli, ORE, Warszawa 2019, [online] https://www.ore.edu.pl/2020/02/zmiany-innowacje-eksperymenty-w-poszukiwaniu-inspiracji-poradnikdla-dyrektorow-szkol-i-nauczycieli/.
Google Scholar

Gross J.T., Grudzińska-Gross I., Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów, Kraków 2011.
Google Scholar

Hansen K., Stosunek Polaków do dialektów regionalnych. Raport na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Warszawa 2014, [online] https://www.academia.edu/8652798/Stosunek_Polak%C3%B3w_do_dialekt%C3%B3w_regionalnych.
Google Scholar

ILS – Innovative Learning Spaces „Schools to be lived, [online] https://ils2022.wixsite.com/unica.
Google Scholar

Il Terzo Paradiso, [online] https://www.cittadellarte.it/attivita/il-terzo-paradiso.
Google Scholar

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2023 r. o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2024 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, 18 VII 2023, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, [online] https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja2.
Google Scholar

Informacja w sprawie udostępniania obiektów szkolnych dla mieszkańców w czasie pozalekcyjnym, [online] https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/4372_Udostepnianie_obiektow_szkolnych_dla_mieszkancow_w_czasie_pozalekcyjnym.pdf.
Google Scholar

Inni to także my. Mniejszości narodowe w Polsce: Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi. Program edukacji wielokulturowej w szkole podstawowej, red. B. Weigl, B. Maliszkiewicz, Gdańsk 1998.
Google Scholar

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, [online] https://www.indire.it.
Google Scholar

Janicki K., Wszyscy zachowujemy się jak chłopi pańszczyźniani. Co zostało w polskiej mentalności z folwarcznych czasów?, „Wielka Historia” 2021, 25 XII, [online] https://wielkahistoria.pl/wszyscy-zachowujemy-sie-jak-chlopi-panszczyzniani-co-zostalo-w-polskiej-mentalnosciz-folwarcznych-czasow.
Google Scholar

Jasnosz K., Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku i jego obecna kondycja, „Rocznik Administracji Publicznej” 2020, nr 6, s. 177-202, https://doi.org/10.4467/24497800RAP.20.010.12904.
Google Scholar

Kacperska E.M., Współpraca transgraniczna a rozwój regionów wschodnich, „Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2005, nr 55, s. 5-18, https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2005.55.1.
Google Scholar

Kowalczyk J.R., Języki, dialekty, gwary Polski, Culture.pl, 2 X 2019, [online] https://culture.pl/pl/artykul/jezyki-dialekty-gwary-polski.
Google Scholar

Krygiel P., Aktywność obywatelska w Polsce – co możemy zrobić? Raport, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2015, [online] https://www.sobieski.org.pl/wp-content/uploads/2018/08/Krygiel-Aktywno%C5%9B%C4%87-obywatelska-PDF.pdf.
Google Scholar

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, [online] https://kpck.pl.
Google Scholar

Kuszyk K., Poniemieckie, Wołowiec 2019, Sulina.
Google Scholar

Liceo Scientifico Statale „Pitagora”, [online] www.liceopitagoraselargius.it.
Google Scholar

Lokalność, e-definicje, [online] https://edefinicje.pl/co-to-jest-lokalność.
Google Scholar

Lokalność, Słownik języka polskiego PWN, [online] https://sjp.pwn.pl/slowniki/lokalno%C5%9B%C4%87.html.
Google Scholar

Mach E.M., Kształtowanie europejskiej tożsamości polskich uczniów klas I-III szkoły podstawowej, z wykorzystaniem elementów edukacji regionalnej wielokulturowej oraz wizerunek innych państw i narodów przedstawianych w podręcznikach szkolnych, [w:] Perspektywy i wyzwania współczesnej edukacji, red. E. Chodźko, M. Śliwa, Lublin 2019, s. 38-55.
Google Scholar

Mach E.M., Shaping of Active European Citizens Based on Environmental Education in Integrated Teaching: The Case of Poland, [in:] INTED2019 Proceedings. 13th International Technology, Education and Development Conference, ed. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Valencia 2019, s. 4010-4018, https://doi.org/10.21125/inted.2019. 1172.
Google Scholar

Miejskie opowieści. Edukacyjne narracje przestrzeni, red. K. Kamińska, Wrocław 2010, Pedagogika Miasta.
Google Scholar

Mieszkam w Małopolsce – jestem Europejczykiem. Materiały pomocnicze dla nauczycieli do realizacji ścieżek edukacyjnych „edukacja europejska” oraz „edukacja regionalna” w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i technikach, oprac. J. Tomasik, Kraków 2010.
Google Scholar

Model Dostępnej Szkoły, Fundacja Fundusz Współpracy-RAAR-Fundusze Europejskie 2020, [online] https://cofund.org.pl/publikacje/model-dostepnej-szkoly.
Google Scholar

Muzea Krakowa, [online] https://muzeumkrakowa.pl.
Google Scholar

Muzeum Narodowe w Krakowie, [online] https://mnk.pl/edukacja-w-mnk.
Google Scholar

NOAHH – Network Oriented Architecture, [online] https://noahh.nl/about/.
Google Scholar

Partnerstwa na rzecz współpracy, Erasmus+. Przewodnik po programie, [online] https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/programme-guide/part-b/key-action-2/partnershipscooperation.
Google Scholar

Polski model państwa dobrobytu. 2019. Program Prawa i Sprawiedliwości, [online] https://pis.org.pl/files/Program_PIS_2019.pdf.
Google Scholar

Postulaty Prawa i Sprawiedliwości. Analizujemy program oraz działania partii rządzącej, Ideologia, [online] https://ideologia.pl/program-partii-prawo-i-sprawiedliwosc/.
Google Scholar

Praca nauczyciela w warunkach wielokulturowości. Studia i doświadczenia z pogranicza polsko-czeskiego. Praca zbiorowa, red. T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta, Cieszyn–Warszawa–Toruń 2008, Edukacja Międzykulturowa.
Google Scholar

Priorytety programu Erasmus+, Erasmus+. Przewodnik po programie, [online] https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/programme-guide/part-a/priorities-of-the-erasmus-programme.
Google Scholar

Program Erasmus+, [online] https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl.
Google Scholar

Programy nauczania – Podstawa programowa, ORE, 1 IV 2015, [online] https://www.ore.edu.pl/2015/04/programy-nauczania-3.
Google Scholar

PROSA – PROtotypes of Schools to be Lived, [online] https://www.indire.it/en/progetto/prosa-prototypes-of-schools-to-be-lived/.
Google Scholar

Prototipi di Scuole da Abitare, [online] https://prosascuoledabitare.eu.
Google Scholar

Pucci G., La questione delle lingue minoritarietra normativa e pianificazione linguistica il caso del friulano, Siena 2020, [online] https://www.academia.edu/43264558/LA_QUESTIONE_DELLE_LINGUE_MINORITARIE_TRA_NORMATIVA_E_PIANIFICAZIONE_LINGUISTICA_il_caso_del_friulano.
Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r., w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
Google Scholar

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. 2017, poz. 356, załącznik 2, Warszawa 2017.
Google Scholar

Szczerbiak A., Trzy lata bardzo złej zmiany dla osób homo- i transseksualnych, „Polityka” 2018, 13 XI, [online] https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1771404,-1,trzy-lata-bardzo-zlej-zmiany-dla-osob-homo--i-transseksualnych.read.
Google Scholar

Szkoła podstawowa i średnia w Wesołej, [online] https://www.archdaily.com/971696/primary-school-in-wesola-xystudio.
Google Scholar

Szkoła Podstawowa ’t Slingertouw, [online] https://basisschoolslingertouw.nl.
Google Scholar

Szkoły dla mniejszości narodowych i społeczności kaszubskiej w Polsce. Praca zbiorowa, red. T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, A. Szczurek-Boruta, Warszawa–Cieszyn–Białystok 2013, Edukacja Międzykulturowa.
Google Scholar

Tak będzie wyglądać nowe liceum w Wesołej. „Wow. Robi wrażenie”, Radio ZET, 30 I 2020, [online] https://wiadomosci.radiozet.pl/polska/warszawa/Tak-bedzie-wygladac-noweliceum-w-Wesolej-Wow-Robi-wrazenie.
Google Scholar

Urazińska A., Wesołowski P., Samobójstwo 14-letniego Kacpra. Matka: Był prześladowany za to, że był gejem, „Wyborcza.pl Łódź” 2017, 19 IX, [online] https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,22395777,samobojstwo-14-letniego-kacpra-matka-byl-przesladowanyza.html.
Google Scholar

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. 2017, poz. 56, [online] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000059.
Google Scholar

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. 2023, poz. 900, preambuła, [online] https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000090001.pdf.
Google Scholar

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. 2023, poz. 900, 1672, 1718, 2005, [online] https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4186.
Google Scholar

Weyland B., Galletti A., The Neverland School Kit, [online] https://leaneverlandschool.wordpress.com/what-is-lea_neverland-school/.
Google Scholar

Współpraca szkoły z instytucjami, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie, [online] https://szkolajanowo.edupage.org/a/wspolpraca-z-instytucjami.
Google Scholar

Wystawa „Wędrujące obrazy. Małgorzata Mirga-Tas”, Międzynarodowe Centrum Kultury, [online] https://mck.krakow.pl/wedrujace-obrazy-malgorzata-mirga-tas-2.
Google Scholar

Wytyczne dotyczące wdrażania strategii na rzecz włączenia społecznego i różnorodności w ramach programów Erasmus+ i „Europejski Korpus Solidarności”, Komisja Europejska, 29 IV 2021, [online] https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/document/implementation-guidelines-erasmus-and-european-solidarity-corps-inclusion-and-diversity-strategy.
Google Scholar

Published

2023-12-20

How to Cite

Mach, Elżbieta M. 2023. “Szkoła I Terytorium. Refleksje Edukacyjne wynikające Z Uczestnictwa W Szkole Letniej ILS – Innovative Learning Spaces „Schools to Be lived””. Politeja 20 (6(87):333-60. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.87.15.

Issue

Section

History and Culture