Nauki o polityce publicznej – cztery lata rozwoju w symbiozie z politologią

Authors

  • Jerzy Woźnicki Fundacja Rektorów Polskich – Instytut Społeczeństwa Wiedzy

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.02

Keywords:

public policy, political science, development of the discipline

Abstract

Public policy – four years of development in symbiosis with political science

The discipline “public policy” has emerged in the world from political science and some other areas and disciplines, with which it is affiliated. Since 2011 this discipline has gained in Poland its own identity and individuality in the area of social sciences. Article gives an overview over initiatives undertaken in recent years by interested scientific institutions and leading research teams in the framework of a new discipline. In particular, major initiatives in favour of the development of public policy were noted. Article supports the thesis about the fundamental importance of symbiosis between public policy and political science in the conditions of their separate existence in the structure of science. It constitutes one of the key qualitative determinants of the development of public policy as an academic discipline.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Jerzy Woźnicki, Fundacja Rektorów Polskich – Instytut Społeczeństwa Wiedzy

Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prezes Fundacji Rektorów Polskich i dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, a w latach 1999-2002 przewodniczący KRASP, a następnie członek Prezydium i przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk – Sekcji Nauk Społecznych, Prawa i Ekonomii.

References

Administracja publiczna, red. J. Hausner, Warszawa 2011.

Analiza na wybranych przykładach współpracy uczelni polskich i ukraińskich na tle porównania systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski i rekomendacje, red. J. Woźnicki, Warszawa 2015.

Anioł W., Europejska polityka społeczna – podejście teoretyczne, „Polityka Społeczna” 2010, nr 2.

Anioł W., Kryzys finansowy w Europie – reperkusje dla polityki społecznej, „Polityka Społeczna” 2011, nr 38.

Birkland T.A., An Introduction to the Policy Process. Theories, Concepts and Models of Public Policy Making, New York 2014.

Chmielecka E., Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, „Studia BAS” 2013, nr 3.

Chmielecka E., Kraśniewski A., Marciniak Z., Krajowe ramy kwalifikacji w szkolnictwie wyższym, [w:] Raport o stanie edukacji 2012, Instytut Badań Edukacyjnych, 2013.

Dunlap T., DDT. Scientists, Citizens, and Public Policy, Princeton 2014.

Ewaluacja w polityce publicznej. Wybór tekstów, red. A. Surdej, Warszawa 2013.

Financing and Deregulation in Higher Education, red. J. Woźnicki, Warsaw 2013.

Górniak J., Ewaluacja w cyklu polityk publicznych, [w:] Ewaluacja funduszy strukturalnych – perspektywa regionalna, red. S. Mazur, Kraków 2007.

Górniak J., Keler K., Ewaluacja i wskaźniki w cyklu planowania i realizacji polityk publicznych, „Zarządzanie Publiczne” 2008, nr 1.

Hausner J., Polityka a polityka publiczna, „Zarządzanie Publiczne” 2007, nr 1.

Hill M., The Public Policy Process, London 2014. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315832937

Izdebski H., Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne” 2007, nr 1.

Jachowicz P., 110 lat polityki publicznej w Wielkiej Brytanii (1900‑2010), „Studia z Polityki Publicznej” 2014, nr 1. DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP.2014.1.6

Jałocha B. i in., Key Competences of Public Sector Project Managers, „Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2014, Vol. 119, [online] http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.029. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.029

Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski. Raport podsumowujący drugą edycję badań „Bilans Kapitału Ludzkiego” realizowaną w 2011 roku, red. J. Górniak, Warszawa 2012.

Krajowe polityki publiczne a polityka spójności – kluczowe bariery rozwoju Polski, red. D. Jegorow, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno‑Gospodarczego CIVIS, Chełm 2011.

Kraśniewski A., Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011.

Kwiek M., Knowledge Production in European Universities. States, Markets, and Academic Entrepreneurialism, Frankfurt–New York 2013, Higher Education Research and Policy (HERP), 3.

Kwiek M., Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie, Poznań 2010.

Kwiek M., The University and the State. A Study into Global Transformations, Frankfurt–New York 2006, Dia‑Logos, 7.

Nieodrobiona lekcja. Polityki publiczne w Czechach i Polsce, red. O. Krutílk, A. Wołek, Kraków 2013, Studia i Analizy OMP, 17.

Osiński J., Wnioski z obecnego kryzysu dla kształtu krajowej sieci bezpieczeństwa finansowego – model „trójzęba” nadzorczego (trident model), „Bezpieczny Bank” 2010, nr 1.

Osiński J., Znaczenie administracji publicznej i partnerów społecznych we wdrażaniu nowej strategii lizbońskiej, „Mazowsze Studia Regionalne” 2008, nr 1.

Peters B.G., American Public Policy. Promise and Performance, Thousand Oaks 2012.

Polityka publiczna. 10 lat Polski w Unii Europejskiej, red. J. Osiński, K. Negacz, K. Obłąkowska‑Kubiak, Warszawa 2014.

Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. J. Osiński, Warszawa 2014.

Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, red. R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss, Warszawa 2010.

Prawelska‑Skrzypek G., Zmieniająca się rola uniwersytetów w regionalnej polityce innowacyjnej, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 10.

Prawelska‑Skrzypek G., Jałocha B., Projektyzacja sektora publicznego w Polsce – implikacje dla organizacji samorządu terytorialnego, „Zarządzanie Publiczne” 2014, nr 3.

Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., cz. 2: Misja społeczna uniwersytetu w XXI wieku, red. A. Szostek, FRP, KRASP, Warszawa 2015.

Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., cz. 3: Diagnoza szkolnictwa wyższego, red. J. Górniak, FRP, KRASP, Warszawa 2015.

Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., cz. 4: Finansowanie szkół wyższych ze środków publicznych, red. J. Wilkin, FRP, KRASP, Warszawa 2015.

Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., cz. 5: Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego, red. J. Woźnicki, FRP, KRASP, Warszawa 2015.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz. U. 2011, nr 179, poz. 1065.

Sabatier P.A., Political Science and Public Policy, „PS: Political Science & Politics” 1991, Vol. 24, nr 2, [online] http://dx.doi.org/10.2307/419922. DOI: https://doi.org/10.2307/419922

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010‑2020. Projekt środowiskowy, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych), Fundacja Rektorów Polskich, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, 2009, [online] http://www.frp.org.pl/pliki/Strategia_rozwoju_szkolnictwa_wyzszego_2010_2020_projekt_srodowiskowy.pdf.

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, Ernst & Young i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Raport na zamówienie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010.

Swianiewicz P., Partnerska polityka publiczna na poziomie lokalnym, „Dialog” 2008, nr 4.

Szarfenberg R., Nauki o i dla polityki publicznej. Podejścia teoretyczno‑metodologiczne, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, 2012, [online] http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/npp1.1.pdf.

Szarfenberg R., Nauki o polityce społecznej a nauki o polityce publicznej, [online] http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/nopp_nops.pdf.

Szarfenberg R., Perspektywy badawcze polityki społecznej – wprowadzenie, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” 2013, nr 22.

Urbanik A., Boni Z., Koczanowicz‑Chondzyńska J., Udział obywateli w tworzeniu polityk publicznych. Wybór dobrych praktyk zagranicznych, Warszawa 2010.

Witkowska‑Rozciecha B., Problemy metod badawczych nauki o polityce, „Studia Nauk Politycznych” 1976, nr 1.

Woźnicki J., Dedykowane normy konstytucyjne i dobre praktyki w realizacji polityki publicznej wobec sektora wiedzy, „Studia z Polityki Publicznej” 2014, nr 1. DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP.2014.1.1

Woźnicki J., Kierunki i szanse rozwojowe dyscypliny pn. „Nauki o polityce publicznej”. Prezentacja na konferencji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego „Współczesne teorie badań społecznych i humanistycznych”. Panel dyskusyjny „Polityka publiczna w badaniach i dydaktyce”, Wrocław, 14 czerwca 2013 r.

Woźnicki J., Nowa dyscyplina – „nauki o polityce publicznej” usytuowana w dziedzinie nauk społecznych, „Nauka” 2012, nr 1.

Woźnicki J., The University as an Institution of Public Domain: The Polish Perspective, UNESCO‑CEPES, 2009.

Woźnicki J., Degtyarova I., Pacuska M., Regulatory Requirements towards HES Reforms: The Polish Case, CEHEC conference publication (w druku) Woźnicki J. i in., Benchmarking in Higher Education: Polish Experience, „International Journal of Innovation and Learning” 2015, Vol. 17, nr 2, [online] http://dx.doi.org/10.1504/IJIL.2015.067404. DOI: https://doi.org/10.1504/IJIL.2015.067404

Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej, red. M. Zawicki, Warszawa 2014, Zarządzanie Publiczne. Współczesne państwo jako podmiot polityki publicznej, red. J. Osiński, Warszawa 2014, Zrozumieć Politykę Publiczną.

Zarządzanie informacją i narzędzia realizacji wybranych polityk publicznych. Zbiór prac analitycznych i studiów przypadku opracowanych przez słuchaczy KSAP w oparciu o badania własne pogłębione wywiadami w trakcie wizyt studyjnych zorganizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, red. A. Jaroń, Warszawa 2014.

Zybała A., O lepszą jakość polityk publicznych, Warszawa 2012, Analizy i Opinie ISP, 127.

Zybała A., Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa, Warszawa 2013.

Zybała A., Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Jak działa państwo, gdy zamierza, chce, musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli?, Warszawa 2012.

Zybała A., Rzeczpospolita partnerska. Czy w Polsce można zarządzać programami i politykami publicznymi w sposób partnerski?, Warszawa 2008.

Zybała A., Wokół potrzeby modernizacji struktury instrumentów polityki publicznej, „Studia z Polityki Publicznej” 2014, nr 1. DOI: https://doi.org/10.33119/KSzPP.2014.1.2

Published

2015-08-24

How to Cite

Woźnicki, Jerzy. 2015. “Nauki O Polityce Publicznej – Cztery Lata Rozwoju W Symbiozie Z Politologią”. Politeja 12 (4 (36):9-25. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.02.