Idea kolektywu i kolektywizacji w kulturze radzieckiej a życie codzienne w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych (kołchozach) w latach 1932-1976

Authors

  • Kamila Śliwińska Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno‑ Spożywczego w Szreniawie

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.29

Keywords:

obszczina, kolektywizacja, kolektyw, kołchozy, stalinizm, Rosja w pierwszej połowie XX wieku

Abstract

Идея колектива и колективизации в советской культуре а повседневна жизнь в колективно‑ продоволственных хозяйствах (колхозах) в 1932 1976 гг

Статья представляет постепенное вырождение – в советских условиях – идеи колективного управления землей. Эта идея, имеющая длинную и богатую традицию, поднималась в частности Александром Герценом и Николаем Чернишевским, была искажена большевитской властью, которая в 1927‑ 1930 гг. решилась ввести массовую колективизацию сельского хозяйства с целью обеспечения поставок продоволствия для городов включеных в план индустриализации. Создание коллективных хозяйств – совхозов и колхозов – пройсходило принудительным образом, при использовании насилия, особенно в отношении богатых хозяев, так называемых кулаков. Его еффектами были также волны голода которые охватывали фермерские територии Советского Союза (прежде всего Украину) в тридцатые годы, а также массовые переселения и многолетние тюремные сроки не только для кулаков, но также для более бедных представителей крестяньства. После коллективизации крестяние были прикреплены к земле, или больше к колхозу, в котором работали за очень низкую заработную плату. Эта ситуация изменилась только после 1976 г., когда колхозники получили удостоверения личности, благодаря которым смогли переезжать в города. Коллективизация уничтожила тип крестяниа – хозяина заботящегося про свою землю и поголовье, последствия чего видны по сих пор.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Kamila Śliwińska, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno‑ Spożywczego w Szreniawie

Absolwentka historii oraz stosunków międzynarodowych, specjalność: wschodoznawstwo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2011 r. obroniła pracę doktorską pod tytułem „Literackie środowisko Odessy wobec rewolucji i rzeczywistości sowieckiej” pod kierunkiem prof. dr. hab. Artura Kijasa. Była dwukrotnie stypendystką MNiSW, odbyła staże naukowe na Uniwersytecie I. Miecznikowa w Odessie oraz Uniwersytecie im. T. Szewczenko w Kijowie. W ramach umowy międzyuczelnianej odbyła również staż na Państwowym Uniwersytecie w Sankt Petersburgu. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w Dziale Naukowym Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno‑ Spożywczego w Szreniawie koło Poznania. Interesuje ją rosyjska historia intelektualna oraz myśl społeczno‑polityczna XIX i XX w., a także stosunki społeczno‑kulturowe powstałe na przestrzeni postradzieckiej szczególnie współczesnych Rosji oraz Ukrainy. Ważniejsze publikacje: Status języka rosyjskiego w byłych republikach radzieckich na przykładzie Łotwy, Ukrainy i Kazachstanu, [w:] Konflikty na obszarze postradzieckim, Poznań 2009; Obszczina jako prototyp ustroju idealnego w myśli narodnickiej, [w:] Fenomen rosyjskiego komunizmu. Geneza, konteksty, konsekwencje, red. B. Brzeziński, Poznań 2010.

References

Aksakow K, Zasada jednomyślności a zasada większości, [w:] Filozofia i myśl społeczna rosyjska 1825‑1861, wybór, wstęp i przyp. A. Walicki, Warszawa 1961, Wybrane Teksty z Historii Filozofii.
Google Scholar

Andrusiewicz A., Obszczina, [w:] Idei v Rossi. Idee w Rosji. Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko‑polsko‑ angielski, t. 1, red. A. de Lazari, Łódź 1999.
Google Scholar

ApplebaumA., Gułag, przeł. J. Urbański, Warszawa 2005.
Google Scholar

„Demoskop Weekly” 2002, nr 93‑ 94, [online] http://demoscope.ru/weekly/2002/093.
Google Scholar

Jankowiak S., Przemiany w rolnictwie w europejskich krajach socjalistycznych w okresie powojennym (do końca lat 1950), [w:] „Zboże państwu!” Rolnictwo i wieś w plakacie propagandowym Europy Środkowo‑Wschodniej z lat 1950, red. H. Ignatowicz, U. Siekacz, Szreniawa 2010.
Google Scholar

Kuśnierz R, Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu (1929‑1933), Toruń 2005.
Google Scholar

Marples D. R., Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, przeł. I. Scharoch, Wrocław 2006.
Google Scholar

Smoleń M., Stracone dekady. Historia ZSRR 1917‑ 1991, Warszawa–Kraków 1994.
Google Scholar

Wawrykowa M., Rewolucyjne narodnictwo w latach siedemdziesiątych XIX w., Warszawa 1965.
Google Scholar

http://www.kommersant.ru/.
Google Scholar

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Śliwińska, Kamila. 2013. “Idea Kolektywu I Kolektywizacji W Kulturze Radzieckiej a życie Codzienne W Rolniczych spółdzielniach Produkcyjnych (kołchozach) W Latach 1932-1976”. Politeja 10 (4(26):563-72. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.29.

Issue

Section

Articles