Działalność społeczności międzynarodowej na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w Kosowie

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.86.10

Keywords:

civil society, civil society organisations, Kosovo, international organisations, non-governmental organisations

Abstract

ACTIVITIES OF THE INTERNATIONAL COMMUNITY TO CREATE CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS IN KOSOVO

The aim of the following article is to analyse which subjects of international relations have been engaged in building civil society organisations in post-conflict Kosovo and what kind of actions they have been taking. The article consists of the definition of civil society organisations and their role in state building and nation building. Special attention is paid to the role of those subjects of international relations, which have had the greatest influence in building civil society organisations in Kosovo since 1999. The author sheds also some light on qualitative and quantitative changes in civil society organisations, which have been erected in Kosovo in the last several years.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Paulina Szeląg, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Realizowała indywidualne projekty badawcze ze środków University of Illinois Urbana – Champaign (Champaign, IL), Princeton University Library Research Grants oraz Roosevelt Institute for American Studies w Middelburgu, a także grupowe projekty badawcze ufundowane ze środków Brown University i Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 2020. Autorka artykułów naukowych poświęconych problematyce stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego. Zainteresowania badawcze: zapobieganie lokalnym konfliktom etnicznym i konfliktom międzynarodowym, metody rozwiązywania konfliktów lokalnych i międzynarodowych, demokratyzacja i rozwój państwa po zakończeniu konfliktu, mniejszości narodowe i etniczne, perspektywy integracyjne państw Bałkanów Zachodnich, polityczny wymiar stosunków transatlantyckich, rola organizacji międzynarodowych w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa.

References

|2020 Civil Society Organizations Sustainability Index Central and Eastern Europe and Eurasia, 24th Edition, IX 2021, [online] https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/csosi-europe-eurasia-2020-report.pdf.
Google Scholar

About us, Kosovo Foundation for Open Society, [online] https://kfos.org/en/about-us.
Google Scholar

Agani M., Civil Society by Proxy: The Development of Civil Society in a Protectorate, [w:] Civil Society in Kosovo Since 1999, red. M. Agani, Prishtina 2012.
Google Scholar

Albrow M., Anheier H., Introduction: Violence and the Possibility of Global Civility, „Global Civil Society” 2006, vol. 7, https://doi.org/10.4135/9781446214541.
Google Scholar

Aleksanyan A., Civil Society as a Phenomenon of Post-Soviet Political Life: A Threat or a Guarantor of National Security, [w:] Transformation and Development. Studies in the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Member States, red. A. Mihr, Cham 2020.
Google Scholar

Anderson T., Exploring Civil Society in Conflict and Post-conflict Countries: A Continuum to Peace, [w:] Civil Society, Conflict and Violence. Insights from the CIVICUS Civil Society Index Project, red. W. Dörner, R.A. List, London 2012, https://doi.org/10.5040/9781780931036.ch-003.
Google Scholar

Brandsen T., Trommel W., Verschuere B., The State and the Reconstruction of Civil Society, „International Review of Administrative Sciences” 2017, vol. 83, no. 4, https://doi.org/10.1177/0020852315592467.
Google Scholar

CIVICUS Civil Society Index: Analytical Country Report for Kosovo: Better Governance for a Greater Impact. A Call for Citizens, Kosovar Civil Society Foundation, Prishtina 2011, [online] https://civicus.org/downloads/CSI/Kosovo.pdf.
Google Scholar

Civil Society and the Legislative Process in Kosovo: Analytical Study at the End of the Second Mandate of the Assembly of Kosovo, Organization for Security and Co-operation in Europe, Mission in Kosovo, Prishtina 2007, [online] https://www.osce.org/files/f/documents/8/7/29938.pdf.
Google Scholar

Domachowska A., Pawłowski K., Kosowo: powstanie „drugiego” rządu premiera Albina Kurtiego, Instytut Europy Środkowej, [online] https://ies.lublin.pl/komentarze/kosowo-powstanie-drugiego-rzadu-premiera-albina-kurtiego/.
Google Scholar

Dörner W., List R.A., Civil Society, Conflict and Violence: An Introduction, [w:] Civil Society, Conflict and Violence: Insights from the CIVICUS Civil Society Index, red. W. Dörner, R.A. List, London 2012, https://doi.org/10.5040/9781780931036.
Google Scholar

Dudouet V., Surviving the Peace: Challenges of War-to-Peace Transition for Civil Society Organisations, „Berghof Report” 2007, no. 16, [online] http://www.berghof-conflictresearch.org/documents/publications/br16e.pdf.
Google Scholar

EULEX Debates Rule of Law with Kosovo Civil Society, Saferworld, 15 X 2008, [online] https://www.saferworld.org.uk/resources/news-and-analysis/post/395-eulex-debates-rule-oflaw-with-kosovo-civil-society.
Google Scholar

EULEX Kosovo, O Policji, [online] https://info.policja.pl/inf/wspolpraca-miedzynarod/misjepokojowe/55336,EULEX-Kosowo.html.
Google Scholar

Fischer M., Civil Society in Conflict Transformation: Ambivalence, Potentials and Challenges, Berlin 2006.
Google Scholar

The Future Role of Civil Society, World Economic Forum, KPMG International, 2013, [online] https://www3.weforum.org/docs/WEF_FutureRoleCivilSociety_Report_2013.pdf.
Google Scholar

Gómez E.J., Civil Society in Global Health Policymaking: A Critical Review, „Globalization and Health” 2018, vol. 14, no. 73, https://doi.org/10.1186/s12992-018-0393-2.
Google Scholar

Introduction to Forum for Civic Initiatives, [online] https://fiq-fci.org/en/about-us/.
Google Scholar

Joireman S.F., Aiming for Certainty: The „Kanun”, Blood Feuds and the Ascertainment of Customary Law, „The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law” 2014, vol. 46, no. 2, https://doi.org/10.1080/07329113.2014.916090.
Google Scholar

Kastrati A., Civil Society Development and Its Impact on the Democratization Process in Kosovo, „Mediterranean Journal of Social Sciences” 2015, vol. 6, no. 2, [online] phttps://www.richtmann.org/journal/index.php/mjss/article/view/6161, https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n2s5p69.
Google Scholar

Kelmendi P., Civil Society and Contentious Politics in Post-Conflict Kosovo, [w:] Civil Society in Kosovo Since 1999, red. M. Agani, Prishtina 2012.
Google Scholar

Kirkpatrick J., Shaping Social Movements: International Actors in Kosovo and Afghanistan, University of Lincoln, 2017, [online] https://eprints.lincoln.ac.uk/id/eprint/30677/.
Google Scholar

Kode D.E., Civil Society, Conflict Resolution and Post-conflict Reconstruction in Kosovo and Liberia, [w:] Civil Society, Conflict and Violence. Insights from the CIVICUS Civil Society Index Project, red. W. Dömer, R.A. List, London 2012, https://doi.org/10.5040/9781780931036.ch-005.
Google Scholar

Kosovo, GIZ, [online] https://www.giz.de/en/worldwide/298.html.
Google Scholar

Kosovo, USAID, [online] https://www.usaid.gov/kosovo.
Google Scholar

Kosovo: EULEX Enlists the Support of Civil Society, EULEX, 16 XII 2009, [online] https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,11,2327.
Google Scholar

Kosovo: Offices Closes After Successful Programme, GOV.UK, 6 XII 2012, [online] https://www.gov.uk/government/news/kosovo-office-closes-after-successful-programme.
Google Scholar

Magner M., Civil Society in Poland after 1989: A Legacy of Socialism?, „Canadian Slavonic Papers / Revue canadienne des slavistes” 2005, vol. 47, no. 1/2, https://doi.org/10.1080/00085006.2005.11092377.
Google Scholar

Marcinkowska P., Kosowo jako suwerenne państwo. Teoria i praktyka, Warszawa 2016.
Google Scholar

Mehmeti A., Relations Between the Writers’ Associations of Kosova and Serbia in the Second Half of the 1980s, „Comparative Southeast European Studies” 2021, 17 XI, [online] https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/soeu-2021-0021/html, https://doi.org/10.1515/soeu-2021-0021.
Google Scholar

Meyer M. i in., Patterns of Civil Society in Central and Eastern Europe: A Synthesis of 16 Country Reports and an Expert Survey, [w:] Civil Society in Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities, red. P. Vandor i in., Vienna 2017.
Google Scholar

Mission, KCSF, [online] https://www.kcsfoundation.org/en/about-us/mission/.
Google Scholar

Nietsch J., The Mother Teresa Society: Volunteer Work for the Kosovo-Albanian „Parallel Structures” in the 1990s, „Comparative Southeast European Studies” 2020, 4 VIII, [online] https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/soeu-2020-0015/html, https://doi.org/10.1515/soeu-2020-0015.
Google Scholar

Organization Profile, KCSF, [online] https://www.kcsfoundation.org/en/about-us/organization-profile/.
Google Scholar

Orlić M., Od postkomunizma do postjugoslavenstva. Udruženje za jugoslavensku demokratsku inicijativu, „Politička misao: časopis za politologiju” 2011, vol. 84, no. 4, [online] https://hrcak.srce.hr/77803.
Google Scholar

Palm M., Accountability and Effectiveness of CSDP Missions: The Role of Civil Society. The Cases of EULEX (Kosovo) and EUPOL COPPS (Palestinian Territories), Brussels 2010.
Google Scholar

Paterek A., Rola pomocy rozwojowej w procesie stabilizacji i odbudowy obszarów pokonfliktowych, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2018, no. 3, [online] https://repozytorium.ka.edu.pl/server/api/core/bitstreams/87c1398b-3ef7-4c6c-b3da-f33294f964db/content.
Google Scholar

Paul J.A., Civil Society and the United Nations, [w:] Global Civil Society. Shifting Powers in a Shifting World, red. H. Moksnes, M. Melin, Uppsala 2012.
Google Scholar

Pietrzak E., Współczesne teorie społeczeństwa obywatelskiego w świetle nowego materializmu, „Eastern Review” 2017, vol. 6, https://doi.org/10.18778/1427-9657.06.03.
Google Scholar

Pula B., A Changing Society: A Changing Civil Society. Kosovo’s NGO Sector After the War, Prishtina 2005.
Google Scholar

Sarzała D., Rola stowarzyszeń i organizacji pozarządowych we współczesnym społeczeństwie obywatelskim, „Doctrina. Studia społeczno-polityczne” 2012, vol. 9, no. 9, [online] https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/1363.
Google Scholar

Sasinowski H., Społeczeństwo obywatelskie i jego rola w budowie demokracji, „Economy and Management” 2012, vol. 4, no. 1.
Google Scholar

Spurk C., Understanding Civil Society, [w:] Civil Society and Peacebuilding. A Critical Assessment, Boulder 2010, https://doi.org/10.1515/9781685856878-002.
Google Scholar

Szeląg P., Ewolucja zakresu działalności Misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w Kosowie w latach 1999-2019, [w:] Współczesna polityka bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Uwarunkowania, wyzwania, zagrożenia, red. M. Delong, J. Puacz-Olszewska, Rzeszów 2020.
Google Scholar

Szeląg P., Od interwencji Sojuszu Północnoatlantyckiego do orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości – aktywność Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu rozwiązania konfliktu w Kosowie, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego” 2012, vol. 10, https://doi.org/10.26106/ydjb-z429.
Google Scholar

Tomczyk J., Społeczeństwo obywatelskie jako idea i praktyka społeczna. Wybrane paradygmaty teoretyczno-ideowe, [w:] Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce, red. R. Boguszewski, Warszawa 2018.
Google Scholar

Vandyck C.K., Concept and Definition of Civil Society Sustainability, Center for Strategic and International Studies, 30 VI 2017, [online] https://www.csis.org/analysis/concept-and-definition-civil-society-sustainability.
Google Scholar

Who We Are, Saferworld, [online] https://www.saferworld.org.uk/who-we-are/who-we-are.
Google Scholar

Zdeb W., Odbudowa państwa, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, t. 5, Kraków 2022.
Google Scholar

Published

2023-12-03

How to Cite

Szeląg, Paulina. 2023. “Działalność społeczności międzynarodowej Na Rzecz Tworzenia społeczeństwa Obywatelskiego W Kosowie”. Politeja 20 (5(86):205-30. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.86.10.

Issue

Section

Odbudowa po konfliktach na obszarze postkomunistycznym