Strategiczne priorytety bezpieczeństwa Gruzji po konflikcie z Federacją Rosyjską w 2008 roku

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.86.13

Keywords:

Georgia, Russian Federation, system transformation, Russian- -Georgian War, national security strategy

Abstract

GEORGIA’S STRATEGIC SECURITY PRIORITIES AFTER THE 2008 CONFLICT WITH THE RUSSIAN FEDERATION

The aim of the article is to present the security determinants as well as changes regarding the strategic priorities of state security of Georgia after the war with Russia in 2008. Since the beginning of the system transformation into a legal democratic state, Georgia has been developing essential reforms that involved the establishment of democratic institutions, state modernisation, the development of a free trade economy, as well as directed towards Euro-Atlantic and western institutions for co-operation and security. In the international dimension, these efforts have met the encouragement and support of the western and democratic states and institutions, especially NATO and the EU. On the other hand, Georgia had to face the huge opposition from the Russian Federation that aimed to maintainits previous area of influence and oppose the pro-western development in the region of South Caucasus. The war in 2008 (Russian aggression) slowed down these transformation processes and was the reason for the change of perceiving the security environment of Georgia and the role and attitude of Russian Federation towards the post-Soviet space. It resulted in necessary efforts to rebuild the country after the ravages of war on the one hand, and in the considerable change regarding the restoration of institutions and possibilities connected with the main security goals on the Georgian pro-democratic and pro-western way.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biographies

Piotr Swoboda, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: bezpieczeństwo państwa. Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Informacyjnego Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowe obejmują problematykę transformacji systemowej w Polsce, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa informacji, zarządzania kryzysowego oraz współczesnego terroryzmu. Autor książki Wywiad i kontrwywiad w Polsce w procesie przemian systemowych (1989-2007 (2016), współredaktor kilku monografii naukowych oraz kilkudziesięciu rozdziałów i artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych monografiach i czasopismach. Współorganizator oraz uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych lub specjalistycznych związanych z tematyką bezpieczeństwa. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie.

Andrzej Dawidczyk, Uniwersytet WSB Merito Gdańsk

Doktor habilitowany inżynier, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych i doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej, gdzie doktoryzował się w 1999 i habilitował w 2007 roku. Profesor Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. W pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej zajmuje się metodologią ogólną, metodologią bezpieczeństwa zarządzaniem strategicznym bezpieczeństwem, strategiami bezpieczeństwa, obronności i wojskową. Specjalizuje się w matematycznych metodach analizy strategicznej w dziedzinie bezpieczeństwa państwa. Autor i współautor wielu książek i opracowań naukowych. Czynnie uczestniczy w działalności naukowej instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

References

Aleksandrowicz T.R., Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2011.
Google Scholar

Аzerbaijan–Georgia–Romania Interconnector, Georgian Oil&Gas Corporation, [online] https://www.gogc.ge/en/project/azerbaijan-georgia-romania-interconnector/.
Google Scholar

Baku–Tbilisi–Kars (BTK) Rail Line, Azerbaijan, Georgia, Turkey, Railway Technology, 28 XI 2012, [online] https://www.railway-technology.com/projects/baku-tbilisi-kars/.
Google Scholar

Balûk W., Agressiâ Rossii protiv Gruzii i Ukrainy v 2008-2018 gg. v kontekste geopolitiki černomorskogo regiona [Балюк В., Агрессия России против Грузии и Украины в 2008-2018 гг. в контексте геополитики Черноморского региона], Lublin 2020.
Google Scholar

Bartuzi W., Pełczyńska-Nałęcz K., Strachota K., Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach: rozmrożone konflikty pomiędzy Rosją a Zachodem, Raport specjalny, Ośrodek Studiów Wschodnich, 9 VII 2008.
Google Scholar

Bishku M.B., The South Caucasus Republics: Relations with the U.S. and the EU, „Middle East Policy” 2015, vol. 22, no. 2, https://doi.org/10.1111/mepo.12127.
Google Scholar

BLACKSEAFOR, Republic of Turkiye, Ministry of Foreign Affairs, [online] https://www.mfa.gov.tr/blackseafor.en.mfa.
Google Scholar

Brodowski J., Gruzińska droga do NATO. Starania Tbilisi o członkostwo, [w:] Na wschód od linii Curzona. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Mieczysławowi Smoleniowi, red. R. Król-Mazur, M. Lubina, Kraków 2014.
Google Scholar

Brodowski J., Gruzja po rewolucji róż. Obraz przemian polityczno-społecznych w latach 2003-2018, Kraków 2019, Rosja Wczoraj, Dziś i Jutro, t. 26.
Google Scholar

BSEC at a Glance, Organization of the Black Sea Economic Cooperation, [online] http://www.bsec-organization.org/.
Google Scholar

Cheterian V., The August 2008 War in Georgia: From Ethnic Conflict to Border Wars, „Central Asian Survey” 2009, vol. 28, no. 2, https://doi.org/10.1080/02634930903056768.
Google Scholar

Constitution of Georgia, Departments of the Parliament of Georgia, 31-33, 24 VIII 1995, [online] https://matsne.gov.ge/en/document/view/30346?publication=36.
Google Scholar

Czy koniec socjalizmu? Polska transformacja w teoriach socjologicznych, red. A. Śliz, M.S. Szczepański, Warszawa 2008.
Google Scholar

Don’t Cry for the Nabucco Pipeline, Reuters, 9 V 2014, [online] https://www.reuters.com/article/idUS232853865520140501.
Google Scholar

Easton D., Analiza systemów politycznych, [w:] Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, wyb. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975.
Google Scholar

Ekspert OSW: ponowne zjednoczenie Abchazji i Osetii Płd. z Gruzją zależy od dalszych losów Rosji, Polska Agencja Prasowa, 14 VIII 2022, [online] https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1397196%2Cekspert-osw-ponowne-zjednoczenie-abchazji-i-osetii-pld-z-gruzja-zalezy-od.
Google Scholar

Explore All Countries – Georgia, The World Factbook, Central Intelligence Agency, [online] https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/georgia/.
Google Scholar

Fedorowicz K., Działania Sojuszu Północnoatlantyckiego wobec Gruzji, [w:] Sojusz Północnoatlantycki w środowisku niepewności i zmiany. Dwadzieścia lat członkostwa Polski, red. W. Paruch, M. Pietraś, B. Surmacz, Warszawa 2020.
Google Scholar

Furier A., Gruzja niepodległa. Od monarchii do republiki, Toruń 2020.
Google Scholar

Furier A., Przemiany polityczne we współczesnej Gruzji a aktywność społeczna jej mieszkańców, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2011, no. 6.
Google Scholar

German T.C., Pipeline Politics: Georgia and Energy Security, „Small Wars & Insurgencies” 2009, vol. 20, no. 2, https://doi.org/10.1080/09592310902975489.
Google Scholar

GUAM: History and Institutional Formation, GUAM, [online] https://guam-organization.org/en/about-the-organization-for-democracy-and-economic-development-guam/.
Google Scholar

Guliyev F., Akhrarkhodjaeva N., The Trans-Caspian Energy Route: Cronyism, Competition and Cooperation in Kazakh Oil Export, „Energy Policy” 2009, vol. 37, no. 8, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.04.009.
Google Scholar

Huntington S.P., Trzecia fala demokratyzacji, przeł. A. Dziurdzik, Warszawa 1995.
Google Scholar

Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2007.
Google Scholar

Jak powstała Gruzja, Gruzja okiem nieobiektywnym, 25 III 2015, [online] http://innagruzja.blogspot.com/2015/03/jak-powstaa-gruzja.html.
Google Scholar

Klimecki M., Wojna gruzińsko-rosyjska w 2008 roku. Trwała niespełna tydzień, ale konsekwencje odczuwamy do dzisiaj, Wielka Historia, 20 X 2021, [online] https://wielkahistoria.pl/wojna-gruzinsko-rosyjska-w-2008-roku-trwala-niespelna-tydzien-ale-konsekwencjeodczuwamy-do-dzisiaj/.
Google Scholar

Kozłowski A., The European Union Posture Towards the War in Georgia in 2008. The Assessment, Implications and the Aftermath, „Analizy Natolińskie” 2013, no. 1.
Google Scholar

Kukhianidze A., Demokracija i politiczieskaja transformacija w Gruzji (1991-2018) [Кухианидзе А., Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили, Грузия Демократия и политическая трансформация в Грузии (1991-2018)], „Wschód Europy” 2018, vol. 4, no. 2, https://doi.org/10.17951/we.2018.4.2.137.
Google Scholar

Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.
Google Scholar

Legenda o powstaniu Gruzji – Sakartwelo, Piąty Kierunek, 20 XI 2016, [online] http://5kierunek.pl/legenda-o-powstaniu-gruzji-sakartwelo/.
Google Scholar

Malendowski W., Nowy ład międzynarodowy, [w:] Stosunki międzynarodowe, red. W. Malendowski, C. Mojsiewicz, Wrocław 2004.
Google Scholar

Malinowski A., Zakres i charakter współpracy wojskowej w regionach Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego: próba analizy porównawczej, „Słupskie Studia Historyczne” 2010, no. 16.
Google Scholar

Małachowska K., Przyczyny wojny pięciodniowej i sytuacja geopolityczna Gruzji po konflikcie z Federacją Rosyjską, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2017, vol. 15, no. 1-2.
Google Scholar

Morawski W., Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo, gospodarka, polityka, Warszawa 1998.
Google Scholar

Morgenthau H., Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, New York 1985.
Google Scholar

National Security Concept of Georgia, LHG, 84, 18 VII 2005, [online] https://www.academia.edu/6029981/National_Security_Concept_of_Georgia.
Google Scholar

National Security Concept of Georgia, 2011, [online] https://mod.gov.ge/uploads/2018/pdf/NSC-ENG.pdf.
Google Scholar

Nielsen K.L., Book Review Essay (Ronald D. Asmus: A Little War that Shook the World: Georgia, Russia, and the Future of the West. Palgrave MacMillan. 2010), „Baltic Security and Defence Review” 2010, vol. 12, no. 2.
Google Scholar

Nilsson M., Silander D., Democracy and Security in the EU’s Eastern Neighborhood? Assessing the ENP in Georgia, Moldova, and Ukraine, „Democracy and Security” 2016, vol. 12, no. 1, https://doi.org/10.1080/17419166.2015.1135744.
Google Scholar

O gruzińskiej gościnności, Oblicza Gruzji, [online] http://obliczagruzji.monomit.pl/legendygruzinskie/o-gruzinskiej-goscinnosci.
Google Scholar

Offe C., Drogi transformacji. Doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnioniemieckie, przeł. Z. Pucek, Warszawa–Kraków 1999.
Google Scholar

Otok S., Geografia polityczna. Geopolityka, ekopolityka, globalistyka, Warszawa 2012.
Google Scholar

Pakulski J., Rewolucje wschodnioeuropejskie, „Kultura i Społeczeństwo” 1991, no. 3.
Google Scholar

Pełczyńska-Nałęcz K., Integracja czy imitacja? UE wobec wschodnich sąsiadów, „Prace OSW” 2011, no. 36.
Google Scholar

Podział administracyjny – regiony, republiki autonomiczne, rejony, terytoria miejskie, Kaukaz.pl, [online] http://www.kaukaz.pl/gruzja/informacje_ogolne/podzial_administracyjny.php.
Google Scholar

Polska początku XXI wieku. Przemiany kulturowe i cywilizacyjne, red. K. Frysztacki, P. Sztompka, Warszawa 2012.
Google Scholar

Project Description, Sarmatia, [online] https://sarmatia.com.pl/eaotc/?lang=en.
Google Scholar

Puzio P., Współpraca Sojuszu Północnoatlantyckiego z Gruzją oraz perspektywy jej członkostwa w NATO, Instytut Nowej Europy, 11 II 2022, [online] https://ine.org.pl/wspolpraca-sojuszu-polnocnoatlantyckiego-z-gruzja-oraz-perspektywy-jej-czlonkostwa-w-nato-2/.
Google Scholar

South Caucasus. 20 Years of Independence, Tbilisi 2011.
Google Scholar

Stańczyk J., Kres „zimnej wojny”. Bezpieczeństwo europejskie w procesie zmiany międzynarodowego układu sił (na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w.), Toruń 2004.
Google Scholar

Stańczyk J., Zmiany systemowe w postsocjalistycznych państwach Europy Środkowej i Wschodniej, „Studia Europejskie” 1997, vol. 3, no. 3.
Google Scholar

State Strategy on Occupied Territories: Engagement Through Cooperation, Government of Georgia, 27 I 2010, [online] https://smr.gov.ge/uploads/Files/Strategy_ENG.pdf.
Google Scholar

Stępniewski T., Geopolityka regionu Morza Czarnego a Unia Europejska, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2021, no. 2, https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.2.1.
Google Scholar

Swoboda P., Proces przemian w regionalnej i globalnej przestrzeni bezpieczeństwa w pierwszych dwóch dekadach po Zimnej Wojnie w odniesieniu do byłych państw bloku socjalistycznego z Europy Środkowo-Wschodniej (wybrane aspekty), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate” 2019, no. 9, https://doi.org/10.24917/20820917.9.6.
Google Scholar

Swoboda P., Wywiad i kontrwywiad w Polsce w procesie przemian systemowych (1989-2007), Kraków 2016.
Google Scholar

Sztompka P., Teorie zmian społecznych a doświadczenia polskiej transformacji, „Studia Socjologiczne” 1994, vol. 1, no. 132.
Google Scholar

Świątczak K., Wojna w Osetii Południowej w 2008 roku – geneza, przebieg i skutki konfliktu, [w:] Pojęcie tradycji na przestrzeni dziejów, red. K. Łukomiak, t. 2, Łódź 2019.
Google Scholar

Trans-Caspian Pipeline and White Stream Projects, Georgian Oil&Gas Corporation, [online] https://www.gogc.ge/en/project/trans-caspian-pipeline-and-white-stream-projects/33.
Google Scholar

Transformacja systemowa w Polsce. Wybrane aspekty, red. K. Łabędź, Kraków 2012.
Google Scholar

Wnuk-Lipiński E., Kształtowanie się nowego ładu instytucjonalnego, [w:] Społeczne konsekwencje transformacji ustrojowej, red. M. Grabowska, K. Pankowski, E. Wnuk-Lipiński, Warszawa 1994.
Google Scholar

Wnuk-Lipiński E., Reforma, rewolucja, restauracja – trzy cechy transformacji postkomunistycznej, [w:] Władza i struktura społeczna. Księga dedykowana Włodzimierzowi Wesołowskiemu, red. A. Jasińska-Kania, K.M. Słomczyński, Warszawa 1999.
Google Scholar

Wojtaszczyk K.A., Transformacja ustrojowa w krajach Europy Wschodniej, Środkowej i Południowej, [w:] Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. E. Zieliński, Warszawa 1996.
Google Scholar

Wyniki wyborów parlamentarnych w Gruzji, Studium Europy Wschodniej UW, 3 XI 2020, [online] https://studium.uw.edu.pl/wyniki-wyborow-parlamentarnych-w-gruzji/.
Google Scholar

Zieliński E., Proces przeobrażeń ustrojowo-politycznych, [w:] Przeobrażenia ustrojowe w Polsce, red. E. Zieliński, Warszawa 1993.
Google Scholar

Published

2023-12-03

How to Cite

Swoboda, Piotr, and Andrzej Dawidczyk. 2023. “Strategiczne Priorytety bezpieczeństwa Gruzji Po Konflikcie Z Federacją Rosyjską W 2008 Roku”. Politeja 20 (5(86):277-305. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.86.13.

Issue

Section

Odbudowa po konfliktach na obszarze postkomunistycznym