Instrumenty unijnego wsparcia sektora kultury i sektora kreatywnego w okresie kryzysu migracyjnego (2015-2018) i pandemicznego (2020-2021)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2024.88.1.17

Keywords:

The EU Cultural Policy, Migration and Pandemic Crises, European Culture

Abstract

INSTRUMENTS FOR EU SUPPORT TO THE CULTURAL AND CREATIVE SECTOR DURING THE MIGRATION (2015-2018) AND PANDEMIC (2020-2021) CRISES


The migration and pandemic crises affected cultural and creative industries (CCIs) across Europe. The EU institutions reacted relatively quickly to the changes in the political landscape as a result of the waves of migration and to the need to assist cultural institutions and artists in the wake of the Covid-19 pandemic. The Union has proposed methods of support for artists and the arts that are supplementary to Member States. It is these EU cultural methods and instruments that are the subject of qualitative analysis, based on two research questions: 1). To what extent has the modification of instruments of support for the cultural and creative sectors (CCIs) had an impact on strengthening the European concept of intercultural dialogue? 2). Did the EU support instruments applied to the CCIs during the Covid-19 pandemic result in building the resilience of these areas? A qualitative analysis will be made of the European Union’s documents, reports and commissioned studies. The main research hypothesis of the analyses is: European crises contributed to the reconstruction of some of the substantive assumptions of programs dedicated to culture and creative industries, resulting in the widening of the field of influence of culture on other EU policies, reinforcing the principle of intersectorality.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Bożena Gierat-Bieroń, Jagiellonian University, Poland

Adiunkt, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowana nauk o polityce i administracji (UJ). Pracownik naukowy Instytutu Studiów Europejskich UJ. Jej zainteresowania badawcze to: polityki kulturalne, polityka kulturalna Unii Europejskiej, dziedzictwo kulturowe Europy, relacje zewnętrzne UE w dziedzinie kultury, dyplomacja kulturalna. Profesor wizytująca na uniwersytetach w: Cluj-Napoka (2023), Leuven (2020), di Sassari (2012), Glasgow (2011), Groningen (2009), Trinity College Dublin (2006). Stypendystka Funduszu Tempus, Royuchi Sazakawa, Komisji Europejskiej (Uniwersytet Osaka, 2009) oraz programu UJ-JAM (Uniwersytet w Kobe, 2016). Kierownik studiów podyplomowych UJ dyplomacja kulturalna.

References

Decyzja nr 1983/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008), Dz. Urz. UE 2006, L 412.
Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) ze względu na zmianę sytuacji na rynku, Dz. Urz. UE 2018, L 303.
Google Scholar

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE, Dz. Urz. UE 2019, L 130.
Google Scholar

EU Ministers of Culture and Audiovisual Discussed the Impact of COVID-19 Crisis on the Cultural and Creative Sectors, EU2020HR, 9 V 2020, [online] https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=294.
Google Scholar

EU Ministers of Culture and Media Discussed Measures Aimed at Assisting the Cultural and Creative Sector, press conference, EU2020HR, 8 IV 2020, [online] https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=240.
Google Scholar

European Commission, Coronavirus: Commission Proposes to Extend 2020 European Capitals of Culture into 2021, press release, Brussels, 18 August 2020, [online] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1474.
Google Scholar

European Commission, Coronavirus Response. How the EU Responds to the Coronavirus Outbreak in Support of the Cultural and Creative Sectors, [online] https://culture.ec.europa.eu/resources/coronavirus-response.
Google Scholar

European Commission, Creative Europe 2020. Monitoring Report, Luxembourg 2021, https://doi.org/10.2759/602038.
Google Scholar

European Commission, How Culture and the Arts Can Promote Intercultural Dialogue in the Context of Migratory and Refuge Crisis, Luxemburg 2017, https://doi.org/10.2766/468525.
Google Scholar

European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, An Economic Take on the Refugee Crisis. A Macroeconomic Assessment for the EU, Luxembourg 2016, Institutional Paper, 33, http://dx.doi.org/10.2765/631735.
Google Scholar

Eurostat, Culture, [online] https://ec.europa.eu/eurostat/web/culture.
Google Scholar

Eurostat, Culture Statistics. 2019 Edition, Luxembourg 2019, [online] https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10177894/KS-01-19-712-EN-N.pdf/915f828b-daae-1ccaba54-a87e90d6b68b?t=1571393532000.
Google Scholar

Eurostat, Guide to Eurostat Culture Statistics. 2018 Edition, Luxembourg 2018, [online] https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9433072/KS-GQ-18-011-EN-N.pdf/72981708-edb7-4007-a298-8b5d9d5a61b5?t=1544174403000.
Google Scholar

Grosse T.G., Trzy oblicza konstruktywizmu w Europie. Rozważania o kryzysie metody integracyjnej, „Chrześcijaństwo. Świat. Polityka. Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła” 2014/2015, nr 17/18.
Google Scholar

IPSOS, Global View on Immigration and the Refugee Crisis (IPSOS – 23.08.2016), [online] https://www.ipsos.com/en-uk/global-study-shows-many-around-world-uncomfortablelevels-immigration.
Google Scholar

Komisja Europejska, Komunikat Komisji. Decydujący moment dla Europy. Naprawa i przygotowanie na następną generację, Bruksela, 27 maja 2020 r., COM(2020) 456 final.
Google Scholar

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady. Wspólna droga do bezpiecznego i trwałego ponownego otwarcia, Bruksela, 17 marca 2021 r., COM(2021) 129 final.
Google Scholar

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejskie media w cyfrowej dekadzie. Plan działania na rzecz wsparcia odbudowy i transformacji, Bruksela, 3 grudnia 2020 r., COM(2020) 784 final.
Google Scholar

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Pełne wykorzystanie potencjału innowacyjnego UE. Plan działania w zakresie własności intelektualnej wspierający odbudowę i odporność UE, Bruksela, 25 listopada 2020 r., COM(2020) 760 final.
Google Scholar

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów. Plan działania na rzecz integracji obywateli państw trzecich, Strasburg, 7 czerwca 2016 r., COM(2016) 377 final.
Google Scholar

Komisja Europejska, Komunikat Komisji. Wytyczne UE w sprawie bezpiecznego wznowienia działalności w sektorach kultury i kreatywnym – COVID-19, Dz. Urz. UE 2021, C 262.
Google Scholar

Komisja Europejska, Wniosek. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020-2033, Bruksela, 18 sierpnia 2020 r., COM(2020) 384 final.
Google Scholar

Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 20 października 2005 r., Dz.U. 2007, nr 215, poz. 1585.
Google Scholar

Parlament Europejski, Koronawirus: posłowie nalegają na ukierunkowane wsparcie dla kultury, 18 IX 2020, [online] https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2020/9/story/20200910STO86854/20200910STO86854_pl.pdf.
Google Scholar

Parlament Europejski, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie odbudowy życia kulturalnego w Europie, 2020/2708(RSP).
Google Scholar

Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie planu prac w dziedzinie kultury na lata 2015-2018, Dz. Urz. UE 2014, C 463.
Google Scholar

Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie zmiany planu prac w dziedzinie kultury (2015-2018) pod względem priorytetowego traktowania dialogu międzykulturowego, Dz. Urz. UE 2015, C 417.
Google Scholar

Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie odbudowy, odporności i zrównoważonego charakteru sektora kultury i sektora kreatywnego, Dz. Urz. UE 2021, C 209.
Google Scholar

Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie oddziaływania sektora kultury i sektora kreatywnego, służącego stymulowaniu innowacji, stabilności gospodarczej i włączenia społecznego, Dz. Urz. UE 2015, C 172.
Google Scholar

Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie planu prac w dziedzinie kultury na lata 2019-2022, Dz. Urz. UE 2018, C 460.
Google Scholar

Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady w sprawie promowania dostępu do kultury za pomocą środków cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju odbiorców, Dz. Urz. UE 2017, C 425.
Google Scholar

Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Rady zmieniające plan prac w dziedzinie kultury na lata 2019-2022, Dz. Urz. UE 2020, C 193.
Google Scholar

Rada Unii Europejskiej, Rozporządzenie Rady (UE) 2020/672 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (SURE), jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19, Dz. Urz. UE 2020, L 159.
Google Scholar

Lhermitte M. i in. Rebuilding Europe: The Cultural and Creative Economy Before and After the COVID-19 Crisis, GESAC, January 2021.
Google Scholar

Szahaj A., E Pluribus Unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków 2010, Horyzonty Nowoczesności, t. 36.
Google Scholar

ZAIKS, Odbudowa Europy. Sektor kultury i kreatywny przed i po covid-19, 26 I 2021, [online] https://zaiks.org.pl/artykuly/2021/marzec/odbudowa-europy-sektor-kultury-i-kreatywny-przed-i-po-covid-19.
Google Scholar

Published

2024-07-01

How to Cite

Gierat-Bieroń, Bożena. 2024. “Instrumenty Unijnego Wsparcia Sektora Kultury I Sektora Kreatywnego W Okresie Kryzysu Migracyjnego (2015-2018) I Pandemicznego (2020-2021)”. Politeja 21 (1(88/1):291-307. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2024.88.1.17.

Issue

Section

Część 3. Reforma polityki imigracyjnej, azylowej, kontroli granic zewnętrznych otraz polityki klimatycznej UE (2015-2023)