Studia Iberica 25 - Call for papers

2024-05-13

[Català] 

La revista Studia Iberystyczne/Studia Iberica us convida a col·laborar en el monogràfic (2025): El paisatge lingüístic a Europa: diversitat lingüística i ideologies.  

La sociolingüística ha estudiat el paisatge lingüístic (PL), tot considerant que és un espai de relació social dinàmic i canviant sotmès a les polítiques lingüístiques de l’entorn (Lefebvre 1974, 1976). El terme s’ha aplicat tant a l’anàlisi dels textos presents als espais públics multilingües com als treballs que estudien la relació de les llengües en contacte (Weinreich 1953; Thomason 2001; Thomason/Kaufman 1988; Woolard 1992; Kreslins 2003; Myers-Scotton 2002; Winford 2003; Matras 2009). Especialment des d’aquesta perspectiva, el PL ha ocupat el focus d’atenció  d’investigacions rellevants que han tractat el tema des de la diversitat lingüística (Zas Varela/Prego Vázquez 2016) i les ideologies presents a les llengües quan ocupen posicions de minorització dins el mercat lingüístic  (Woolard 2007; Cenoz/Gorter 2006; Bruyèl-Olmedo/Juan-Garau 2015). 

La crida d’articles va dirigida a aquells investigadors que hagin treballat sobre qualsevol aspecte relacionat amb el Paisatge Lingüístic des d’una perspectiva sociolingüística. Els temes que us proposam de tractar són:  

 • Multilingüisme en el paisatge lingüístic 
 • El paisatge lingüístic en situacions de minorització  
 • Llengües vernacles i llengua(es) internacional(s) 
 • Ideologies i actituds en el paisatge lingüístic 
 • Norma i (anti)norma en el paisatge lingüístic 
 • El paisatge lingüístic en entorns educatius 

 

Llengües de publicació: català, espanyol, anglès 

Enviament de resums  

Els resums han de tenir una extensió màxima de 600 paraules. El títol ha de tenir una llargada màxima de 25 paraules. El text ha d’incloure els punts següents: introducció, objectius, mètode, resultats i conclusions. Els resums s’han d’enviar als correus següents: studia.iberystyczne@gmail.com; rosa.calafat@uib.cat; bartosz.dondelewski@uj.edu.pl 

Pàgina web de la revista: https://journals.akademicka.pl/si/announcement/view/103 

Normes de publicació: https://journals.akademicka.pl/si/about/submissions 

 

Dates 

Lliurament dels resums: setembre 2024 

Resolució d’admesos: novembre 2024 

Lliurament dels articles per a ser avaluats (doble cec): març 2025 

Informes de l’avaluació: maig 2025 

Lliurament dels originals: juny 2025 

Publicació del monogràfic: desembre 2025 

 

Bibliografia  

Bruyèl Olmedo, A./Juan-Garau, M. (2015): “Minority languages in the linguistic landscape of tourism: the case of Catalan in Mallorca”. Journal of Multilingual and Multicultural Development 36.6: 598-619. 

Cenoz, J./Gorter, D. (2006): “Linguistic Landscape and Minority Languages.” International Journal of Multilingualism 3 (1): 67-80. 

Kreslins, J. (2003): “Linguistic landscapes in the Baltic”. Scandinavian Journal of History, vol. 28, 3-4: 165-174. 

Lefebvre, H. (1974): La producción del espacio. Madrid: Capitán Swing. 

Lefebvre, H. (1976): Espacio y política: El derecho a la ciudad. Barcelona: Península. 

Matras, Y. (2009): Language Contact. Cambridge: Cambridge Press. 

Myers-Scotton, C. (2002): Contact Linguistics. Bilingual Encounters and Grammatical Outcomes, Oxford: Oxford University Press. 

Thomason, S. (2001): Language Contact. Washington D.C.: Georgetown University Press. 

Thomason, S./Kaufman, T. (1988): Language Contact. Creolization and Genetic Linguistics. Berkeley: University of California Press. 

Weinreich, U. (1953): Languages in Contact. Findings and Problems. The Hague-Paris: Mouton. 

Winford, D. (2003): An Introduction Contact Linguistics. Oxford: Blackwell Publishing.  

Woolard, K. (1992): “Language Ideology: Issues and approaches”. Pragmatics 2, 3: 235-249. 

Woolard, K. (2007): “La autoridad lingüística del español y las ideologías de la autenticidad y del anonimato”, [a:] José del Valle, La Lengua, ¿Patria Común? Frankfurt Madrid: Vervuert / Iberoamericana, 129-142. 

Zas Varela, L./Prego Vázquez, G. (2016): “Las escalas del paisaje lingüístico en los márgenes de la superdiversidad”. Cescontexto 15: 6-25. 

 

[Español] 

La revista Studia Iberystyczne/Studia Iberica os invita a colaborar en el monográfico (2025): El paisaje lingüístico en Europa: diversidad lingüística e ideologías.  

La sociolingüística se ha ocupado del paisaje lingüístico (PL), entendiendo que este es un espacio de relación social dinámico y cambiante que está sometido a las políticas lingüísticas del entorno (Lefebvre 1974, 1976). El término se ha aplicado tanto al análisis de los textos visibles en los espacios públicos multilingües como a los trabajos que estudian las relaciones de las lenguas en contacto (Weinreich 1953; Thomason 2002; Thomason/Kaufman 1988; Woolard 1992; Kreslins 2003; Myers-Scotton 2002; Winford 2003; Matras 2009). Especialmente desde esta perspectiva, el PL ha sido el foco de atención de relevantes investigaciones que han abordado el tema desde la diversidad lingüística (Zas Varela/Prego Vázquez 2016) y las ideologías presentes en las lenguas cuando estas ocupan posiciones de minorización en el mercado lingüístico (Woolard 2007; Cenoz/Gorter 2006; Bruyèl-Olmedo/ Juan-Garau 2015). 

La llamada de artículos va dirigida a los investigadores que hayan abordado el estudio del paisaje lingüístico desde una perspectiva sociolingüística. Los temas que se proponen son los siguientes: 

 • Multilingüismo en el paisaje lingüístico 
 • El paisaje lingüístico en situaciones de minorización 
 • Lenguas vernáculas y lengua(s) internacional(es) 
 • Ideologías y actitudes en el paisaje lingüístico 
 • Norma y (anti)norma en el paisaje lingüístico 
 • El paisaje lingüístico en entornos educativos  

 

Lenguas de publicación: catalán, español, inglés 

Envío de resúmenes  
Los resúmenes deben tener una extensión máxima de 600 palabras. El título no ha de superar las 25 palabras. Se deben incluir en el texto los puntos siguientes: introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusiones. Los resúmenes se tienen que enviar a los siguientes correos: studia.iberystyczne@gmail.com; rosa.calafat@uib.cat; bartosz.dondelewski@uj.edu.pl 

Página web de la revista: https://journals.akademicka.pl/si/announcement/view/103 

Normas de publicación: https://journals.akademicka.pl/si/about/submissions 

 

Fechas 

Entrega de resúmenes: septiembre 2024 

Resolución admitidos: noviembre 2024 

Entrega de artículos para evaluación (doble ciego): marzo 2025 

Informes de evaluación: mayo 2025 

Entrega de originales: junio 2025 

Publicación del monográfico: diciembre 2025 

 

Bibliografía  

Bruyèl Olmedo, A./Juan-Garau, M. (2015): “Minority languages in the linguistic landscape of tourism: the case of Catalan in Mallorca”. Journal of Multilingual and Multicultural Development 36.6: 598-619. 

Cenoz, J./Gorter, D. (2006): “Linguistic Landscape and Minority Languages.” International Journal of Multilingualism 3 (1): 67-80. 

Kreslins, J. (2003): “Linguistic landscapes in the Baltic”. Scandinavian Journal of History, vol. 28, 3-4: 165-174. 

Lefebvre, H. (1974): La producción del espacio. Madrid: Capitán Swing. 

Lefebvre, H. (1976): Espacio y política: El derecho a la ciudad. Barcelona: Península. 

Matras, Y. (2009): Language Contact. Cambridge: Cambridge Press. 

Myers-Scotton, C. (2002): Contact Linguistics. Bilingual Encounters and Grammatical Outcomes, Oxford: Oxford University Press. 

Thomason, S. (2001): Language Contact. Washington D.C.: Georgetown University Press. 

Thomason, S./Kaufman, T. (1988): Language Contact. Creolization and Genetic Linguistics. Berkeley: University of California Press. 

Weinreich, U. (1953): Languages in Contact. Findings and Problems. The Hague-Paris: Mouton. 

Winford, D. (2003): An Introduction Contact Linguistics. Oxford: Blackwell Publishing.  

Woolard, K. (1992): “Language Ideology: Issues and approaches”. Pragmatics 2, 3: 235-249. 

Woolard, K. (2007): “La autoridad lingüística del español y las ideologías de la autenticidad y del anonimato”, [en:] José del Valle, La Lengua, ¿Patria Común? Frankfurt Madrid: Vervuert / Iberoamericana, 129-142. 

Zas Varela, L./Prego Vázquez, G. (2016): “Las escalas del paisaje lingüístico en los márgenes de la superdiversidad”. Cescontexto 15: 6-25. 

 

 

[English] 

The journal Studia Iberystyczne/Studia Iberica invites you to collaborate on the monograph (2025): The Linguistic Landscape in Europe: Linguistic Diversity and Ideologies.  

Sociolinguistics has dealt with the linguistic landscape (LL), understanding it as a dynamic and changing space of social interaction subject to the language policies of the environment (Lefebvre 1974, 1976). The term has been applied both to the analysis of visible texts in multilingual public spaces and studies examining the relationship between languages in contact (Weinreich 1953; Thomason 2002; Thomason/Kaufman 1988; Woolard 1992; Kreslins 2003; Myers-Scotton 2002; Winford 2003; Matras 2009). Especially from this perspective, the LL has been the focus of relevant research that has addressed the topic from linguistic diversity (Zas Varela/Prego Vázquez 2016) and ideologies present in languages when they occupy positions of marginalization in the linguistic market (Woolard 2007; Cenoz/Gorter 2006; Bruyèl-Olmedo/ Juan-Garau 2015). 

The call for papers is aimed at researchers who have addressed the study of the linguistic landscape from a sociolinguistic perspective. The proposed topics are as follows: 

 • Multilingualism in the linguistic landscape 
 • The linguistic landscape in situations of marginalization 
 • Vernacular languages and international language(s) 
 • Ideologies and attitudes in the linguistic landscape 
 • Norm and (anti)norm in the linguistic landscape 
 • The linguistic landscape in educational environments 

 

Languages for publication: Catalan, Spanish, English 

Submission of abstracts 
Abstracts should not exceed 600 words in length. The title must not exceed 25 words. The following points should be included in the text: introduction, objectives, methodology, results, and conclusions. Abstracts should be sent to the following emails: studia.iberystyczne@gmail.com; rosa.calafat@uib.cat; bartosz.dondelewski@uj.edu.pl 

Journal webpage: https://journals.akademicka.pl/si/announcement/view/103 

Guideline for authors: https://journals.akademicka.pl/si/about/submissions 

 

Dates 

Submission of abstracts: September 2024 

Admission resolution: November 2024 

Submission of articles for blind peer review: March 2025 

Evaluation reports: May 2025 

Submission of originals: June 2025 

Publication of monograph: December 2025 

 

Bibliography 

Bruyèl Olmedo, A./Juan-Garau, M. (2015): “Minority languages in the linguistic landscape of tourism: the case of Catalan in Mallorca”. Journal of Multilingual and Multicultural Development 36.6: 598-619. 

Cenoz, J./Gorter, D. (2006): “Linguistic Landscape and Minority Languages.” International Journal of Multilingualism 3 (1): 67-80. 

Kreslins, J. (2003): “Linguistic landscapes in the Baltic”. Scandinavian Journal of History, vol. 28, 3-4: 165-174. 

Lefebvre, H. (1974): La producción del espacio. Madrid: Capitán Swing. 

Lefebvre, H. (1976): Espacio y política: El derecho a la ciudad. Barcelona: Península. 

Matras, Y. (2009): Language Contact. Cambridge: Cambridge Press. 

Myers-Scotton, C. (2002): Contact Linguistics. Bilingual Encounters and Grammatical Outcomes, Oxford: Oxford University Press. 

Thomason, S. (2001): Language Contact. Washington D.C.: Georgetown University Press. 

Thomason, S./Kaufman, T. (1988): Language Contact. Creolization and Genetic Linguistics. Berkeley: University of California Press. 

Weinreich, U. (1953): Languages in Contact. Findings and Problems. The Hague-Paris: Mouton. 

Winford, D. (2003): An Introduction Contact Linguistics. Oxford: Blackwell Publishing.  

Woolard, K. (1992): “Language Ideology: Issues and approaches”. Pragmatics 2, 3: 235-249. 

Woolard, K. (2007): “La autoridad lingüística del español y las ideologías de la autenticidad y del anonimato”, [in:] José del Valle, La Lengua, ¿Patria Común? Frankfurt Madrid: Vervuert / Iberoamericana, 129-142. 

Zas Varela, L./Prego Vázquez, G. (2016): “Las escalas del paisaje lingüístico en los márgenes de la superdiversidad”. Cescontexto 15: 6-25.