Kolekcja sybiracka Archiwum Naukowego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu. Bibliografia komentowana, wstęp i oprac. Małgorzata Ruchniewicz, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2020, Biblioteka Zesłańca, Świadectwa XX wieku, t. 1, 520 ss.

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.14.2022.14.10

Abstract

IMAGE OF POLAND (SECOND POLISH REPUBLIC, POLISH PEOPLE’S REPUBLIC AND THIRD POLISH REPUBLIC) IN MODERN UKRAINIAN HISTORY TEXTBOOKS

The article analyses which image of Poland is present in modern Ukrainian textbooks of history for pupils of 10th and 11th forms (regarding the period since 1918 till present) that were written after the start of the Russian-Ukrainian war in 2014 and were published during 2018-2019. The study is based on content analysis of 30 textbooks on The History of Ukraine, World History and the integrated course “History: Ukraine and the World” for pupils of 10th and 11th forms. In order to determine how positive or negative is the image of Poland that is formed in the mind of the reader, the 4th year students of the History Department of Mykhaylo Kotsiubynsky Vinnytsia State Pedagogical University were asked to determine the number of mentions of the words Poland, Polish, the Poles etc. with positive, neutral and negative connotation in every textbook. The obtained results were then subject to quality analysis.
We may observe the ambiguous reflection of the image of Poland in Ukrainian history schoolbooks, which is a logical reflection of long-lasting and complex historical relations between the Poles and the Ukrainians. In general, the image of Poland in The History of Ukraine textbooks is worse than the one presented in the World History textbooks as the authors were forced to show different sides of Polish-Ukrainian interaction in the 20th century. However, real historical conditions for Polish-Ukrainian friendship and cooperation at the current stage and the results of the work of the Joint International Committee of Experts on Improving the Content of School Textbooks have undoubtedly influenced the situation – in spite of highlighting truly difficult relations between the two peoples, the “enemy image” of Poland is not formed; attention is mostly focused on broad political, social, cultural and other circumstances that have led to ambiguous situations in Polish-Ukrainian relations. At the world history level authors mostly focused on presenting Poland as a victim of totalitarian regimes and a symbol of the fight for freedom. The negative part of the image of Poland goes back to the confrontation between the Polish and the Ukrainians in the 1st half of the 20th century (after the events of World War I) and the positive side is based on unity in resisting totalitarianism, protection of democracy, integration into the EU and NATO. Consequently, the image of the Second Polish Republic and the Polish Republic of 1944-1952 is worse that the image of the Third Polish Republic (the image of Polish People’s Republic is very indistinct altogether). This image of Poland, which is gradually improving in Ukrainian textbooks of history from 1918 to 2018 is an indicator of good prospects for further international cooperation as the pupils see the positive dynamics and will be able to continue this process.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Wiktoria Kudela-Świątek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie historii, tłumaczka, adiunktka w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zainteresowania naukowe: historia mówiona, problematyka pamięci (w tym m.in. miejsca pamięci i pamięć zbiorowa), dzieje Polaków na Wschodzie w XIX i XX w., Wielki Głód na Ukrainie.

References

Jakowenko N., Obraz sąsiada w ukraińskich podręcznikach historii, „Res Publica” 2011, 25 I, [on-line:] https://publica.pl/teksty/obraz-sasiada-w-ukrainskich-podrecznikach-historii-3153.html – 6 IV 2022.
View in Google Scholar

Maresz T., Wspólne dzieje dwóch narodów a ich prezentacja we współczesnych polskich i ukraińskich podręcznikach do historii, [w:] Polska–Europa–Świat w szkolnych podręcznikach historii.
View in Google Scholar

Zbiór studiów, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2008, s. 272-280.
View in Google Scholar

Motyka G., Opinia na temat podręczników Polianśkyj Pawło, Wseswitnia istorija (riweń standardu).
View in Google Scholar

Pidrucznyk dlia 10 kłasu zakładiw zahalnoji serednoji oswity, „Hramota”, Kyjiw 2018; Mudryj Mar’ian Mychajłowycz, Arkusza Ołena Heorhijiwna, Istorija: Ukrajina i swit (intehrowanyj kurs, riweń standardu. Pidrucznyk dlia 10 kłasu zakładiw zahalnoji serednoji
View in Google Scholar

oswity, „Heneza”, Kyjiw 2018; Hisem Ołeksandr Wołodymyrowycz, Wstup do istoriji.
View in Google Scholar

Pidrucznyk dlia 5 kłasu zakładiw zahalnoji serednoji oswity, „Ranok”, Charkiw 2018, [on-line:] https://www.gov.pl/attachment/fde12920-3fe7-47ea-a271-37e476f0fdb8 – 15 V 2022.
View in Google Scholar

Sanojca K., B.C. Власов, С.B. Кульчицький, Історія України (рівень стандарту). Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти, Видавництво «Літера ЛТД», Київ 2018, с. 254 [Sanojca K., B.C. Vlasov, S.B. Kulʹčicʹkij, Іstorіâ Ukraїni (rіvenʹ standartu). Pіdručnik dlâ 10 klasu zakladіv zagalʹnoї serednʹoї osvіti, Vidavnictvo «Lіtera LTD», Kiїv 2018, s. 254], [on-line:] https://www.gov.pl/attachment/012a68fd-dfdd-4d68-ab35-db1dd08b6ab1 – 15 V 2022.
View in Google Scholar

Urbanowicz B., Ukraina na kartach polskich podręczników historii XX wieku, „Історичний архів” 2010, вип. 5, s. 158-163.
View in Google Scholar

Батуріна С., Образ поляків і Польщі в українських шкільних підручниках, „Сіверян-ський літопис” 2020, № 6, s. 52-62 [Baturіna S., Obraz polâkіv і Polʹŝі v ukraїnsʹkih škіlʹnih pіdručnikah, „Sіverân-sʹkij lіtopis” 2020, № 6, s. 52-62] [Bezega T., Ukraїnsʹko-Rumunsʹkі teritorіalʹnі superečnostі: іstoričnij analіz ta sučasnij stan, „Naukovij vіsnik Užgorodsʹkogo unіversitetu. Serіâ іstorіâ” 2012, vip. 29, s. 36-42]
View in Google Scholar

Безега Т., Українсько-Румунські територіальні суперечності: історичний аналіз та сучасний стан, „Науковий вісник Ужгородського університету. Серія історія” 2012, вип. 29, s. 36-42.
View in Google Scholar

Конотація [Konotacіâ], [on-line:] https://termin.in.ua/konotatsiia/ – 15 V 2022.
View in Google Scholar

Удод O., Українсько-польська комісія експертів з питань удосконалення змісту шкіль- них підручників з історії та географії, [w:] Енциклопедія історії України: Україна— Українці, кн. 2, редкол. В. Смолій [et al.], Київ 2019 [Udod O., Ukraїnsʹko-polʹsʹka komіsіâ ekspertіv z pitanʹ udoskonalennâ zmіstu škіlʹ- nih pіdručnikіv z іstorії ta geografії, [w:] Enciklopedіâ іstorії Ukraїni: Ukraїna— Ukraїncі, kn. 2, redkol. V. Smolіj [et al.], Kiїv 2019], [on-line:] http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C2 – 15 V 2022.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2022-12-01

How to Cite

Kudela-Świątek, Wiktoria. 2022. “ 520 Ss”. Krakowskie Pismo Kresowe 14 (December):203-8. https://doi.org/10.12797/KPK.14.2022.14.10.

Issue

Section

Reviews