O czasopiśmie / Overview

 "Krakowskie Pismo Kresowe" próbuje wyjść na przeciw badaczom złożonej problematyki pogranicza kulturowego i wszelkich jego przejawów. Ideą czasopisma jest przede wszystkim nowoczesne i interdyscyplinarne spojrzenie na historię wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej, które w polskiej literaturze i historiografii od końca XVIII wieku nazywane były „Kresami”. W minionym półwieczu, temat ten budził wiele kontrowersji z racji na trudną historię przemian polityczno-narodowych w XX wieku, okupioną niejednokrotnie tragicznymi losami ludzi różnych narodowości i wyznań. Emocje, które towarzyszyły tym wydarzeniom oraz bolesna pamięć o nich, przekazywana przez pokolenia mieszkańców każdego z państw w tym regionie, niejednokrotnie ukierunkowywały charakter literatury przedmiotu. Z drugiej strony, na skutek panującego reżimu komunistycznego, problematyka ta była też często tematem zakazanym, a powstające niekiedy opracowania były pisane pod obowiązującą wówczas myśl propagandowo-polityczną. Samo słowo „Kresy” budzi też niekiedy dystans ze strony badaczy różnych narodowości, w tym także polskiej, obawiających się rewizjonistycznego podejścia w traktowaniu o pograniczu różnych narodów w przeszłości. Staramy się wobec tego wyjść na przeciw wszystkim tym złożonym uwarunkowaniom i tworzyć forum dla tych, którzy badają miejsca (i to nie tylko w sensie geograficznym) spotykania się różnych kultur, narodowości i wyznań – tytułowe „Kresy”.  Dziś, w dwudziestym pierwszym stuleciu, w obliczu integrującej się Europy, zagadnienie wielonarodowości i wielokulturowości nie powinno być postrzegane w charakterze problemu, ale wielkiej wartości, przyczyniającej się do interesującego i dynamicznego rozwoju różnych regionów. W związku z niniejszym, nasze wydawnictwo, odcinając się od wszelkich wrogich nauce ideologii i roszczeń natury politycznej, pragnie spojrzeć z naukowego dystansu na „Kresy” – będące „małą ojczyzną” Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Żydów, Ormian czy Niemców, a więc miejscem, gdzie spotkały się i zostawiły swój ślad różne narody, przyczyniając się tym samym do specyfiki kulturowej Europy Środkowo-Wschodniej.  Głównymi punktami zainteresowania „Krakowskiego Pisma Kresowego” są m.in.  - „Mit a pamięć Kresów” - ich recepcja w sztuce, literaturze, myśli politycznej oraz pamięci historycznej  - „Historia Kresów” - historia ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i ich mieszkańców. Interesujące przy tym wydaje się zarówno ukazywanie konkretnych wydarzeń i procesów historycznych jak i poszczególnych jednostek  - „Wielokulturowość Kresów” - problematyka wzajemnych relacji kulturowych oraz religijnych między przedstawicielami różnych grup narodowych, etnicznych i wyznaniowych w regionie. Problematyka pogranicza oraz wymiany kulturowej  - „Zbiory i kolekcje” – dokumenty oraz zbiory literatury, malarstwa czy przedmiotów życia codziennego w bibliotekach, archiwach i muzeach za wschodnią granicą, a także zabytki sztuki, takie jak fundacje kościelne, cmentarze, pałace, dwory i inne budowle będące dziedzictwem artystycznym Rzeczypospolitej, a także spuścizna intelektualna doby zaborów.  Ponadto redakcja „Krakowskiego Pisma Kresowego” zaprasza do recenzowania ukazujących się prac poświęconych tematyce kresowej, a także sprawozdań z ważnych wydarzeń kulturalno-naukowych związanych z przedmiotem zainteresowań Pisma. Cenne będą dla nas również informacje o ukazujących się na bieżąco opracowaniach, monografiach, wydawnictwach źródłowych, artykułach, leksykonach czy nawet przewodnikach dotyczących tzw. „tematyki kresowej”. Zachęcamy również do przekazywania redakcji własnych publikacji celem ich recenzji.  Aby zadbać o brak stronniczości w zawartości merytorycznej Pisma, zachęcamy do współpracy zarówno polskich jak i zagranicznych badaczy z różnych dziedzin naukowych. Mamy nadzieję, że dzięki temu nasz periodyk przyczyni się do lepszego zrozumienia złożonej historii tej części kontynentu w minionych wiekach. 

The aim of the periodical "Krakowskie Pismo Kresowe" has been a modern and interdisciplinary insight to the history of Poles in the Eastern parts of former Republic, which in Polish literature and historiography since the end of XVIII have been referred to as “Kresy”. In the last fifty years this topic has raised much controversy due to the difficult history of political and national transformations in the 20th century, often paid for by tragic life stories of people of various nationalities and religions. The emotions connected with these events and their sorrowful remembrance inherited through generations of citizens of each country often decided on the character of the subject literature. On the other hand, due to the reigning communist regime, this subject was often a forbidden topic and occasionally appearing papers on this subject were written according to the requirements of the obligatory at the time propagandistic and political thought. Due to the above mentioned facts, our publication, distancing itself from any hostile to scientific research ideologies and demands of the political character, would like to provide a scientific, distanced outlook on the “Kresy” –the “small fatherland” of many Poles, an element of the Polish culture, and finally a place where numerous nations have met and left their marks, contributing to the cultural uniqueness of many places in South-Eastern Europe.


Aims and Scope

 


Indeksacja w bazach danych / Abstracting and Indexing Services

  • Central and Easter European Online Library
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • EBSCO: Academic Search Ultimate
  • Index Copernicus Master List
  • Lista B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2017
  • Pol-index

Zasady etyczne / Publication Ethics and Malpractice Statement

 


Zasady recenzowania / Peer Review Process

 Czasopismo stosuje procedurę recenzowania zgodną z wymogami ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego (pobierz). Każdy nadesłany do redakcji artykuł jest poddawany wewnętrznej recenzji w ramach zespołu redakcyjnego, później zaś kierowany jest do recenzenta zewnętrznego w stosunku do ośrodka naukowego, przy którym afiliowany jest autor. Osoba recenzenta nie jest znana autorowi w momencie przekazywania tekstu do recenzji, podobnie naziwsko autora jest utajniane przed recenzentem.  Jeśli recenzje, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne jednoznacznie stwierdzają, iż artykuł nadaje się do druku (lub nadaje się po uwzględnieniu sugerowanych poprawek), tekst zostaje przyjety do druku i jest poddawany dalszym pracom o charakterze redakcyjnym i korekcie. Tekst może też zostać odłożony do późniejszych numerów z racji na ich tematykę lub nadmiar zgłoszonych artykułów.  Autor przed opublikowaniem tekstu podpisuje umowę licencyjną z wydawnictwem, w której potwierdza, że dostarczone dzieło jest wynikiem jego pracy twórczej (zapora antyghostwritingowa) i nie było publikowane wcześniej.

Formularz recenzji


Recenzenci rocznika 10(2018) / Reviewers of volume 10(2018)

Ołena Arkusza (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)
Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski)
Alicja Jarkowska-Natkaniec (Uniwersytet Jagielloński)
Vitaliy Nagirnyy (Uniwersytet Jagielloński)
Włodzimierz Osadczy (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Adam Perłakowski (Uniwersytet Jagielloński)
Maria Stinia (Uniwersytet Jagielloński)
Franciszek Wasyl (Uniwersytet Wrocławski)
Ołeksij Winnyczenko (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)
Anna Wylegała (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)
Andrij Zajac (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)
Andrzej A. Zięba (Uniwersytet Jagielloński)


Recenzenci rocznika 9(2017) / Reviewers of volume 9(2017)

Ołena Arkusza (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)
Marta Hawryszko (Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypjakewycza NAN Ukrainy we Lwowie)
Jadwiga Hoff (Uniwersytet Rzeszowski)
Szczepan Kozak (Uniwersytet Rzeszowski)
Konrad Meus (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Janusz Mierzwa (Uniwersytet Jagielloński)
Tetiana Pastuszenko (Instytut Historii Ukrainy NAN Ukrainy w Kijowie)
Karol Sanojca (Uniwersytet Wrocławski) Maria Stinia (Uniwersytet Jagielloński)