Ślady obecności kupców ormiańskich w Łowiczu oraz ormiańskie epizody w historii religijnej tego miasta w XVII i XVIII wieku

Authors

  • Marcin Łukasz Majewski Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
  • Andrzej A. Zięba Jagiellonian University, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.05

Keywords:

Łowicz, Armenians

Abstract

Traces of the Presence of Armenian Merchants in Łowicz and Armenian Episodes in the Religious History of This City in the 17th and 18th Centuries
In the 17th and the 18th century in Łowicz Armenians were mostly tradesmen, particularly associated with the St Mathhew fair (on 10th October). Two Armenian families decided to settle in Łowicz: the Augustynowicz family (originally from Lwów) and the Faruchowicz family (from Jazłowiec). Also, in the 18th century four Roman Catholic priests of Armenian origin worked as canons at Łowicz collegiate chapter: Jan Nepomucen Awedyk, Mikołaj Jaśkiewicz, Franciszek Nikorowicz and Grzegorz Zachariasiewicz.

Author Biographies

Marcin Łukasz Majewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

Historyk, doktor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, współpracownik naukowy Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.

Andrzej A. Zięba, Jagiellonian University, Kraków

Doktor habilitowany, historyk, kierownik Zakładu Stosunków Etnicznych w Europie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności.

References

Źródła archiwalne

Archiwum Diecezjalne w Łowiczu: Akta Metrykalne Kolegiaty Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja w Łowiczu 1698-1913

Archiwum Państwowe Miasta Stołecznego Warszawy, Oddział w Łowiczu: Zbiór Władysława Tarczyńskiego w Łowiczu 1633-1942; sygn. 48, mkf. 75/13646N, Regestrum expensarum – regestrum perceptarum 1641-1673; sygn. 37, mkf. 13635, Skrypty najstarsze łowickie różnej treści od roku 1641; sygn. 52, mkf. 13650, Różne skrypty (od 1641 roku) Konfraterni Kupieckiej w Łowiczu, Cech Kupców w Łowiczu; sygn. 1, mkf. 13529, Ekspensa i percepta cechu kupców w Łowiczu Biblioteka Klasztoru Mechitarystów w W enecji: sygn. 1788, Zapisy ormiańskiego sądu duchownego we Lwowie za lata 1630-1642

[Centralnyj] Centralʹnij deržavnij іstoričnij arhіv Ukraїni u Lʹvovі: Acta iudicii civilis Armenorum

Źródła drukowane

Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego, 1669-1697, red. H. Gmiterek, Lublin 2003

Rafałowiczówna J., A z Warszawy nowiny te… Listy do Elżbiety Sieniawskiej z lat 1710-1720, wyd. B. Popiołek, Kraków 2000

Szymczak J., Corpus inscriptionum Poloniae, 5, Województwo skierniewickie, 2, Miasto Łowicz, Warszawa-Łódź 1987

Prasa

„Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego”, 1814, nr 41

Opracowania

Barącz S., Żywoty sławnych Ormian w Polsce, Lwów 1856

Gawarecki W. H., Pamiątki historyczne Łowicza, Warszawa 1844

Korytkowski J., Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000

aż do dni naszych podług źródeł archiwalnych, Gniezno 1883

Kula W., Manufaktury sukienne w Skierniewicach i płócienne w Łowiczu 1785-1795, w: idem, Szkice o manufakturach w Polsce XVIII wieku, Warszawa 1956

Lachs J., Awedyk Michał Jan Nepomucen, w: Polski słownik biograficzny, 1, Kraków 1935, s. 189-190

Lewicki S., Drogi handlowe w Polsce w wiekach średnich i wieku XVI, Warszawa 1926

Męclewska M., Grątkowska B., Pod jedną koroną: kultura i sztuka w czasach unii polsko-saskiej, 26 czerwca – 12 października 1997, Zamek Królewski w Warszawie, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Warszawa 1997

Morawski Z., Łowicz średniowieczny, w: Łowicz. Dzieje miasta, red. R. Kołodziejczyk, Warszawa 1986

Popłatek J., Grzebień L., Komisja Edukacji Narodowej. Udział byłych jezuitów w pracach Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 1973

Rejowicz J., Ks. Grzegorz Zacharyaszewicz, b.m. i r. druku Rok B., Ormianin Mikołaj Jaśkiewicz (1717-1779) i jego pouczenia duszpasterskie, w: Studia i szkice historyczne. Prace ofiarowane K. Matwijowskiemu, red. S. Ochman-Staniszewska, Wrocław 1996, s. 229-235

Skiełczyński Z., Aptekarze łowiccy XV-XIX w., Łowicz 1979

Staniszewski P., Szpitalnictwo kościelne w archidiakonacie łęczyckim i łowickim do 1795 roku, Warszawa 2004

Warężak J., Mons Pietatis w Łowiczu, wyd. 2, Łowicz 2012

Warężak J., Słownik geograficzno-historyczny Księstwa Łowickiego, 2/1, Wrocław 1961

Wegner J., Łowicz w latach „potopu”, Łowicz 1947

Wojtylak M., Niezwykły dom Wegnerów, „Łowiczanin. Kwartalnik Historyczny”, 2009, nr 3, s. 1, 4

Netografia

H. Kopczyńska-Kłos, Urszula Ludwika Łazarowicz, [online] http://www.wiki.ormianie.pl

Downloads

Published

2018-05-16

How to Cite

Majewski, M. Łukasz, & Zięba, A. A. (2018). Ślady obecności kupców ormiańskich w Łowiczu oraz ormiańskie epizody w historii religijnej tego miasta w XVII i XVIII wieku. Lehahayer, 5, 139–146. https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.05

Issue

Section

Articles