Problematyka tożsamości narodowej Kosowskich Albańczyków w świetle pilotażowych (wstępnych) badań terenowych – wprowadzenie do dalszych analiz

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.15

Keywords:

Kosovar Albanians, social identity, national identity, theoretical concepts, empirical research, field research, identity issues

Abstract

THE ISSUE OF NATIONAL IDENTITY OF KOSOVAR ALBANIANS IN THE LIGHT OF PILOT (PRELIMINARY) FIELD STUDIES – AN INTRODUCTION TO FURTHER ANALYSES

The article deals with the dilemmas of the national identity of Kosovar Albanians. The author presents this problem from the perspective of selected scientific theories and presents the results of empirical research. The text consists of two main parts (theoretical and practical). The theoretical part was divided into two parts. The first includes considerations on the concept of identity in social sciences, and the second foucuses on the analysis of the concept of national identity (selected concepts). The research part presents the results of empirical research related to the level of self-identification in terms of national identity of Kosovar Albanians. The text opens with an introduction and instead of the ending, the author includes a symbolic quote.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Magdalena Ickiewicz-Sawicka, Bialystok University of Technology

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa; kryminolog. Pracownik naukowo-dydaktyczny – Katedra Zarządzania, Ekonomii i Finansów Wydziału Inżynierii Zarządzania PB, opieka naukowa: Katedra Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa UwB. Specjalność naukowa: kryminologia, prawo międzynarodowe publiczne, stosunki międzynarodowe, międzynarodowe prawo karne, bezpieczeństwo oraz filozofia i etyka prawa, Zainteresowania naukowe: obszar bałkański i bliskowschodni ze szczególnym uwzględnieniem problematyki państw postjugosłowiańskich z wyraźnym wskazaniem na Serbię, Kosowo, Macedonię oraz Republikę Serbską na terenie Bośni i Hercegowiny oraz aspekty prawne z zakresu nauk penalnych, politologicznych, socjologicznych, a także z dziedziny stosunków międzynarodowych: umiędzynarodowione konflikty zbrojne, ludobójstwo, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, wojna domowa, czystki etniczne, inżynieria społeczna, zarządzanie projektami zbiorowej przemocy, filozofia i etyka prawa.

References

Banaszak-Karpińska E., Naród w perspektywie kultury, [w:] Biografia a tożsamość, red. I. Szlachcicowa, Wrocław 2003.

Batakovic D.T., Kosovo and Metohija: History, Memory, Identity, [w:] The Christian Heritage of Kosovo and Metohija. The Historical and Spiritual Heartland of the Serbian People, red. M. Vasiljević, California 2015.

Bataković D.T., Kosovo i Metohija u srpsko-arbanaškim odnosima, Beograd 2006.

Berger P.L., Zaproszenie do socjologii, przeł. J. Stawiński, Warszawa 2004.

Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005.

Boski P., O byciu Polakiem w ojczyźnie i o zmianach tożsamości kulturowo-narodowej na obczyźnie, [w:] P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre, Tożsamość a odmienność kulturowa, Warszawa 1992.

Burovic K., Who Are Albanians: Studies into the Origin of Albanians, Geneuve 2007.

Burszta J.W., Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjności, Poznań 2004.

Czekalski T., Albania, Warszawa 2003.

Elsie R., Historical Dictionary of Kosova, Lanham–Oxford 2004.

Erikson E.H., Insight and Responsibility: Lectures on the Ethical Implications of Psychoanalytic Insight, New York 1964.

Erikson E.H., Dzieciństwo i społeczeństwo, przeł. P. Hejmej, Poznań 1997.

George R., Krew. Pieniądze, medycyna, tajemnice, przeł. J. Dzierzgowski, Kraków 2019.

Gruchoła M., Kultura w ujęciu socjologicznym, „Roczniki Kulturoznawcze” 2010, vol. 1.

Ickiewicz-Sawicka M., Kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa religijno-konfesyjnego na Bałkanach Zachodnich – współczesne zagrożenia (wybór), Białystok 2018.

Ickiewicz-Sawicka M., Serbsko-albański konflikt o Kosowo. Studium kryminologiczne, Białystok 2019.

Jarymowicz M., Psychologia tożsamości, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, vol. 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, red. J. Strelau, Warszawa 2000.

Jarymowicz M., Tożsamość jako efekt rozpoznawania siebie wśród swoich i obcych, [w:] P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre, Tożsamość a odmienność kulturowa, Warszawa 1992.

Jawłowska A., Tożsamość na sprzedaż, [w:] Wokół problemów tożsamości, red. A. Jawłowska, Warszawa 2001.

Kłoskowska A., Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej, „Kultura i Społeczeństwo” 1996, nr 3.

Kłosowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2019.

Kornacka-Skwara E., Tożsamość narodowa w świetle przemian kulturowych, „Prace Naukowe AJD, Pedagogika” 2011, nr 20.

Kozielecki J., Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa 1981.

Lewiasz I.J., Kulturologia, Moskwa 2004.

Łastawski K., Historyczne i współczesne wartości polskiej tożsamości narodowej, „Słupskie Studia Historyczne” 2007, nr 13.

Mach Z., Niechciane miasta. Migracja i tożsamość społeczna, Kraków 1998.

Mamzer H., Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, Poznań 2020.

Marcinkowska P., Kosowo jako suwerenne państwo. Teoria i praktyka, Warszawa 2016.

Muszyński M., Świadomość unormowana. Tożsamość narodowa i tożsamość europejska jako przedmiot prawa UE, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2009, vol. 9, nr 1, https://doi.org/10.21697/zp.2009.9.1.02. DOI: https://doi.org/10.21697/zp.2009.9.1.02

Narvoiš O., Tożsamość narodowa a cechy osobowości młodych Polaków mieszkających na Litwie, „Studia z Psychologii w KUL” 2011, vol. 17.

Noel M., Kosovo. Short History, New York 2018.

Pawłowski K., Państwowość Kosowa. Geneza – uwarunkowania – współczesność, Lublin 2019.

Rajczyk R., Ustrój konstytucyjny Republiki Kosowa, Katowice 2016.

Romańczuk-Grącka M., „Kaskada definicji” przemocy jako przedmiot konceptualizacji badań kryminologicznych, referat wygłoszony podczas III Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów „Badania kryminologiczne a praktyka – perspektywa krajowa i międzynarodowa”, Białystok, 23-25 września 2020 r.

Sadowski A., Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok 1995.

Selimović M., Meša, Derviš i smrt, Izabrana dela. Edicije, Beograd 2010 (tłum. Marko Babić) (PDF).

Stephan W.G., Stephan C.W., Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, przeł. M. Kacmajor, Gdańsk 2002.

Stišović-Milovanović A., Kosovo i Metohija. Stari putopisi, Belgrade 2021.

Szpociński A., Tożsamość narodowa w perspektywie kulturalistycznej, [w:] Kultura wobec kręgów tożsamości. Kongres Kultury Polskiej. Materiały konferencji przedkongresowej, Poznań, 19-21 października 2000, red. T. Kostyrko, T. Zgółka, Poznań–Wrocław 2000.

Todorova M., Bałkany wyobrażone, przeł. M. Budzińska, J. Dzierzgowski, P. Szymor, Wołowiec 2014.

Wojakowski D., Polacy i Ukraińcy – rzecz o pluralizmie i tożsamości na pograniczu, Kraków 2002.

Woodward K., Identity and Difference, Londyn 1997.

Zając P., Niepodległość Kosowa z perspektywy społecznej teorii stosunków międzynarodowych, Lublin

Netografia:

Babic M., Dramat tożsamości narodowej. Muzułmanie bośniaccy, [w:] Islam w Europie. Bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów? red. M. Widy-Behiesse, Warszawa 2012, [online] ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/235665983_Dramat_tozsamosci_narodowej_Muzulmanie_bosniaccy.

Encyklopedia Zarządzania, [online] https://mfiles.pl/pl/index.php/Strona_główna.

Ibrahim Rugova, Britannica, [online] https://www.britannica.com/biography/Ibrahim-Rugova.

ODS – Sédoc, [online] https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement.

Patriotyzm, [w:] Wielki słownik języka polskiego, [online] https://wsjp.pl/do_druku.php?id_hasla=29198&id_znaczenia=3028794.

Religion, Britannica, [online] https://www.britannica.com/place/Kosovo/Religion.

Szowinizm, [w:] Słownik języka polskiego PWN, [online] https://sjp.pwn.pl/sjp/szowinizm;2577176.html.

Zamieszki na granicy Kosowa, TVN24, [online] https://tvn24.pl/swiat/zamieszki-na-granicykosowa-50-rannych-ra261584-3500554.

Downloads

Published

2022-05-10

How to Cite

Ickiewicz-Sawicka, Magdalena. 2022. “Problematyka tożsamości Narodowej Kosowskich Albańczyków W świetle pilotażowych (wstępnych) Badań Terenowych – Wprowadzenie Do Dalszych Analiz”. Politeja 19 (1(76):305-26. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.15.