Call for papers

2021-04-15

The editorial board of the Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy kindly invites you to contribute to Volume 17 (2021) of the yearbook

Spatial Aspects in Lemko / Rusyn Discourse

The leading theme of the present volume of Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy will be space as one of the basic cultural categories closely associated with ethnic identity and various orientation patterns socially developed by a particular community. The very name-ethnonym of Carpatho-Rusyns contains a direct spatial reference to a particular territory, strongly embodied in ethnic/cultural discourse.

* This can be presented in the area of linguistic constructions referring to the linguistic image of the reality, marking spatial relations and parameters, expressing conscious and emotional perception of space, reflected in lexis, various toponyms, etc.

* Similarly, in the scope of literature, spatial categories are profoundly crucial in the aesthetic field, in landscape representation, space visualization, or in axiological interpretation of the notion of motherland, native land, or the mental, psychological implementation of the relations, the disembedding from or embedding in the (native) space.

* The discursive notion of space is set in its social constructing, organizing, managing and marking. Settlement, spatial planning, architecture, construction, forms of spatial constructions in relations to nature and the natural topography, constitute the fundamental form of studying spatial categories.

* Space as closely connected with time (chronotope) also constitute the ground for memory and historical continuum. References to ethnic/cultural space are the base for historical narratives, both exploring a particular age, time, or place and exposing the processual aspects, transformations, ideological and cultural directions in social life.

* Finally, the profound symbolization of spatial categories in ethnic discourse, identity expressed in and narrated by these categories, ethnic appropriation, marking the space, mythologizing,  mystification, processing, erasing traces, borderlands, hybridization, palimpsestness, multiculturalism – they are all domains of anthropological, sociological and cultural studies of space.

* Religious, philosophical, musicological studies, as well as those in the scope of other disciplines of humanities can also be carried out in the spatial aspect, as they are included in the publishing scope of Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy.

However, we do not rule out the possibility of publishing texts about geography or nature connected with Lemko/Rusyn space.

We expect that such a broad theme brings an interesting publishing effect which, apart from expanding the knowledge in the scope of Lemko studies, will inspire further research and discussion on parallel themes.

You are kindly invited to register by means of providing the topic of the article and its abstract by 15 May 2021. Complete articles in Lemko/Rusyn, Polish or English language, conforming with the editorial guidelines of Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy should be mailed by 31 August 2021 to the following email address: rocznik.ruskiej.bursy@wp.pl.  

On behalf of the editorial board of Річник Руской Бурсы/ Rocznik Ruskiej Bursy
Olena Duc-Fajfer

 

Редакция часопису «Річник Руской Бурсы» просит зголошати участ в томі 17 річника, за рік 2021

Просторовы аспекты в лемківскым/ русиньскым дискурсі

Ведучом темом тогорічного выданя «Річника Руской Бурсы» буде простір як єдна з основных культуровых катеґорий стисло повязаных з етнічном достоменністю і ріжныма взорами орєнтациі, якы сут соспільні творены през дану спільноту. Уж в самым названю Карпатскых  Русинів містит ся безпосереднє просторове однесіня до конкретной териториі, яка остала міцно усимволичнена в етнічным/ культуровым дискурсі.

* Мож тото вказати в обшыри лінґвістычных конструкций, односячых ся хоц бы до языкового образу світа, знакуваня просторовых реляций і параметрів, выражаючых розумову і емоцийну перцепцию простору, оддзеркаленых в лексиці, всякого рода топонімів, ітп.

* Подібні на ґрунті красной літертуры  просторовы катеґориі сут глубоко присутны ци то в естетычным, образовым вымірі выражаным през краєвиды, ци в аксіолоґічній інтерпретациі рідной землі або психолоґічным, ментальным понятю вкореніня/ выкореніня з рідного простору.  

* Дискурсивне значыня простору осаджене єст в його соспільным конструуваню, орґанізуваню, заґаздовуваню, знакуваню. Осадництво, архітектура, будівництво, формы просторовых конструкций в реляциі до природы і натурального уформуваня терену то основна обшыр досліджаня просторовых катеґорий.

* Простір нерозлучні повязаный з часом (хронотоп) єст тіж базом памяти і історичного контінуум. Однесіня до етнічного/ культурового простору єст основом історичных нарраций так експлоруючых дану епоху, час, місце, як і експонуючых процесуальніст, переміны, ідеовы, культуровы напрямы в соспільным жытю.

* Врешті глубокє усимволічніня просторовых катеґорий в етнічным дискурсі, достоменніст выражаюча ся, нарратывізувана през тоты катеґориі, етнічне завлащаня, знакуваня простору, мітызуваня, містифікациі, перетворюваня, затераня слідів, пограничніст, гыбридизация, палімпсестніст, вельокуртуровіст – то домены антрополоґічных, соціолоґічных, культуровых досліджынь

* В просторовым аспекті осаджены можут быты тіж реліґіознавчы, філософічны, музыколоґічны і інчы досліджыня з ділины гуманістыкы, бо такы сут головні в обсягу публикацийного заінтересуваня «Річника Руской Бурсы»

Не выключаме єднак тіж текстів ґеоґрафічных ци природничых, якы повязаны сут з лемківскым/ русиньскым простором

Сподіваме ся, же так шыроко і інтердисциплінарні вызначена тема принесе інтересуючый публикацийный ефект не лем пошырюючый знаня в лемкознавчій обшыри, але тіж заінспірує до дальшых досліджынь і дискусий на повязаны темы.

Просиме зголошати свою участ, подаючы тему статі і короткій єй плянуваный зміст, до 15.05.2021 р. Готовы статі в лемківскым/ русиньскым, польскым або анґлицкым языку, опрацуваны подля редакцийных принципів «Річника Руской Бурсы» просиме присылати на адрес rocznik.ruskiej.bursy@wp.pl до 31.08.2021 р.

Редакторка «Річника Руской Бурсы»
Олена Дуць-Файфер