O czasopiśmie

O czasopiśmie

Półrocznik „Sowiniec” jest naukowym czasopismem historycznym, którego tematyka skupia się na ostatnich dwóch stuleciach historii Polski, w szczególności zaś na polskich zmaganiach niepodległościowych. Wieloletnia walka Polaków o odbudowę niepodległego Państwa Polskiego naznaczona była kilkoma powstaniami narodowymi oraz olbrzymim wysiłkiem w czasie dwóch wojen światowych. Za ostatni zryw wolnościowy zwykło się też uważać ruch skupiony wokół NSZZ „Solidarność”, który znacznie przyczynił się do erozji systemu komunistycznego w tej części Europy, otwierając drogę do niepodległości. Tytuł periodyku nawiązuje do kopca usypanego w Krakowie na wzgórzu Sowiniec w latach 30. XX wieku, ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego, twórcy odrodzonego w 1918 r. Państwa Polskiego.
Czasopismo zamieszcza rozprawy naukowe, edycje dokumentów, wspomnienia i relacje oraz recenzje prac historycznych związanych z wyżej wymienioną tematyką.


Indeksacja w bazach danych

  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Index Copernicus Journal Master List
  • PBN/Pol-Index
  • Lista B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce – 6 punktów

Zasady etyczne i proces recenzji

 Artykuły nadesłane do Redakcji „Sowińca” są recenzowane w trybie double blind review, a więc każdy jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, przy której jest afiliowany autor artykułu. Autor i recenzenci nie znają swojej tożsamości. W pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, rozumianego jako zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Recenzja jest wykonywana pisemnie i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia. W „Sowińcu” będą publikowane tylko te artykuły, które otrzymają pozytywne recenzje lub zostały skorygowane według zaleceń recenzentów. Lista współpracujących z redakcją recenzentów jest publikowana w każdym numerze czasopisma oraz na jego stronie internetowej (nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane). Formularz recenzji jest dostępny do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma. Redakcja stosuje procedurę zabezpieczającą oryginalność artykułów naukowych (zapora ghostwriting i guest authorship).


Recenzenci "Sowińca"

prof. dr hab. Ryszard Terlecki (Akademia Ignatianum w Krakowie)
dr hab. Filip Musiał (Akademia Ignatianum w Krakowie)
prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
dr hab. Julian Kwiek, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)