O czasopiśmie

O czasopiśmie

Półrocznik „Sowiniec” jest naukowym czasopismem historycznym, którego tematyka skupia się na ostatnich dwóch stuleciach historii Polski, w szczególności zaś na polskich zmaganiach niepodległościowych. Wieloletnia walka Polaków o odbudowę niepodległego Państwa Polskiego naznaczona była kilkoma powstaniami narodowymi oraz olbrzymim wysiłkiem w czasie dwóch wojen światowych. Za ostatni zryw wolnościowy zwykło się też uważać ruch skupiony wokół NSZZ „Solidarność”, który znacznie przyczynił się do erozji systemu komunistycznego w tej części Europy, otwierając drogę do niepodległości. Tytuł periodyku nawiązuje do kopca usypanego w Krakowie na wzgórzu Sowiniec w latach 30. XX wieku, ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego, twórcy odrodzonego w 1918 r. Państwa Polskiego.
Czasopismo zamieszcza rozprawy naukowe, edycje dokumentów, wspomnienia i relacje oraz recenzje prac historycznych związanych z wyżej wymienioną tematyką.


Indeksacja w bazach danych

  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Google Scholar
  • Crossref
  • Index Copernicus Journal Master List
  • Polska Bibliografia Narodowa (PBN)
  • MOST Wiedzy
  • Arianta
  • WorldCat


Sposób archiwizacji

Kopia bezpieczeństwa treści publikowanych w czasopiśmie jest zapewniona przez wydawcę. Artykuły opublikowane w czasopismach są także przekazywane do zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Mogą być również deponowane w uniwersyteckich repozytoriach instytucjonalnych, m.in. w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego, o ile została zawarta umowa porozumienia z wydawcą.

W kwestiach dotyczących sposobów tzw. samoarchiwizacji więcej informacji dostępnych w sekcji Prawa autorskie i udostępnianie.