Proces recenzyjny i recenzenci

Proces recenzyjny

Artykuły nadesłane do Redakcji „Sowińca” są recenzowane w trybie double blind review, a więc każdy jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, przy której jest afiliowany autor artykułu. Autor i recenzenci nie znają swojej tożsamości. W pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, rozumianego jako zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Recenzja jest wykonywana pisemnie i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.
W „Sowińcu” będą publikowane tylko te artykuły, które otrzymają pozytywne recenzje lub zostały skorygowane według zaleceń recenzentów.
Lista współpracujących z redakcją recenzentów jest publikowana w każdym numerze czasopisma oraz na jego stronie internetowej (nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane).
Redakcja stosuje procedurę zabezpieczającą oryginalność artykułów naukowych (zapora ghostwriting i guest authorship).


Recenzenci "Sowińca"

prof. dr hab. Ryszard Terlecki (Akademia Ignatianum w Krakowie)
dr hab. Filip Musiał (Akademia Ignatianum w Krakowie)
prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
dr hab. Julian Kwiek, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)