Zasady etyczne

OBOWIĄZKI REDAKCJI

Proces publikacji

Redakcja zobowiązuje się do kontrolowania, czy Autorzy i Recenzenci przestrzegają zasad etycznych związanych z publikowaniem naukowym i podejmuje dostępne środki do wykrywania wszelkich nieprawidłowości i nadużyć lub do ich wykrywania.
Redakcja deklaruje, że zapoznał się z zasadami etyki publikacyjnej Wydawcy, przebiegiem procesu wydawniczego oraz innymi politykami przyjętymi przez Wydawcę. Zobowiązuje się także współpracować z Wydawcą w procesie wydawniczym i opracowywaniu strategii marketingowej.
Redakcja wraz z Wydawcą zobowiązuje się do dbania o integralność zapisu publikowanych tekstów poprzez gotowość do wprowadzania w razie potrzeby odpowiednich errat lub wycofania całości lub fragmentów tekstu.

Decyzja o publikacji

Redaktor naczelny jest odpowiedzialny za ostateczne dopuszczenie tekstu do publikacji w czasopiśmie lub jego odrzucenie, jak również o wartość naukową publikacji. Podejmuje decyzję o odrzuceniu lub zaakceptowaniu tekstu po uwzględnieniu wyników etapów recenzji (szerzej zob. Proces recenzji). Decyzja o odrzuceniu lub zaakceptowaniu tekstu do umieszczenia na łamach czasopisma podejmowana jest wyłącznie na podstawie oryginalności, ważności oraz jasności tekstu, a także zgodności z zakresem tematycznym czasopisma.

Poufność

Redaktor naczelny i członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązują się zapewnić, że wszystkie materiały, które zostały zgłoszone do czasopisma zostaną poufne. Nie mogą być przedstawiane nikomu lub dyskutowane z nikim oprócz osób uczestniczących w procesie wydawniczym lub osób specjalnie do tego upoważnionych.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów

Wszyscy autorzy powinni ujawnić w nadesłanym tekście jakikolwiek finansowy bądź inny istotny konflikt interesów, który mógłby wpłynąć na rezultaty badań lub ich interpretację w tekście. Jeśli artykuł związany jest z badaniami finansowanymi z grantu NCN lub innej instytucji czy stowarzyszenia, Autor jest zobowiązany w przypisie podać tę informację wraz z numerem grantu.

Zasada fair play

Redaktor naczelny i zespół redakcyjny deklarują, że publikacje oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym i są publikowane ze względu na ich wartość – na proces publikacyjny nie wpływają płeć, wyznanie, rasa ani przekonania polityczne Autora lub Autorów.

Wycofywanie artykułów w czasopiśmie

Redakcja weźmie pod uwagę wycofanie artykułu, jeśli zostanie wykryta co najmniej jedna z wymienionych nieprawidłowości:
– badania zostały wcześniej opublikowane w innym miejscu bez podania stosownego odsyłacza, zgody lub uzasadnienia (przypadki tzw. zbędnych publikacji),
– tekst jest plagiatem lub zawiera nieetyczne badania,
– istnieją wyraźne dowody, że zawarte w tekście ustalenia są niewiarygodne na skutek niewłaściwego postępowania badawczego (m.in. fabrykowania danych) lub tzw. uczciwego błędu.
Zawiadomienia o wycofaniu tekstu powinny zawierać powody takiej decyzji z ich wyraźnym odróżnieniem. Wycofywane artykuły nie będą usuwane zarówno z drukowanej, jak i elektronicznej wersji czasopisma, natomiast fakt ich wycofania zostanie możliwie wyraźne wskazany i oznaczony.

 

 

OBOWIĄZKI AUTORA

Standardy raportowania

Autorzy informujący o rezultatach oryginalnych badań powinni przedstawić rzetelne uzasadnienie wykonanych prac oraz obiektywnie argumentować ich znaczenie. W nadesłanym manuskrypcie kluczowe dane powinny zostać przedstawione we właściwy sposób. Całkowicie lub częściowo nieprawdziwe stwierdzenia, w sytuacji gdy autor ma tego świadomość, są uznawane za czyny niedozwolone i nieetyczne.

Oryginalność i plagiat

Autor powinien zapewnić Redakcji, że jego tekst jest w całości oryginalny oraz że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty cytowanych dzieł, również własnych, zostały w niej w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione. Wykrycie plagiatu lub autoplagiatu wyklucza tekst z procesu publikacji.

Publikacje zwielokrotnione, zbędne i równoległe

Równoległe złożenie tego samego tekstu do druku w więcej niż jednej monografii zbiorowej lub czasopiśmie jest nieetyczne i nie jest nieakceptowane.

Uznanie źródeł

Autor winien odnotować skorzystanie z wyników prac innych osób. Powinien również zacytować publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej do druku pracy.

Autorstwo pracy

Autor jest zobowiązany podać informację o osobach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania artykułu, a w przypadku publikacji wieloautorskich rzetelnie określić wkład poszczególnych Autorów w powstanie dzieła. Takie postępowanie ma na celu uniknięcie nadużyć typu ghostwriting oraz guest authorship. Należy więc podać wszystkich współautorów artykułu, z ich afiliacją, oraz informacje, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji. Jeśli w grę wchodzi pomoc osób trzecich lub instytucji, właściwą adnotację należy zamieścić w stosownym przypisie lub podziękowaniach.

Zachowanie dostępności danych

Autor może zostać poproszony o dostarczenie surowych danych do przeglądu. Powinien być także przygotowany do zapewnienia publicznego dostępu do takich danych oraz przechowywać je rozsądny czas po opublikowaniu tekstu.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów

Wszyscy Autorzy powinni ujawnić w nadesłanym tekście jakikolwiek finansowy bądź inny istotny konflikt interesów, który mógłby wpłynąć na rezultaty badań lub ich interpretację w tekście. Jeśli artykuł związany jest z badaniami finansowanymi z grantu NCN lub innej instytucji czy stowarzyszenia, Autor jest zobowiązany w przypisie podać tę informację wraz z numerem grantu.

Fundamentalne błędy w publikacji

Jeżeli Autor odkryje znaczący błąd lub nieścisłość w publikowanej pracy, ma obowiązek natychmiast powiadomić o tym Redakcję czasopisma lub bezpośrednio Wydawcę i współpracować z nim w celu wycofania tekstu bądź wprowadzenia odpowiedniej erraty.

Proces wydawniczy

Autor deklaruje, że zapoznał się z zasadami etyki publikacyjnej czasopisma, przebiegiem procesu wydawniczego oraz innymi politykami przyjętymi przez Redakcję i Wydawcę.

 

 

OBOWIĄZKI RECENZENTA

Wkład w decyzje o publikacji

Ocena Recenzenta ma znaczący wpływ na zaakceptowanie zgłoszonego tekstu do publikacji oraz ma za zadanie pomóc Autorom w przygotowaniu możliwie najlepszej wersji manuskryptu.

Dobór recenzentów i właściwe tempo recenzowania

Recenzent, który nie czuje się odpowiednio wykwalifikowany do oceny treści zawartych w nadesłanym tekście lub wie, że nie jest w stanie przygotować recenzji w zaproponowanym czasie, powinien bez zwłoki powiadomić o tym Redaktora Naczelnego, aby ten mógł się skontaktować z innym recenzentem.

Poufność

Teksty otrzymane do recenzji muszą być traktowane jako dokumenty poufne. Nie mogą być przedstawiane nikomu lub dyskutowane z nikim oprócz osób upoważnionych przez Redaktora naczelnego. Informacje i pomysły, z którymi Recenzent zapoznaje się podczas swojej pracy, muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą zostać użyte do osiągnięcia osobistych korzyści.

Zachowanie standardów obiektywności oceny publikacji

Recenzenci są zobowiązani zachowywać obiektywizm w swoim postępowaniu. Recenzenci powinni przedstawiać swój punkt widzenia, używając odpowiednich argumentów. Użycie krytyki osobistej oraz argumentów zniesławiających wobec Autora jest niedopuszczalne. Dokonywane oceny powinny być przejrzyste z wykorzystaniem odpowiedniej argumentacji i ewentualnymi właściwymi odniesieniami.

Uznanie źródeł

Recenzenci powinni wskazywać opublikowane prace, istotne dla danego tekstu, które nie zostały w nim uwzględnione. Recenzent powinien także poinformować Redaktora naczelnego w przypadku znacznego podobieństwa lub pokrywania się nadesłanego tekstu z innymi opublikowanymi materiałami znanymi recenzentowi.

Konflikt interesów

Recenzent nie powinien podejmować się oceny nadesłanego tekstu, gdy zachodzi konflikt interesów wynikający z rywalizacji, współpracy lub innej relacji z Autorem lub którymkolwiek z Autorów. Powinien także zadeklarować brak konfliktu interesów za pomocą pisemnego oświadczenia, a jeśli taki występuje, zgłosić niezwłocznie Redaktorowi naczelnemu.