Nieudana wyprawa lisiogórska jako próba ruchu powstańczego w 1846 roku na terenie miasta Tarnowa i okolic w świetle wybranych tytułów prasowych

Autor

  • Sławomir Piskozub Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.12797/Sowiniec.29.2018.52.02

Słowa kluczowe:

Kraków Uprising, Galicia, Franciszek Wiesiołowski, Lisia Góra, 1846, Galician Slaughter

Abstrakt

The Unsuccessful Lisiogórska Expedition as an Attempt of the Insurrectionary Movement in 1846 on the Territory of the Town of Tarnow and its Surroundings in the Light of Memories of Franciszek Wiesiołowski

The article presents events which occurred on Tarnów lands before and during the unsuccessful insurrectionary movement in 1846 – the movement called Krakow Uprising. The article focuses on the fate of the count Franciszek Wiesiołowski who was appointed by the Central Committee in Poznań as the governor of Galicia responsible for the whole military movement on this area. The discussed period includes the time form the first days of February 1846 to 19 February, which means to the day when the independence burst on the Tarnów land was nipped in the bud. The article is mainly based on the diary of Franciszek Wiesiołowski – thanks to his personal account from the period preceding the uprising we get to know in detail the analyzed events, especially the expedition to Lisia Góra which was instantly stopped. This event, and the fact that other troops were dispersed or arrested, contributed to putting an end to the unfinished revolt. It was also the beginning of a short but violent period of chaos called the Galician Slaughter.

Biogram autora

Sławomir Piskozub - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Doktorant Wydziału Historycznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Bibliografia

Źródła rękopiśmienne

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

rkps 2003/I, Żeleńska H., Notatki wypadków niektórych dziejących się w Galicyi od 18 lutego [1]846 roku.

Źródła drukowane

Dembiński S., Rok 1846. Kronika dworów szlacheckich zebrana na pięćdziesięcioletnią rocznicę smutnych wypadków lutego, Jasło 1896.

Limanowski B., Ostatnie lata dziejów powszechnych. Od 1846 r. do dni dzisiejszych, Lwów 1881.

Michna W., Pamiętniki naocznego świadka z roku 1846, „Kalendarz Ilustrowany Wieńca

i Pszczółki: pisemek politycznych ludowych na rok pański 1880”.

Ostaszewski-Barański K., Krwawy rok. Opowiadanie historyczne, Złoczów 1897.

Rabacja na Powiślu. Dziennik Marianny Pikuzińskiej i relacje chłopskie o krwawych wydarzeniach 1846 r., oprac. K. Bańburski, W. Konieczny, Tarnów 2006.

Rosnowska J., Dzieje poety. O Wincentym Polu, Warszawa 1973.

Wiesiołowski F., Pamiętnik z r. 1845-46, Lwów 1868.

Opracowania

Bednarek J., Spory wokół wydarzeń krajowych 1846 roku na łamach prasy Wielkiej Emigracji w latach 1846-1848, Toruń 2003.

Dębicki L., Z dawnych wspomnień 1846-1848, Kraków 1903.

Groniowski K., Uwłaszczenie chłopów w Polsce. Geneza, realizacja, skutki, Warszawa 1976.

Kargol T., Świadomość chłopów w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku. Zarys problemu, „Prace Historyczne” 2017, nr 144 (2), s. 401-411. DOI: https://doi.org/10.4467/20844069PH.17.022.6265

Kieniewicz S., Sanguszko Władysław Hieronim (1803-1870), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 34, red. H. Markiewicz, Wrocław-Kraków-Warszawa 1992-1993, s. 514-517.

Kieniewicz S., Ruch chłopski w Galicji w 1846 roku, Wrocław 1951.

Kracik J., W Galicji trzeźwiejącej, krwawej, pobożnej, Kraków 2007.

Limanowski B., Historia ruchu rewolucyjnego w Polsce w 1846 r., Kraków 1913.

Montowski M., Krew, która woła. Pamięć i niepamięć o rzezi galicyjskiej 1846, Kraków 2016.

Poklewska K., Krew na śniegu. Rzecz o rabacji galicyjskiej w literaturze polskiej, Wrocław 1986.

Rok 1846 w Galicji. Ludzie, wydarzenia, tradycje, oprac. M. Śliwa, Kraków 1997.

Tyrowicz M., Wizerunki sprzed stulecia, Kraków 1968.

Żychowski M., Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji, Warszawa 1956.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-28

Jak cytować

Piskozub, Sławomir. 2018. „Nieudana Wyprawa lisiogórska Jako próba Ruchu powstańczego W 1846 Roku Na Terenie Miasta Tarnowa I Okolic W świetle Wybranych tytułów Prasowych”. Sowiniec 29 (52):21-40. https://doi.org/10.12797/Sowiniec.29.2018.52.02.