Tadeusz Ochenduszko, „Kadra kierownicza gimnazjów galicyjskich w okresie autonomii”, Wydawnictwo Koraw, Rzeszów 2015, 413 ss.

  • Tomasz Pudłocki Jagiellonian University, Kraków

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tomasz Pudłocki, Jagiellonian University, Kraków

doktor habilitowany nauk humanistycznych ze specjalności historia kultury, nauki i wychowania, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierunki badań: historia społeczno-kulturowa Galicji, historia kobiet XIX i XX wieku, polsko-brytyjskie i polsko-amerykańskie relacje intelektualne. Autor monografii Ambasadorzy idei. Wkład intelektualistów w promowanie pozytywnego wizerunku Polski w Wielkiej Brytanii w latach 1918-1939 (Kraków 2015); redaktor naukowy wraz z K. Ruszałą Intellectuals and World War I. A Central European Perspective (Kraków 2018); wraz z Marią Stinią „Prace Historyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2018, nr 2 (145): W kręgu historii nauki i oświaty. Uniwersyteckie środowiska filologów krakowskich i lwowskich 1850-1939; wraz z Andrew K. Wisem „Rocznik Przemyski. History” vol. 55, 2019, issue 3 (23): „For Your Freedom and Ours”: Polonia and the Struggle for Polish Independence. E-mail: tomaszpudlocki@hoga.pl

References

Banach A.K., Szkolnictwo polskie dla wychodźców z Galicji i Bukowiny w monarchii austro-węgierskiej w czasach I wojny światowej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” R. 36, 1993, nr 1-2, s. 15-36.

Broniewski S., Kraków wczorajszy w anegdocie, [w:] S. Broniewski et al., Kopiec wspomnień, Kraków 1964, s. 445-500.

Chrostek M., Złote lata polonistyki lwowskiej (1919-1939), Rzeszów 2016.

Chrząszcz C., Wychowawcy elit. Działalność katechetów galicyjskich szkół średnich w latach 1867-1918, Kraków 2014.

Frycie S., Sprawozdania szkolne polskich gimnazjów w Galicji, [w:] Z tradycji kulturalnych Rzeszowa i Rzeszowszczyzny. Księga Pamiątkowa dla uczczenia X-lecia Rzeszowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, red. S. Frycie, S. Reczek, Rzeszów 1966, s. 271-284.

Hoff J., Inteligencja galicyjska – niepokorna czy lojalna?, „Rocznik Przemyski” T. 46, 2010, z. 4: Historia, s. 51-58.

Horbowski A., Sprawozdania szkolne gimnazjów galicyjskich, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. 3: Nauka i oświata, red. A. Meissner, J. Wyrozumski, Rzeszów 1995, s. 211-219.

Jagusztyn A., Źródła drukowane do dziejów szkolnictwa w Galicji w wybranych bibliotekach i archiwach Polski południowo-wschodniej, [w:] Z dziejów oświaty w Galicji, red. A. Meissner, Rzeszów 1989, s. 297-310.

Janowski M., Narodziny inteligencji 1750-1831, Warszawa 2008.

Jarzębski J., Błędne koło 1832-1864, Warszawa 2008.

Micińska M., Inteligencja na rozdrożach, 1864-1918, Warszawa 2008.

Moklak J., W walce o tożsamość Ukraińców. Zagadnienia języka wykładowego w szkołach ludowych i średnich w pracach galicyjskiego Sejmu Krajowego 1866-1892, Kraków 2004.

Ochenduszko T., Bursy dla młodzieży i ich organizatorzy w Galicji w okresie autonomii (1869-1918), Rzeszów 2011.

Pudłocki T., Andrzej Aliśkiewicz – dyrektor gimnazjów i lider przemyskich Ukraińców, „Nasz Przemyśl” 2019, nr 3 (173), s. 41.

Pudłocki T., Bojarski Władysław Erazm, [w:] Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej, red. A. Meissner, K. Szmyd, Rzeszów 2011, s. 53-54.

Pudłocki T., Dyrektor Franciszek Grzegorczyk – człowiek kilku środowisk miejskich, „Nasz Przemyśl” 2005, nr 9 (131), s. 42.

Pudłocki T., Franciszek Tomaszewski i njegovo putovanje po hrvatskim krajevima, „Historijski zbornik” Vol. 68, (Zagrzeb) 2016, no. 2, s. 385-410.

Pudłocki T., Gimnazjum im. Arcyksiężniczki Elżbiety w Samborze w okresie dyrektury Józefa Szafrana (1904-1914), [w:] Galicja – mozaika nie tylko narodowa, t. 4, red. U. Jakubowska, Warszawa 2017, s. 95-124.

Pudłocki T., Hryhorij Cehłynskyj – dyrektor, poseł i artysta, „Nasz Przemyśl” 2018, nr 1 (159), s. 41.

Pudłocki T., Iskra światła czy kopcąca pochodnia? Inteligencja w Przemyślu w latach 1867-1939, Kraków 2009.

Pudłocki T., „Piękne słowo jest więcej warte od pięknego ciała”. Prywatne Gimnazjum Anny Rachalskiej w Przemyślu w latach 1911-1920, „Krakowskie Pismo Kresowe” R. 9, 2017: Kobiety na Kresach, s. 35-72.

Puszka A., Nauczyciele historii i geografii państwowych szkół średnich w Galicji w okresie autonomii (1868-1914), Lublin 1999.

Rędziński K., Szkolnictwo galicyjskie na uchodźstwie wojennym (1914-1918), Częstochowa 2008.

Sanojca K., Od zmierzchu monarchii austriackiej do narodzin Rzeczypospolitej – życie codzienne polskiej szkoły średniej w Galicji u progu niepodległości (1914-1918), [w:] Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku, red. K. Jakubiak, T. Maliszewski, Kraków 2010, s. 355-365.

Stinia M., Państwowe szkolnictwo gimnazjalne w Krakowie w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 2004.

Stinia M., Rola i znaczenie średniego szkolnictwa prywatnego w Galicji 1867-1914, [w:] Historia wychowania. Misja i edukacja. Galicja i jej dziedzictwo, t. 20, red. K. Szmyd, J. Dybiec, Rzeszów 2008, s. 115-131.

Stinia M., Rola społeczeństwa galicyjskiego jako organizatora średniego szkolnictwa prywatnego w okresie autonomii, [w:] Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku, red. K. Jakubiak, T. Maliszewski, Kraków 2010, s. 133-144.

Thomas K., Sprawozdania gimnazjalne z Drohobycza jako źródło do badań wielokulturowości miasta galicyjskiego, [w:] Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, t. 3, red. A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2011, s. 65-73.

Пахолків С., Українська інтеліґенція у Габсбурзькій Галичині. Освічена верства й емансипація нації, Львів 2014.

Published
2019-12-31
How to Cite
Pudłocki, Tomasz. 2019. “Tadeusz Ochenduszko, „Kadra Kierownicza gimnazjów Galicyjskich W Okresie autonomii”, Wydawnictwo Koraw, Rzeszów 2015, 413 Ss.”. Krakowskie Pismo Kresowe 11 (11). https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.10.