Topografia ukraińskiej pamięci historycznej po 1991 r.

Rekonesans badawczy

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.83.12

Keywords:

Ukrainian historical memory after 1991, memory in a post-colonial/ post-totalitarian society, politics of memory in Ukraine

Abstract

UKRAINIAN HISTORICAL MEMORY AFTER 1991: A RESEARCH RECONNAISSANCE

This article attempts to systematise the strategies of constructing Ukrainian historical memory during the 30 years of independent Ukraine. The focus is not only on the official policy of remembrance (or lack thereof ), but also on how the memory of historical events reaches the wider public through the media or culture and literature. The research describes the role of (micro)narratives of witnesses to history and subsequent generations growing up in the shadow of the post-colonial and post-totalitarian legacy in the formation of the national memory in post-1991 Ukraine.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Aniela Radecka, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Kulturoznawczyni i literaturoznawczyni, autorka dysertacji Ukraińska proza kobieca w latach 1991-2016. Oksana Zabużko, Tania Malarczuk, Sofija Andruchowycz, obronionej w 2021 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszary jej zainteresowań badawczych to: współczesna ukraińska proza kobieca, studia postkolonialne w badaniach nad Ukrainą, literacka (auto)biografia kobiet w kontekście kulturowym, społecznym i politycznym. Pracuje w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

References

Ageêva V., Za laštunkami ìmperìï. Eseï pro ukraïns’ko-rosìjs’kì kul’turnì vìdnosini, Kyiv [Агеєва В., За лаштунками імперії. Есеї про українсько-російські культурні відносини, Київ] 2021.

Andruhovič S., Amadoka, Lviv [Андрухович С., Амадока, Львів] 2020.

Applebaum A., Czerwony głód, przeł. B. Gadomska, W. Gadomska, Warszawa 2018.

Bakuła B., Pamięć: ciągłość i zerwanie. Ojcowie i dzieci wobec historii we współczesnej powieści i filmie z Europy Środkowo-Wschodniej (na wybranych przykładach), [w:] Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX-początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, red. A. Matusiak, Wrocław–Poznań 2016.

Bakuła B., Studia postkolonialne w Europie Środkowej oraz Wschodniej. Kwerenda wybranych problemów (1991-2014), [w:] Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej. Polska, Ukraina, Węgry, Słowacja, red. B. Bakuła, Poznań 2015.

Chruślińska I., Zabużko O., Ukraiński palimpsest. Oksana Zabużko w rozmowie z Izą Chruślińską, Wrocław 2013.

Demel G., Matka-Ojczyzna wzywa! Muzeum historii Ukrainy podczas drugiej wojny światowej – kompleks memorialny w Kijowie: ukraińska narracja o wojnie, „Kultura i Społeczeństwo” 2019, nr 2. DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2019.63.2.8

Duda T., Córeczka, przeł. M. Gaczkowski, Wrocław–Wojnowice 2022.

Fond ÌZOLÂCÌÂ [Фонд ІЗОЛЯЦІЯ], [online] https://izolyatsia.org/ua/.

Gavriško M., Zg’valtuvannâ u shovkah: seksual’ne nasil’stvo pìd čas golokostu v Ukraïnì, „Golokost ì sučasnìst’. Studìï v Ukraïnì ì svìtì”, [Гавришко М., Зґвалтування у сховках: сексуальне насильство під час голокосту в Україні, „Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі”] 2019, nr 1(17).

Gendernì doslìdžennâ, proekt „Donbas’kì studìï”, Fond ÌZOLÂCÌÂ. Platforma kul’turnih ìnìcìativ; Predstavnictvo Fondu ìmenì Genrìha B’ollâ, Kyiv [Гендерні дослідження, проект „Донбаські студії”, Фонд ІЗОЛЯЦІЯ. Платформа культурних ініціатив; Представництво Фонду імені Генріха Бьолля, Київ] 2015.

Gosk H., Wychodzenie z „cienia imperium”. Wątki postzależnościowe w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Kraków 2015.

Gromenko S., Ukraïnì potrìbna strategìâ ìstoričnoï polityki, Lokal’na ìstorìâ [Громенко С., Україні потрібна стратегія історичної політики, Локальна історія], [online] https://localhistory.org.ua/texts/statti/ukrayini-potribna-strategiia-istorichnoyi-politiki/.

Gundorova T., Tranzitna kul’tura. Simptomi postkolonìal’noï travmi, Kyiv [Гундорова Т., Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми, Київ] 2013.

Hirsch M., Pokolenie postpamięci, przeł. K. Bojarska, [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska, Poznań 2010.

Hnatiuk O., Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości, Lublin 2003.

Hrycak J., Nowa Ukraina. Nowe interpretacje, tłum. zbiorowe, Wrocław 2009.

International Federation for Research in Women’s History, [online] https://www.ifrwh.com/.

Jędraszczyk K., Explicit and Implicit Meanings in the Historical Policies of Ukrainian Presidents in 1991-2010, [w:] Jawne i ukryte sensy komunikacji kulturowej, red. K. Jędraszczyk, Gniezno 2015.

Kas’ânov G., K desâtiletiû Ukrainskogo instituta nacional’noj pamâti (2006-2016) [Касьянов Г., К десятилетию Украинского института национальной памяти (2006-2016)], [online] https://www.historians.in.ua/index.php/en/dyskusiya/1755-georgij-kas-yanov-k-desyatile tiyu-ukrainskogo-instituta-natsional-noj-pamyati-2006-2016.

Kasianov G., Memory Crash: The Politics of History in and around Ukraine 1980s-2010s, Budapest–Vienna–New York 2022, https://doi.org/10.1515/9789633863817. DOI: https://doi.org/10.7829/9789633863817

Kis O., National Femininity Used and Contested: Women’s Participation in the Nationalist Underground in Western Ukraine during the 1940s-50s, „East/West: Journal of Ukrainian Studies” 2015, vol. 2, no. 2, https://doi.org/10.21226/T21S3Q. DOI: https://doi.org/10.21226/T21S3Q

Kìs’ O., Perežiti smert’, rozkazati nevimovne: gendernì osoblivostì žìnočogo dosvìdu Golodomoru, „Ukraïnoznavčij al’manah” [Кісь О., Пережити смерть, розказати невимовне: гендерні особливості жіночого досвіду Голодомору, „Українознавчий альманах”] 2011, nr 6.

Kìs’ O., Ukraïnki v GULAGu: vižiti značit’ peremogti, Lviv [Кісь О., Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти, Львів] 2017.

Kraïna žìnočogo rodu, red. V. Kìpìanì, Harkìv [Країна жіночого роду, red. В. Кіпіані, Харків] 2021.

Lokal’na ìstorìâ [Локальна історія], [online] https://localhistory.org.ua/.

Matusiak A., Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną, Wojnowice–Wrocław 2020. DOI: https://doi.org/10.52040/7893.3

Moore D.Ch., Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique, „PMLA” 2001, vol. 116, no. 1, [za:] M. Riabczuk, Ukraina. Syndrom Postkolonialny, tłum. zbiorowe, Wrocław–Wojnowice 2015, https://doi.org/10.1632/pmla.2001.116.1.111. DOI: https://doi.org/10.1632/pmla.2001.116.1.111

Olszański T.A., Ukraina opuszcza (i burzy) Związek Sowiecki, [w:] T.A. Olszański, Ukraińskie stulecie 1914-2014. Szkice historyczne, Kraków 2020.

Onlajn-antologìâ „Voênnij stan” [Онлайн-антологія „Воєнний стан”], [online] https://www.meridiancz.com/blog/category/esei-pro-viynu/.

Past/Future/Art, [online] https://www.pastfutureart.org/.

Poliszczuk J., Mapa pamięci w ujęciu pokoleniowym: wymiar ukraiński, [w:] Świadectwa pamięci. W kręgu źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj), red. E. Dąbrowicz, B. Larenta, M. Domurad, Białystok 2017.

Pollack M., Topografia pamięci, przeł. K. Niedenthal, Wołowiec 2017.

Portnow A., Memory Wars in Post-Soviet Ukraine (1991-2010), [w:] Memory and Theory in Eastern Europe, red. U. Blacker, A. Etkind, J. Fedor, New York 2013. DOI: https://doi.org/10.1057/9781137322067_12

Portnow A., Ukraińskie wojny pamięci, przeł. J. Chrunik, Więź, 24 VIII 2021, [online] https://wiez.pl/2021/08/24/ukrainskie-wojny-pamieci/#_edn1.

Postkolonìalìzm, generacìï, kul’tura, red. T. Gundorova, A. Matusâk, Kyiv [Постколоніалізм, генерації, культура, red. Т. Гундорова, А. Матусяк, Київ] 2014.

Râbčuk M., Leksikon nacìonalìsta ta ìnšì eseï, Lviv [Рябчук М., Лексикон націоналіста та інші есеї, Львів] 2021.

Rafiejenko W., Najdłuższe czasy, przeł. M. Gaczkowski, A. Ursulenko, Wrocław–Wojnowice 2020.

Riabczuk M., Kultura pamięci i polityka zapomnienia, [w:] M. Riabczuk, Ukraina. Syndrom Postkolonialny, tłum. zbiorowe, Wrocław–Wojnowice 2015.

Rogoża J., Ukraina: od dekomunizacji do derusyfikacji, „Komentarze OSW” 2022, nr 455, [online] https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2022-06-17/ukraina-od-dekomunizacji-do-derusyfikacji.

Semenova O., Radâns’ka ìdentičnìst’ u socìo- ta etnokul’turnomu prostorì sučasnoï Ukraïni, „Gumanìtarnì vikliki XXI st.” [Семенова О., Радянська ідентичність у соціо- та етнокультурному просторі сучасної України, „Гуманітарні виклики ХХІ ст.”] 2020, nr 4(77), https://doi.org/10.30840/2413-7065.4(77).2020.217763. DOI: https://doi.org/10.30840/2413-7065.4(77).2020.217763

Stâžkìna O., Stigma okupacìï: Radâns’kì žìnki u samobačennì 1940-h rokìv, Kyiv [Стяжкіна О., Стигма окупації: Радянські жінки у самобаченні 1940-х років, Київ] 2019.

Strastì za Banderoû, red. Ì. Balins’kij, Â. Gricak, T.S. Amar, Kyiv [Страсті за Бандерою, red. І. Балинський, Я. Грицак, Т.С. Амар, Київ] 2010.

Stryjek T., Ukraina przed końcem historii. Szkice o polityce państw wobec pamięci, Warszawa 2014.

Szaruga L., Groźba niepodległej Ukrainy, [w:] L. Szaruga, Ukraiński kalejdoskop, Warszawa 2022.

The Politics of Memory in Poland and Ukraine. From Reconciliation to De-Conciliation, red. T. Stryjek, J. Konieczna-Sałamatin, London–New York 2022, https://doi.org/10.4324/9781003017349. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003017349

Thompson E.M., Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, przeł. A. Sierszulska, Kraków 2000.

Ukraïns’ka asocìacìâ doslìdnikìv žìnočoï ìstorìï (UADŽÌ) [Українська асоціація дослідників жіночої історії (УАДЖІ)], [online] https://www.womenhistory.org.ua/.

Ukraïns’kij Ìnstitut Nacìonal’noï Pam’âtì [Український Інститут Національної Пам’яті], [online] http://uinp.gov.ua/.

Voznâk T., Priroda provìdnih grup, „Nezaležnij kul’turnij časopis «Ï»” [Возняк Т., Природа провідних груп, „Незалежний культурний часопис «Ї»”] 2015, nr 45, [online] http://www.ji.lviv.ua/n45texts/N45-elity.htm.

War and Memory in Russia, Ukraine and Belarus, red. J. Fedor i in., New York 2017, https://doi.org/10.1007/978-3-319-66523-8. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-66523-8

White H., Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, przeł. E. Domańska, Kraków 2000.

Zabužko O., „Ì znov â vlìzaû v tank…”. Vibranì teksti 2012-2016: stattì, ese, ìnterv’û, spogadi, Kyiv [Забужко О., „І знов я влізаю в танк…”. Вибрані тексти 2012-2016: статті, есе, інтерв’ю, спогади, Київ] 2016.

Zabużko O., Najdłuższa podróż, przeł. K. Kotyńska, Warszawa 2023.

Zborovs’ka N., Kod ukraïns’koï lvteraturi. Proekt psihoìstorìï novìtn’oï ukraïns’koï lìteraturi, Kyiv [Зборовська Н., Код української лвтератури. Проект психоісторії новітньої української літератури, Київ] 2006.

Published

2023-08-23

How to Cite

Radecka, Aniela. 2023. “Topografia ukraińskiej pamięci Historycznej Po 1991 R. : Rekonesans Badawczy”. Politeja 20 (2(83):257-75. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.83.12.