Unia Europejska wobec Bałkanów Zachodnich w kontekście kryzysu migracyjnego w latach 2015‑2019

Authors

  • Wawrzyniec Banach Jagiellonian University in Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.11

Keywords:

Western Balkans, European Union, migration crisis, external actions of the European Union

Abstract

European Union towards Western Balkans in the Context of Migration Crisis 2015‑2019

The aim of the article is to analyse the actions taken by the European Union towards the Western Balkans in the context of the migration crisis. The study assumes that the migration crisis was an important factor accelerating the accession process of the Western Balkan countries to the European Union. In order to fulfil the research goal, an analysis of sources (European Union documents) was conducted. The paper uses elements of the theory of the regional security complex as a theoretical framework. Firstly, the activities of the European Union before the migration crisis are discussed. Next, the paper focuses on presenting the course of the crisis on the Western Balkan route. The further part of the study discusses the actions taken by the EU towards the countries of the Western Balkans in response to the migration crisis.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Wawrzyniec Banach, Jagiellonian University in Kraków

Absolwent studiów magisterskich w Instytucie Nauk Politycznych Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2016), doktorant w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Obszar jego zainteresowań badawczych: instytucje Unii Europejskiej, polityka bezpieczeństwa, sekurytyzacja, eksternalizacja, migracje międzynarodowe, polityka regionalna UE.

References

Antosiewicz M., Zaczyna się nowa fala migracji do Europy. Imigranci wrócili na szlak bałkański, Newsweek, 9 VII 2019, [online] https://www.newsweek.pl/swiat/nowa‑fala‑migracji‑do‑europy‑imigranci‑wrocili‑na‑szlak‑balkanski/49k700p.

Bujwid‑Kurek E., Państwa o proweniencji jugosłowiańskiej w procesie rozszerzania Unii Europejskiej – refleksja politologiczna, „Politeja” 2019, Vol. 15, nr 54, https://doi.org/10.12797/politeja.15.2018.54.01.

Buzan B., Waever O., Regions and Powers. The Structure of International Security, Cambridge 2003, Cambridge Studies in International Relations, 91.

Cocco E., Where Is the European Frontier? The Balkan Migration Crisis and Its Impact on Relations between the EU and the Western Balkans, „European View” 2017, Vol. 16, nr 2, https://doi.org/10.1007/s12290‑017‑0471‑5.

Council of the European Union, Council Conclusions on the Western Balkans, 2518th Council meeting – External Relations, Luxembourg, 16 VI 2003.

Council of the European Union, Outcome of the Council Meeting, 3439th Council meeting. General Affairs, Brussels, 15 XII 2015, [online] https://www.consilium.europa.eu/media/23049/st15313en15_v3.pdf.

Council of the European Union, Status Agreement between the European Union and the Republic of Serbia on Actions Carried Out by the European Border and Coast Guard Agency in the Republic of Serbia, Brussels, 21 I 2019, [online] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‑15579‑2018‑REV‑1/en/pdf.

Deklaracja z Sofii, 17 V 2018, [online] https://www.consilium.europa.eu/media/34797/sofia‑declaration_pl.pdf.

Dymarski M., „Miękkie podbrzusze Europy” – Bałkany w nowoczesnych stosunkach międzynarodowych, [w:] Bałkany. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, red. M. Podolak, Lublin 2013, Wprowadzenie do Studiów Wschodnioeuropejskich, t. 1.

European Commission, Meeting on the Western Balkans Migration Route: Leaders Agree on 17‑Point Plan of Action, 25 X 2015, [online] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_15_5904.

Final Declaration by the Chair of the Paris Western Balkans Summit, 4 VI 2016, [online] https://berlinprocess.info/wp‑content/uploads/2017/11/Final‑Declaration‑by‑the‑Chair‑of‑the‑Paris‑Western‑Balkans‑Summit.pdf.

Final Declaration by the Chair of the Vienna Western Balkans Summit, 27 VIII 2015, [online] https://berlinprocess.info/wp‑content/uploads/2017/12/Final‑Declaration‑by‑the‑Chair‑of‑the‑Vienna‑Western‑Balkans‑Summit.pdf.

Greider A., Outsourcing Migration Management: The Role of the Western Balkans in the European Refugee Crisis, 17 VIII 2017, [online] http://www.migrationpolicy.org/article/outsourcing‑migration‑management‑western‑balkans‑europes‑refugee‑crisis.

European Commission, Commission Decision of 21.12.2015 Amending Decision C(2014) 9615 Final on the Establishment of a European Union Regional Trust Fund in Response to the Syrian Crisis, the „Madad Fund”, C(2015) 9691 final.

Ivlevs A., King R.M., To Europe or Not to Europe? Migration and Public Support for Joining the European Union in the Western Balkans, „International Migration Review” 2020, Vol. 54, nr 2, https://doi.org/10.1177/0197918319844176.

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady. Sprawozdanie z postępów w realizacji Europejskiego programu w zakresie migracji, COM(2019) 481, 16 X 2019.

Komisja Europejska, Wiarygodna perspektywa rozszerzenia dla Bałkanów Zachodnich oraz zwiększone zaangażowanie UE w tym regionie, COM(2018) 65, 6 II 2018.

Koźbiał K., Unia Europejska jako czynnik stabilizacyjny na Bałkanach. Stan obecny i wyzwania na przyszłość, [w:] Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych, red. J. Knopek, Toruń 2009.

Migratory Map, Frontex, [online] https://frontex.europa.eu/along‑eu‑borders/migratory‑map/.

Migratory Routes, Frontex, [online] https://frontex.europa.eu/along‑eu‑borders/migratory‑routes/western‑balkan‑route/.

Olszewski P., Bałkany Zachodnie w polityce Unii Europejskiej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2010, nr 1(28).

Paszkiewicz J., Współpraca regionalna na Bałkanach Zachodnich z perspektywy Unii Europejskiej.

Przesłanki i przeszkody, [w:] Bałkany Zachodnie. Między przeszłością a przyszłością, red. P. Chmielewski, S.L. Szczesio, Łódź 2013, Bałkany na Przełomie XX/XXI Wieku, 3.

Podgórzańska R., Kryzys migracyjny w Unii Europejskiej z perspektywy Bałkanów Zachodnich, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2018, nr 11, https://doi.org/10.14746/rie.2017.11.21.

Population Trends, UNHCR, [online] https://www.unhcr.org/see/about‑us/population‑trends.

Rada Unii Europejskiej, Zarządzanie granicami: UE podpisuje umowę o współpracy z Serbią, 19 XI 2019, [online] https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press‑releases/2019/11/19/border‑management‑eu‑signs‑agreement‑with‑serbia‑on‑european‑border‑and‑coast‑guard‑cooperation/.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE, Dz.U. UE, L 251, 16 IX 2016.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylenia rozporządzeń (UE) nr 1052/2013 i (UE) 2016/1624, Dz.U. UE, L 295, 14 XI 2019.

Sokołowska P., RFN–Unia Europejska i Pakt Stabilności dla Europy Południowo‑Wschodniej, „Rocznik Integracji Unii Europejskiej” 2008, nr 2, https://doi.org/10.14746/rie.2008.2.13.

Szpala M., Nowe otwarcie w stosunkach Unia Europejska – Bałkany Zachodnie, „Komentarze OSW” 2018, nr 267.

Western Balkans Summit. Trieste. Declaration by the Italian Chair, 12 VII 2017, [online] https://berlinprocess.info/wp‑content/uploads/2017/11/Declaration‑by‑the‑Italian‑Chair.pdf.

Western Balkans Summit Poznań. Chair’s Conclusions, 5 VII 2019, [online] https://berlinprocess.info/wp‑content/uploads/2019/07/chairs_conclusions.pdf.

Wystąpienie Donalda Tuska po szczycie UE–Bałkany Zachodnie, 17 V 2018, [online] https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press‑releases/2018/05/17/remarks‑by‑president‑donald‑tusk‑after‑the‑eu‑western‑balkans‑summit/.

Published

2020-06-25

How to Cite

Banach, Wawrzyniec. 2020. “Unia Europejska Wobec Bałkanów Zachodnich W kontekście Kryzysu Migracyjnego W Latach 2015‑2019”. Politeja 17 (3(66):157-69. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.11.