Mniejszość węgierska w polityce rządu Republiki Słowackiej w latach 1993‑1998

Authors

  • Krzysztof Żarna University of Rzeszów

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.20

Keywords:

Slovak Republic, Republic of Hungary, Vladimír Mečiar

Abstract

The Hungarian Minority in the Policy of the Government of the Slovak Republic in 1993‑1998

The article deals with the analysis of the policy of the Slovak Republic government towards the Hungarian minority in 1993‑1998. This is the period of the first five years of the country’s existence on the political map of Europe. During this period, Vladimír Mečiar (twice) and Jozef Moravčík served as prime ministers. The study is based on the assumption that in the analyzed period the policy of the Slovak authorities towards the Hungarian minority affected the tense relations between the Slovak Republic and the Republic of Hungary. In addition, it had a decisive impact on slowing down the process of Slovakia’s accession to the North Atlantic Alliance and the European Union. The method of decision analysis found its application in the study, which allowed the presentation of situations and processes that are the culmination of decisions taken by representatives of the Slovak authorities. The institutional and legal method allowed to analyze multilateral and bilateral agreements to which the Slovak Republic was a party, and legal acts.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Krzysztof Żarna, University of Rzeszów

Doktor habilitowany nauk o polityce, specjalność stosunki międzynarodowe. Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Polityki Bezpieczeństwa Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyrektor INoP Kolegium Nauk Społecznych UR. Absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce praw człowieka i stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki zagranicznej państw Europy Środkowej. Autor 120 publikacji.

References

Chmel R., Ruiny i mosty, „Gazeta Wyborcza” 1999, 29 I.

Deklaracja praw osób należących do mniejszości narodowych lub etnicznych, religijnych i językowych ONZ, Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ Nr 47/135, 10 XII 1992, [onlilne] http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/deklaracja_praw_osob_nalezacych_do_mniejszosci_narodowych_lub_etnicznych_religijnych_i_jezykowych_2.pdf.

Demeš P., Bola to patriotická. a profesionálna výzva, [w:] Nový štát a jeho prezident. Michal Kováč očami spolupracovníkov, oprac. A. Baláž, Bratislava 2003, Edícia Knihy Dilemy.

Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE, [online] http://www.osce.org/odihr/elections/14304?download=true.

Dostal O., Wspólny problem, „Gazeta Wyborcza” 1996, 3‑4 VIII.

Eder W., Polityka Republiki Słowackiej wobec węgierskiej mniejszości narodowej a Unia Europejska i NATO, „Sprawy Narodowościowe” 2000, z. 12‑13.

Herman M., Słowacja między Wschodem a Zachodem, „Przegląd Zachodni” 2000, nr 4.

Janusz G., Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin 2011.

Janusz G., Statystyczny obraz mniejszości narodowych we współczesnej Europie, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, red. E. Michalik, H. Chałupczak, Lublin 2006.

Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych sporządzona w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r., Dz.U. 2002, nr 22, poz. 210.

László B., Maďarské národnostné školstvo, [w:] Maďari na Slovensku (1989‑2004). Súhrnná správa. Od zmeny režimu po vstup do Európskej únie, red. J. Fazekas, P. Hunčík, Šamorín 2008.

Leszczyński Z., Najnowsza historia Słowacji w niemieckim czasopiśmiennictwie naukowym, [w:] Od poznania do zrozumienia. Polacy, Czesi, Słowacy w XX wieku, red. E. Orlof, Rzeszów 1999.

Łoś R., Polityka zagraniczna Słowacji, Łódź 2007.

Maćkowiak T., Tylko po słowacku, „Gazeta Wyborcza” 1995, 17 XI.

Mesežnikov G., Vnútropolitický vývoj a systém politických strán, [w:] Slovensko 1998‑1999. Súhrnná správa o stave spoločnosti, red. G. Mesežnikov, M. Ivantyšyn, Bratislava 1999, Edícia Slovensko v Pohybe.

Podolák P., Národnostné menšiny v Slovenskej republike. Z hľadiska demografického vývoja, Martin 1998.

Recommendation 1201 (1993) on an Additional Protocol on the Rights of National Minorities to the European Convention on Human Rights, [online] http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta93/EREC1201.htm.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2001, [online] http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=5835.

Varga G., Spór o sapera Vodiczkę, „Gazeta Wyborcza” 1999, 29 I.

Wojciechowski S., Mniejszość węgierska w Europie Środkowo‑Wschodniej, „Sprawy Narodowościowe” 2001, z. 18.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 15. novembra 1995… o štátnom jazyku Slovenskej republiky, Zborník zákonov 1995, číslo 270.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1994, Zborník zákonov 1996, číslo 273.

Zákon Slovenskej národnej rady o úradnom jazyku v Slovenskej republike, číslo 428/1990 Zb.

Zakon z 10 Júla 1999 o používaní jazykov v Slovenskej republike, Zborník zákonov 1999, číslo 81.

Zmluva o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou,

Zborník zákonov 1997, číslo 115.

Żarna K., From a Conflict to Normalization? The Politics and Government of Vladimír Mečiar and Mikulas Dzurinda in Slovakia towards the Republic of Hungary in 1993‑2002, „Athenaeum. Polish Political Science Studies” 2011, nr 30.

Żarna K., Od Mečiara do Dzurindy. Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993‑2002, Rzeszów 2015.

Żarna K., Towards Authoritarianism. Internal Situation in the Slovak Republic (1994‑1998), „Przegląd Politologiczny” 2018, nr 4, https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.4.8.

Published

2020-06-25

How to Cite

Żarna, Krzysztof. 2020. “Mniejszość węgierska W Polityce rządu Republiki Słowackiej W Latach 1993‑1998”. Politeja 17 (3(66):293-302. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.20.