Powszechne spisy ludności na przykładzie wybranych państw

Aspekty metodologiczne

Authors

  • Małgorzata Krywult-Albańska Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.12

Keywords:

censuses, census methodology, population, administrative registers, National Census of Population and Housing 2011

Abstract

Population Censuses in Selected Countries. Comparative Methodological Aspects

The article focuses on methods employed in censuses in order to obtain data on population, as well as on changes being introduced currently to these methods. Basic characteristics of censuses are discussed and the main uses of census data. The article presents an overview of new methods which have emerged as an alternative to censuses using methods traditionally employed, including the use of new hardware and software technologies, sampling and administrative registers. Particular attention is paid to countries with the most advanced census methodology. Changes introduced in the National Census of Population and Housing 2011 in Poland are also discussed.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Małgorzata Krywult-Albańska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Socjolożka specjalizująca się w demografii społecznej i metodologii nauk społecznych; pracuje jako adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

References

Anderson M., Censuses. History and Methods, [w:] International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, red. N. J. Smelser, P. B. Baltes, t. 2, Amsterdam 2001. DOI: https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/00397-1
Google Scholar

Bailar A., Censuses. Comparative International Aspects, [w:] International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, red. N. J. Smelser, P. B. Baltes, t. 2, Amsterdam 2001. DOI: https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/00398-3
Google Scholar

Census Questions on Income: New Features and Important Changes, Statistics Canada, [online] http://www12.statcan.gc.ca/census‑recensement/2006/ref/info/incomerevenueng.cfm.
Google Scholar

Census without Questionnaire, Statistics Norway, [online] http://www.ssb.no/en/befolkning/artikler‑ogpublikasjoner/censuswithoutquestionnaire.
Google Scholar

Conference of European Statisticians. Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing, United Nations, New York–Geneva 2006, [online] http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.41/2006/zip.1.e.pdf.
Google Scholar

Czarkowska W., Kluzowa K., Slany K., Elementy demografii. Skrypt dla studentów, cz. 1, Kraków 1989, Skrypty Uczelniane. Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, 594.
Google Scholar

Different Methods – Comparable Results, Statistics Norway, [online] http://www.ssb.no/en/befolkning/artikler‑ogpublikasjoner/differentmethodscomparableresults.
Google Scholar

Fihel A., Okólski M., Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Warszawa 2012.
Google Scholar

Haines M. R., Demographic Data Regimes, [w:] International Encyclopaedia of the Social and Behavioral Sciences, red. N. J. Smelser, P. B. Baltes, t. 2, Amsterdam 2001. DOI: https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/02087-8
Google Scholar

Holzer J. Z., Demografia, Warszawa 2003.
Google Scholar

Household Questionnaire. England, Office for National Statistics, 2011 Census, [online] http://www.ons.gov.uk/ons/guide‑method/census/2011/the2011census/2011census‑questionnaire‑content/2011censusquestionnaireforengland.pdf.
Google Scholar

Kotowska I. E., Spisy powszechne ludności jako źródło informacji o przemianach demograficznych i społecznych, „Wiadomości Statystyczne” 2009, nr 9.
Google Scholar

Krywult‑ Albańska M., Spis powszechny jako źródło informacji o ludności, „Studia Socjologiczne” 2012, nr 4.
Google Scholar

Nyczaj K., Rejestry administracyjne jako źródło wiedzy statystycznej, „Wiadomości Statystyczne” 2010, nr 11.
Google Scholar

Opération statistique. Recensement de la population, Institut National de la Statistique et des Études Économiques, [online] http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/ope‑rp.htm.
Google Scholar

Overview of Used Data Sources, Methods and Definitions, Statistics Netherlands, [online] http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/7A45A707‑D4F64F2392E5130C5BC1A144/0/b572001hoofdstuk15.pdf.
Google Scholar

Overview of the Census of Population, Statistics Canada, [online] http://www12.statcan.gc.c/census‑recensement/2011/ref/overviewapercu/pop1eng.cfm#int3.
Google Scholar

Paradysz J., Spisy jako źródło informacji o warunkach życia ludności w Polsce, „Wiadomości Statystyczne” 2009, nr 7.
Google Scholar

Population and Housing Census 2011, [online] http://www.ssb.no/a/english/innrapportering/fob2011/.
Google Scholar

Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 2, United Nations, New York 2008, [online] http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/docs/P&R_Rev2.pdf.
Google Scholar

Register‑ based Statistics in the Nordic Countries. Review of Best Practices with Focus on Population and Social Statistics, United Nations Economic Commission for Europe, New York–Geneva 2007, [online] http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Register_based_statistics_in_Nordic_countries.pdf.
Google Scholar

Różnice wyników BAEL i NSP 2011 – komentarz, Główny Urząd Statystyczny, [online] http://www.stat.gov.p/cps/rde/xbcr/gus/PW_roznice__wynikow_BAEL_NSP_2011‑komentarz.pdf.
Google Scholar

Spisy ludności Rzeczypospolitej Polskiej 1921‑2002. Wybór pism demografów, red. Z. Strzelecki, T. Toczyński, Warszawa 2002.
Google Scholar

Stanowisko Rządowej Rady Ludnościowej w sprawie Spisu ludności i mieszkań 2011, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2008, [online] http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_stanowisko_RRL_NSP2011.pdf.
Google Scholar

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., Dz. U. 2010., nr 47, poz. 277, [online] http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ustawa_nsp2011_04032010.pdf.
Google Scholar

What Is the Census?, United States Census 2010, [online] http://www.census.gov/2010census/about/.
Google Scholar

Why We Have a Census, Office for National Statistics, [online] http://www.ons.gov.uk/ons/guide‑method/census/2011/whywehaveacensus/index.html.
Google Scholar

Zasady opracowywania wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, Główny Urząd Statystyczny, Notatka na XXXI Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Białystok 2012, [online], http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Notatka_KWRzMNiE_22‑23_luty_2012.pdf.
Google Scholar

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Krywult-Albańska, Małgorzata. 2013. “Powszechne Spisy ludności Na przykładzie Wybranych państw: Aspekty Metodologiczne”. Politeja 10 (4(26):275-90. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.12.

Issue

Section

Articles