Stopień doktora praw w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce – regulacje prawne oraz postulaty Wydziałów Prawa

Authors

  • Przemysław Dąbrowski Pomeranian University in Słupsk

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.22

Keywords:

doctorates, Ministry of Religious Denominations and Public Education, law

Abstract

Doctor of Law Degree in the Interwar Period in Poland – Legal Regulations and Postulates of the Faculties of Law

Several periods can be distinguished in the creation of legal regulations regarding the doctoral degree, including the doctor of laws. The first one, until 1924, was of a transitional nature, the years 1924-1933 were used to develop general, procedural guidelines, and the period after 1933 was to adapt the existing regulations to the new Act on Academic Schools. It should be noted that all legal acts relating to the doctoral degree were consulted with law faculties, and their opinions had a direct impact on the introduced changes.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Przemysław Dąbrowski, Pomeranian University in Słupsk

Profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Autor sześciu monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących kształtowania się polskiej myśli polityczno-prawnej, a także stosunków polsko-litewskich na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w drugiej połowie XIX stulecia i pierwszej połowie XX wieku. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz pełni funkcję redaktora naczelnego roczników: „Polish-Georgian Law Review” i „Annual of the Institute of Grand Duchy of Lithuania”.

References

Materiały archiwalne

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Programy nauczania i projekty reformy studiów prawniczych z lat 1919-1939, sygn. W II 99.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (LCVA), Zespół Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Protokoły posiedzeń Rady Wydziału, fond 175, ap. 2VIB, apsk. 28.

LCVA, Zespół Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Regulaminy, rozporządzenia w przedmiocie uzyskania stopnia doktora praw, fond 175, ap. 2VIB, apsk. 149.

LCVA, Zespół Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Rozporządzenia Ministra w sprawie uzyskania stopnia doktora, fond 175, ap. 2VIB, apsk. 181.

LCVA, Zespół Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Studium uzupełniające dla doktorantów Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, fond 175, ap. 2VIB, apsk. 151.

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 października 1922 roku w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 16 października 1920 r. w sprawie organizacji studiów prawnych w uniwersytetach państwowych, Dz.U. MWRiOP RP z 1922, nr 30, poz. 372.

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 października 1922 roku w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 16 października 1920 r. w sprawie organizacji studiów prawnych w uniwersytetach państwowych, Dz.U. MWRiOP RP z 1922, nr 31, poz. 397.

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 29 listopada 1926 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 16 października 1920 r. w sprawie organizacji studiów prawnych w uniwersytetach państwowych, Dz.U. MWRiOP RP z 1926, nr 16, poz. 211.

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 października 1920 roku w sprawie organizacji studiów prawnych w uniwersytetach państwowych, Dz.U. MWRiOP RP z 1920, nr 22, poz. 140.

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 11 listopada 1924 roku w sprawie uzyskania stopnia doktora na wszystkich Wydziałach państwowych szkół akademickich (Uniwersytetów, Politechnik, Akademii oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego), Dz.U. MWRiOP RP z 1924, nr 20, poz. 207.

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 29 marca 1939 r. w sprawie uzyskania stopnia doktora na wszystkich wydziałach państwowych szkół akademickich przez obywateli państw obcych, Dz.U. MWRiOP RP z 1939, nr 3, poz. 79.

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 2 stycznia 1934 r. w sprawie wykonania postanowień artykułu 41 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich, Dz.U. MWRiOP RP z 1934, nr 1, poz. 9.

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 20 kwietnia 1937 roku w sprawie uzyskania stopnia doktora na wszystkich wydziałach państwowych szkół akademickich, Dz.U. MWRiOP RP z 1937, nr 5, poz. 127.

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 10 kwietnia 1920 roku w sprawie dyplomów doktorskich oraz kosztów ich wystawienia, Dz.U. MWRiOP RP z 1920, nr 11, poz. 73.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o Bibliotece Narodowej, Dz.U. z 1928, nr 21, poz. 183.

Tymczasowe przepisy o udzielaniu stopnia doktorskiego na Wydziale Prawa i Nauk Ekonomiczno-Politycznych Uniwersytetu Poznańskiego, [Poznań 1919].

Ustawa z dnia 13 lipca 1920 roku o szkołach akademickich, Dz.U. RP z 1920, nr 72, poz. 494.

Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich, Dz.U. z 1933, nr 29, poz. 272.

Ustawa z dnia 18 marca 1933 r. o państwowych stypendiach oraz innych formach pomocy dla młodzieży szkół wyższych, Dz.U. RP z 1933, nr 25, poz. 207.

Opracowania

Dąbrowski P., Mutationes in doctrina iuris. Kwestia prac nad reformą uniwersyteckich studiów prawniczych w Polsce (1918-1939), Gdańsk 2015.

Jastrzębski J., Prawo akademickie II Rzeczypospolitej. Źródła i wskazówki, Kraków 2010.

Krasowski K., Nauka i nauczanie prawa na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego na tle innych uniwersyteckich szkół prawniczych w Polsce w latach 1919-1939, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2020, t. 72, nr 2, s. 143-171, https://doi.org/10.14746/cph.2020.2.8.

Popiński K., System szkolnictwa wyższego w II Rzeczypospolitej i jego wpływ na funkcjonowanie uczelni polskich po 1945 roku, „Społeczeństwo i Ekonomia” 2018, t. 9, nr 1, s. 25-53, https://doi.org/10.15611/sie.2018.1.02.

Sieciński W., Organizacja uczelni akademickich w II Rzeczypospolitej w świetle ustawodawstwa dotyczącego nauki i szkolnictwa wyższego, „Studia Administracyjne” 2017, nr 9, s. 45-58, https://doi.org/10.18276/sa.2017.9-04.

Tarkowski M., Rada Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939), „Studia Iuridica Toruniensia” 2010, t. 7, s. 105-128, https://doi.org/10.12775/SIT.2010.015.

Tarkowski M., Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939, Gdańsk 2015.

Wojtczak K., O stopniach naukowych i veniam legendi w II Rzeczypospolitej (Część II), „Studia Prawa Publicznego” 2014, t. 8, nr 4.

Wołodkiewicz W., Nauczanie prawa czy przepisów prawnych?, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2015, t. 67, nr 1, s. 233-248, https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.12.

Downloads

Published

2021-12-16 — Updated on 2022-03-11

Versions

How to Cite

Dąbrowski, Przemysław. (2021) 2022. “Stopień Doktora Praw W Okresie Dwudziestolecia międzywojennego W Polsce – Regulacje Prawne Oraz Postulaty Wydziałów Prawa”. Politeja 18 (6(75):435-56. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.22.

Issue

Section

Political Systems and Law