Gospodarcze skutki dążeń niepodległościowych w Katalonii w latach 2010-2020

Authors

  • Magdalena Alicja Kasper Jagiellonian University

DOI:

https://doi.org/10.12797/SI.20.2021.20.04

Keywords:

Catalonia, independence aspirations, political stability, economic situation, economy

Abstract

Economic Effects of the Independence Aspirations of Catalonia in 2010-2020

Catalonia is treated by cultural scientists, scientists and economists as one of the best developing regions not only in Spain, but also in Europe. Thanks to a very well-developed economy, it arouses the interest of foreign investors (German, French, Swiss) who decide to establish business contacts and place their capital in this part of Spain, contributing to its economic growth. The same economic awareness of the Catalans (along with the historical awareness and national identity) is at the basis of unwavering aspirations for independence. The events that significantly influenced not only political stability in the last decade, but also the economic situation of Catalonia were two referenda organized in 2014 and 2017. Their correlation with selected sub-sectors of the Catalan economy is shown e.g by macroeconomic indicators such as FDI or IPI, the values of which (especially after 2017) dropped drastically. The decisions of the Constitutional Court on the illegal nature of actions taken by the authorities in Catalonia, court sentences imposing imprisonment on politicians for rebellions and misappropriation of public funds, and finally information chaos, caused uncertainty among business partners, resulting in the deterioration of the economic situation in recent years in this region of Spain. In this article, the economic analysis covers the years 2010-2020, during which the biggest negative event was the “independence referendum” in 2017.

References

Akty prawne

Konstytucja Hiszpanii z 27 grudnia 1978, tłum. T. Mołdawa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1993. Tekst wraz z ostatnią zmianą z 27 sierpnia 1992 r.

Druki zwarte

CASTELLS, A. (1998), Les relacions fiscals de Catalunya amb Espanya. Algunes reflexions en el context europeu, Editorial Proa, Barcelona.

CLIMENT-FERRANDO, V. (2012), Immigration in Catalonia in Search of a Public Philosophy, Interdisciplinary Research Group on Immigration (GRITIM-UPF), Universitat Pompeu Fabra.

CUADRAS-MORATÓ, X. (2017), „The Catalan Economy. Crisis, Recovery and Policy Challenges”, mBank – CASE Seminar Proceedings 0145,

CASE-Center for Social and Economic Research, Warszawa.

CZARNY, B. (2011), Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

HUSAR-POLISZUK, W. (2020), Katalończycy. Od budowy własnej tożsamości do independentyzmu w regionie, FNCE, Chomęcice.

JACKIEWICZ, A. (2013), Kontrowersje konstytucyjnoprawne i polityczne wokół ustroju terytorialnego Królestwa Hiszpanii. Ewolucja czy stagnacja? w: Bożyk, S. (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Wydawnictwo Temida 2, Białystok.

KOZŁOWSKA-SOCHA, Z. (2014), Krajobraz historyczno-polityczny separatystycznej Katalonii, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Łódź.

KRUGMAN, P., WELLS, R. (2014), Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

KULAK, E. (2016), Kształtowanie się poczucia tożsamości Katalończyków na podstawie piśmiennictwa okresu odrodzenia kulturalnego i narodowego (XIX w.–początek XX w.), TAiWPN Universitas, Kraków.

OYRZANOWSKI, B. (1997), Makroekonomia, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.

SPEARS, I. S. (red.) (2004), States Within States. Incipient Political Entities in the Post-Cold War Era, Palgrave Macmillan US, New York.

SYKULSKI, L. (2014), Geopolityka. Skrypt dla początkujących, Grategia, Częstochowa, Skrypty naukowe – Geopolityka XXI.

TUÑÓN DE LARA, M. (red.) (1982), Historia de España, t. 5: La frustración de un imperio (1476–1714), Labor, Barcelona.

WEBER, M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. i wstęp D. Lachowska, Warszawa.

WISZNIOWSKI, R. (2013), Przełomy państwa współczesnego. Przypadek Szkocji i Katalonii, Elipsa, Warszawa.

Druki ciągłe

BOYLAN, B. (2015), „In Pursuit of Independence. The Political Economy of Catalonia’s Secessionist Movement”, Nations and Nationalism, 21(4) s. 761-785, https://doi.org/10.1111/nana.12121.

GOLEMO, K. (2017), „Nowi Katalończycy. Tożsamość i integracja społeczno-kulturowa dzieci imigrantów w Barcelonie”, Pogranicze. Studia Społeczne, 29, Białystok, s. 123-167, https://doi.org/10.15290/pss.2017.29.06.

KALINOWSKI, Ł. (2016), „Prawne aspekty secesji Katalonii”, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, 3(25), Kraków, s. 182-198.

KOCHANECKI, A. (2018), „Dążenia niepodległościowe Katalonii w XX i XXI w. w kontekście referendum niepodległościowego z 1 października 2017 r.”, Przegląd Geopolityczny, 23, Kraków, s. 144-157.

KOSIENKOWSKI, M. (2008), „Quasi-państwo w stosunkach międzynarodowych”, Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 38(3-4), Warszawa, s. 151-162.

KUCHCIAK, A. (2017), „Autonomia terytorialna w europejskich krajach śródziemnomorskich” w: Aktualne problemy ochrony wolności i praw mniejszości w Polsce i na świecie, s. 109-122, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, [on-line] https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/94629/edition/89237/content, 26.04.2021.

LESIEWICZ, E. (2020), „Independence Referenda in Catalonia and Their Political Significance”, Przegląd Politologiczny, 4, Poznań, s. 73-85, https://doi.org/10.14746/pp.2020.25.4.5.

OSKAM, J. (2014), „A New State in Europe? Scenarios for Catalan Self-determination”, Futures, 64, s. 51-60.

PONS I NOVELL, J., TREMOSA I BALCELLS, R. (2005), „Macroeconomic Effects of Catalan Fiscal Deficit with the Spanish State (2002-2010)”, Applied Economics, 37(13), s. 1455-1463, https://doi.org/10.1080/00036840500109134.

SASOR, R. (2015), „Katalońska pamięć historyczna i kryzys hiszpańskiej państwowości. Przyczynek”, Studia Iberystyczne, 14(14), Kraków, s. 85-107, https://doi.org/10.12797/SI.14.2015.14.06.

ŚMIGASIEWICZ, M. (2014), „Uwarunkowania geopolityczne państw nieuznawanych – casus Tureckiej Republiki Cypru Północnego”, Przegląd Geopolityczny, 9, Kraków, s. 183-199.

WLAŹLAK, K. (2016), „Prawne aspekty autonomii regionalnej w Hiszpanii”, Przegląd Narodowościowy, 5, Zielona Góra, s. 7-16.

Artykuły prasowe

CARRERAS, F. (2012), „The Economics of Catalan Independence Don’t Add Up”, [on-line] https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/nov/22/economics-catalan-independence-dont-add-up, 15.08.2020.

KAZIMIERCZUK, A., BARTKIEWICZ, A., MIKULSKI, J., „Referendum w Katalonii. 90 proc. głosujących opowiedziało się za niepodległością”, 1.10.2017, [on-line] https://www.rp.pl/Polityka/171009995-Referendum-w-Katalonii-90-proc-glosujacych-opowiedzialo-sie-za-niepodlegloscia.html, 26.04.2021.

„Kryzys w Katalonii i jego skutki dla gospodarki Hiszpanii”, Rynek Inwestycji (2017), [on-line] http://rynekinwestycji.pl/kryzys-w-kataloniii-jegoskutki/, 15.04.2021.

„MFW. Niepewność w Katalonii może podważyć zaufanie inwestorów”, Dziennik Gazeta Prawna 6.10.2017, [on-line] https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1076265,niepewnosc-w-katalonii-moze-podwazyczaufanie-inwestorow.html, 26.03.2021.

STASIŃSKI, M. (2021), „«Katalonia się zapada». Nacjonaliści kłócą się o zdalnego premiera”, 6.04.2021, [on-line] https://wyborcza.pl/7,75399,26952090,katalonia-sie-zapada-nacjonalisci-kloca-sie-ozdalnego-premiera.html, 2.05.2021.

Strony internetowe, słowniki, raporty

Cargill (2021), [on-line] https://www.cargill.com.pl/, 15.05.2021.

Catalunya.com (2021), „Catalunya Convention Bureau”, [on-line] https://www.catalunya.com/en/catalunya-convention-bureau-ccb, 22.01.2021.

Eures (2020), „Labour Market Information (Ragion: Cataluña)”, [on-line] https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=443&lmi=Y&acro=lmi&lang=en&recordLang=en&parentId=&countryId=ES&regionId=ES1&nuts2Code=ES11&nuts3Code=null&mode=text&regionName=Catalu%C3%B1a,25.04.2021.

Eures (2020), „Información sobre el mercado laboral”, [on-line] https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=443&acro=lmi&lang=es&countryId=ES&-regionId=ES5&nuts2Code=ES51&nuts3Code=null&regionName=Catalu%C3%B1a, 25.04.2021.

Eurostat (2019), „EU Population Up to Over 513 Million on 1 January 2019.

More Deaths than Births”, [on-line] https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9967985/3-10072019-BP-EN.pdf/e152399b-cb9e-4a42-a155-c5de6dfe25d1, 20.04.2021.

Eurostat (2020), „Ośrodki turystyczne – liczba noclegów w turystycznych obiektach noclegowych, 2018 r.”, [on-line] https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Tourism_statistics/pl&oldid=483854#Noclegi_wykupione_przez_nierezydent.C3.B3w_w_UE-27:_na_pierwszym_miejscu_Hiszpania, 7.03.2021.

Generalitat de Catalunya (2020), „Catalan Economy. The Strength of An Innovative and Outward-looking Nation”, [on-line] http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/Subinici/angles/glimpse-catalaneconomy/the-Catalan-economy.pdf, 2.04.2021.

Generalitat de Catalunya (2021), „Catalonia Industry Suppliers”, [on-line] http://suppliers.catalonia.com, 25.04.2021.

Idealista News (2020), „Cudzoziemcy zainwestowali 29 miliardów EUR w hiszpański sektor nieruchomości w ciągu ostatnich czterech lat”, [on-line] https://www.idealista.com/pl/news/nieruchomosci-na-sprzedazhiszpania/2020/01/12/7205-cudzoziemcy-zainwestowali-29-miliardow, 22.04.2021.

Nota de Conjuntura Econòmica (2020), „Anàlisi de l’evolució de l’economia catalana i el seu entorn Informe anual 2019”, [on-line] http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/arxius/publicacions_periodiques/nota_de_conjuntura/NCE-110/NCE-110.pdf, 28.01.2021.

Pirineus (2021), „La Pica d’Estats”, [on-line] https://www.visitpirineus.com/en/node/126, 2.05.2021.

Statista (2021), „Annual Number of International Tourist Arrivals in Catalonia 2008-2020”, [on-line] https://www.statista.com/statistics/447823/yearly-number-of-international-tourists-visiting-catalonia/, 28.04.2021.

Statistical Institute of Catalonia (2021), „Comptes econòmics anuals de Catalunya”, [on-line] https://www.idescat.cat/pub/?id=piba, 26.04.2021.

Statistical Institute of Catalonia (2021), „Foreign Investment. By Activity Branches”, [on-line] https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10467&col=1&lang=en, 27.04.2021.

Statistical Institute of Catalonia (2021), „Industrial Production Index (IPI). By Large Industrial Sectors”, [on-line] https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10504&lang=en, 26.04.2021.

Statistical Institute of Catalonia (2021), „Inversió estrangera. Per branques d’activitat”, [on-line] https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10467&col=1&lang=en, 26.04.2021.

Statistical Institute of Catalonia (2020), „Population on 1 January. Provinces”, [on-line] https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=245&lang=en, 28.04.2021.

Statistical Institute of Catalonia (2021), „Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Oferta”, [on-line] https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10438&col=1, 26.04.2021.

Statistical Institute of Catalonia (2021), „Unemployment Rate. By Sex. Provinces”, [on-line] https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=318&lang=en, 26.04.2021.

The Financial Times Ltd (2020), „fDi European Cities and Ragions of the Future 2020/2021 Special Report”, [on-line] https://www.fdiintelligence.com/article/76767, 25.01.2021.

Downloads

Published

2021-11-25

How to Cite

Kasper, Magdalena Alicja. 2021. “Gospodarcze Skutki dążeń niepodległościowych W Katalonii W Latach 2010-2020”. Studia Iberystyczne 20 (November):77-103. https://doi.org/10.12797/SI.20.2021.20.04.